Průvodce:Přihlášky (1. LF UK)

Z WikiSkript

Přihláška na 1.LF UK[upravit | editovat zdroj]

Samozřejmým předpokladem pro přijetí ke studiu všeobecného a zubního lékařství na 1.LF UK je ukončené střední vzdělání, pro přijetí do navazujícího magisterského studia (nelékařských zdravotnických oborů) úspěšné ukončení bakalářského stupně studia požadovaného studijního programu. Doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 předkládají pouze uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny. Přihlášky se podávají elektronicky. Administrativní poplatek je 510,- Kč (přijímací řízení pro ak. rok 2015/16).

Do studijního programu nebo studijního oboru v rámci studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu nebo studijním oboru v rámci studijního programu a ve stejné formě studia studuje nebo ke dni podání přihlášky studoval.

Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě s tím, že je nutné uvést pouze jeden obor, pokud je v rámci programu vyučováno oborů více. Vzhledem k tomu, že přijímací řízení na všechny obory (a programy v rámci oboru) probíhají nezávisle a podle vlastních kritérií, není možné přihlášky převádět z jednoho programu/oboru na jiný program/obor. Případný výrok o přijetí platí také pro konkrétní program/obor a není možné ho použít pro jiný program/obor.

Nostrifikace středoškolského vzdělání: Uchazeči, kteří vystudovali střední školu v zahraničí, musí požádat Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství, Mgr. Martin Fučík, Jungmannova 29/35, Praha 1 (tel. 236005214, e-mail: sku@cityofprague.cz) o nostrifikaci středoškolského vzdělání (ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 385/1991 Sb.). Nostrifikace se netýká uchazečů, kteří absolvovali střední školu ve Slovenské republice.


Každý uchazeč o studium bude k přijímací zkoušce pozván písemně nejpozději 4 týdny před stanoveným datem.

Bankovní spojení:

• číslo účtu: 37434021/0100

• Komerční banka Praha-východ

• číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021

• SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX

• variabilní symbol: ID elktronické přihlášky

• specifický symbol: 3027

• adresa majitele účtu: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

• plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků „OUR“

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je ve kterékoli fázi řízení nevratný.

Podmínky přijímacího řízení “, informace o fakultě a aktuálních studijních oborech naleznete ve Studentském informačním systému

Elektronická přihláška ke studiu[upravit | editovat zdroj]

Chcete-li se přihlásit ke studiu na 1.LF UK elektronicky, budete potřebovat:

 • osobní počítač s tiskárnou, připojením k internetu a nainstalovaným programem Acrobat Reader
 • osobní doklady a doklady o předchozím studiu (vysvědčení) – údaje z nich použijete při vyplňování elektronické přihlášky
 • Až budete mít vše připraveno, zobrazte si stránku elektronické přihlášky ke studiu.
  • Na této stránce klikněte na tlačítko „Nový uchazeč“ a potom vyplňte rodné číslo a ostatní údaje. (Při vyplňování celého formuláře je třeba psát veškeré údaje s diakritikou.)
  • Klikněte na tlačítko „Potvrdit“.
  • Na další stránce budete vyzváni jednak k volbě fakulty (vyberte „1. lékařská fakulta UK v Praze“) a jednak k volbě druhu a formy studia … Vyplňte tyto základní údaje a stiskněte tlačítko „Založit“.
  • Po jeho stisku se zobrazí formulář přihlášky, který pečlivě vyplňte. Pokud si s některou položkou ve formuláři nebudete vědět rady, použijte „bublinu“ s otazníkem, která obsahuje přesnou nápovědu k dané položce.
  • Vyplněný formulář uložte na server stiskem tlačítka „Uložit přihlášku“.

Program odeslané údaje formálně zkontroluje a když najde chyby, znovu zobrazí formulář. Chybně vyplněné položky budou označeny červeně.

Pokud program ve formuláři žádné chyby nenajde, zobrazí přehled všech Vašich elektronicky vytvořených a uložených přihlášek. U každé přihlášky v seznamu je uvedeno také identifikační číslo, které si pečlivě poznamenejte, neboť jej budete potřebovat při svých případných dalších přístupech k uložené elektronické přihlášce (pokud jste do přihlášky správně vyplnili i svou emailovou adresu, bude vám toto číslo doručeno také e-mailem).

 • Tím ale není elektronická přihláška ještě platně podána.

Přihlášku si nyní můžete kliknutím na ikonu „zobraz v PDF“ prohlédnout v její tiskové podobě v programu Adobe Reader. Pokud v ní ještě odhalíte chyby, můžete se vrátit k vyplňování formuláře kliknutím na ikonu „Upravit“, případně můžete kliknutím na ikonu „Smazat“ přihlášku zcela vymazat.

 • Bezchybně vyplněnou přihlášku uzavřete stiskem tlačítka „Potvrdit“.

Po potvrzení již přihlášku nelze dále modifikovat. Dále můžete kliknout na ikonu „zobraz v PDF“, která přihlášku otevře v programu Adobe Reader, ze kterého přihlášku můžete pro vlastní potřebu vytisknout na tiskárně.

 • Elektronická přihláška se stává platnou po potvrzení a uhrazení administrativního poplatku.
 • Podává se výhradně prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) do 28. února 2015.
 • Za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 510,- Kč nejpozději do 28. února 2015.


Pro program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra se k přihlášce přikládá:

 • kopie Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra bez odborného dohledu (osvědčení se do SISu vloží jako příloha)
 • potvrzení o praxi, včetně výše pracovního úvazku (potvrzení se do SISu vloží jako příloha)


V případě, že student splňuje podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky do programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství musí přihláška obsahovat:

 • zatržení "Žádám o přijetí bez přijímací zkoušky".
 • vyplněný prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1., 2., 3. ročník "koncová" a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia)
 • SŠ potvrzený katalogový list (katalogový list se do SISu vloží jako příloha - "Doklad o středoškolském vzdělání")
 • úředně ověřený katalogový list odešle uchazeč nejpozději do 28. února 2015 na adresu studijního oddělení


Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky do programu Specializace ve zdravotnictví, navazující magisterské studium Adiktologie se podává prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) do 28. února 2015

 • musí obsahovat zatržení „Žádám o přijetí bez přijímací zkoušky“
 • musí obsahovat výpis známek potvrzený VŠ (výpis se do SISu vloží jako příloha - "Doklad o vysokoškolském vzdělání")
 • úředně ověřený výpis známek potvrzený VŠ odešle uchazeč nejpozději do 28. února 2014 na adresu studijního oddělení
 • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 510,-Kč, nejpozději do 28. února 2015.


Pokračovat na Přijímací řízení