Průvodce:Otázky ze ZPL (LF HK)

Z WikiSkript

  1. Charta praktického lékaře
  2. Charakteristické znaky ošetřovatelství – 4 úkoly sestry. Ošetřovatelství jako vědní disciplína.
  1. Zásady komunikace s pacientem
  2. Metodologie, koncepční modely a teorie, výzkum a vzdělávání v ošetřovatelství
  1. Povinná mlčenlivost
  2. Podávání léků, klyzma
  1. Problémy v primární péči v ČR v současné době
  2. Etika v ošetřovatelské péči (definice pojmu, samostatnost oboru, etické komise).
  1. Odlišnosti práce praktického lékaře a lékaře specialisty
  2. Etické kodexy, kodexy v ošetřovatelském povolání, práva pacientů
  1. Komunikace s handicapovaným nemocným
  2. Potřeby klientů/pacientů, holistický přístup ke klientovi
  1. Vývoj nemoci a role praktického lékaře v jednotlivých stádiích onemocnění
  2. Ošetřovatelský proces (anamnéza, oš. diagnostika., plán oš. péče, realizace, zhodnocení.
  1. Etické postoje a vlastnosti praktického lékaře
  2. Ošetřovatelská dokumentace a její součásti
  1. Komunikace s chronicky nemocným
  2. Důležitost rehabilitačního ošetřovatelství v rámci léčebného a ošetřovatelského procesu. Spolupráce se sociální pracovnicí
  1. Definice zdraví podle WHO a charakter práce PL.
  2. Ošetřovatelský model Gordonové a jeho aplikace
  1. Vývoj praktického lékařství v ČR
  2. Hospicová péče, domovy důchodců
  1. Role nezdravotnických organizací a jednotlivců v primární péči
  2. Domácí péče a paliativní péče v ČR.
  1. Spolupráce se sociální pracovnicí, agenturou domácí péče v primární péči
  2. Druhy obvazů
  1. Základní etické problémy v primární péči
  2. Měření a sledování fyziologických funkcí
  1. Primární péče v ČR
  2. Dezinfekce, sterilizace
  1. Vzájemné ovlivňování zdravotního stavu a sociální situace v primární péči
  2. Imobilizační syndrom, péče o dekubity a jejich prevence
  1. Primární péče v Evropě
  2. Aplikace injekcí
  1. Odlišnosti chování pacienta v domácím a zdravotnickém prostředí
  2. Infúze, infúzní roztoky
  1. Praktický lékař a péče o seniory
  2. Transfúze
  1. Etický kodex práv pacientů
  2. Katetrizace močového měchýře