Průvodce:Přijímací řízení (1. LF UK)

Z WikiSkript

Přijímací řízení[upravit | editovat zdroj]

Na fakultu můžete být přijati na základě prospěchu na střední škole nebo na základě přijímacích zkoušek.

Přijetí bez přijímaček[upravit | editovat zdroj]

Na obor Všeobecné a Zubní lékařství je možné být přijat bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu na střední škole.

Podmínky přijetí

Co nejlepší průměr za poslední čtyři roky studia na střední škole. Potřebný průměr pro přijetí na Všeobecné lékařství je zpravidla kolem 1,2 (pro přijetí na Zubní lékařství je 1,05). Spolu s přihláškou zašlete ověřené kopie vysvědčení za poslední čtyři roky studia. U prvních tří let „koncová“ a za čtvrtý ročník pololetní vysvědčení. Nejpozději při zápisu je třeba předložit maturitní vysvědčení.

 • Absolvovat výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jeden rok v průběhu posledních dvou let studia a nebýt klasifikován z těchto profilových předmětů známkou horší než 2.
 • Maturovat v tom školním roce, kdy se ucházíte o přijetí bez přijímaček (tj. první pokus o přijetí), přičemž jedním z předmětů musí být český jazyk.

Přihláška se podává prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) do 28. února 2015:

 • musí obsahovat zatržení „Žádám o přijetí bez přijímací zkoušky“
 • musí obsahovat vyplněný prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia)
 • musí obsahovat SŠ potvrzený katalogový list (katalogový list se do SISu vloží jako příloha -"Doklad o středoškolském vzdělání")
 • úředně ověřený katalogový list, odešle uchazeč nejpozději do 28.února 2015 na adresu studijního oddělení
 • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 510,-Kč, nejpozději do 28. února 2015.Podmínky přijetí do navazujícího magisterského oboru Adiktologie

Od přijímací zkoušky bude upuštěno u uchazečů, kteří ve školním roce 2014/2015 absolvují VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, obor adiktologie, a jejichž prospěchový průměr všech zkoušek v bakalářském studiu za 1. a 2. ročník studia byl nejvýše 1,50 (včetně). Uchazeč studijní průměr doloží VŠ potvrzeným výpisem známek, který vloží jako přílohu do SISu. Uchazeč doloží dokončení VŠ studia v bakalářském stupni nejpozději do 30. září 2015. U ostatních uchazečů nebude od přijímací zkoušky upuštěno. Písemné pozvání k přijímací zkoušce obdrží neúspěšní uchazeči nejpozději 4 týdny před stanoveným datem.

Přihláška:

 • se podává prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) do 28. února 2015
 • musí obsahovat zatržení „Žádám o přijetí bez přijímací zkoušky“
 • musí obsahovat výpis známek potvrzený VŠ (výpis se do SISu vloží jako příloha - "Doklad o vysokoškolském vzdělání")
 • úředně ověřený výpis známek potvrzený VŠ odešle uchazeč nejpozději do 28. února 2015 na adresu studijního oddělení
 • musí obsahovat zatržení „Žádám o přijetí bez přijímací zkoušky“
 • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 510,-Kč, nejpozději do 28. února 2015.


Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky pro studenty jiných lékařských fakult

 • 1. Podání přihlášky ke studiu s dokladem o zaplacení poplatku ve výši 510 Kč za přijímací řízení do 30.4.2015.
 • 2. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru (potvrzení se dokládá u zápisu ke studiu)
 • 3. Potvrzení o studiu z VŠ na které uchazeč studuje, výpis známek dosud absolvovaných studijních povinností a podrobný sylabus všech dosud absolvovaných předmětů studia do data podání přihlášky.
 • 4. Doklad o zkoušce z českého jazyka (platí pro uchazeče, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny).
 • 5. Doklad o ukončeném středoškolském studiu. Uchazeči, kteří vystudovali střední školu v zahraničí, musí požádat o nostrifikaci středoškolského vzdělání (ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 385/1991 Sb.). Nostrifikace se netýká uchazečů, kteří absolvovali střední školu ve Slovenské republice).
 • 6. Podání žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky s řádným odůvodněním pokračování ve studiu na 1. LF.
 • 7. Splnění všech studijních povinností aktuálního akademického roku (splnění uchazeč doloží do 31.7.2015).
 • 8. Pokračovat ve studiu nelze v průběhu studia prvního a závěrečného ročníku studijního programu.
 • 9. Pokračovat ve studiu lze pouze v rámci studijního programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.


Pokračovat ve studiu nelze v průběhu studia prvního a závěrečného ročníku studijního programu.

 • a) pokračovat ve studiu lze pouze v rámci stejného studijního programu a oboru,
 • b) uchazeč splní podmínky 1-7,
 • c) při porovnání učebních plánů obou fakult nebude zapotřebí více než pěti diferenčních zkoušek za celé dosavadní studium uchazeče,
 • d) při přestupu do 3. ročníku studijního programu všeobecné lékařství a zubní lékařství v anglickém jazyce vykonal(a) zkoušku z českého jazyka,
 • e) uchazeč měl v dosavadním studiu studijní průměr lepší nebo rovný než 2,00,
 • f) kapacitní důvody umožní přestup studenta.


O přijetí bez přijímaček nemusíte zvlášť žádat, stačí splňovat podmínky a doložit potřebné údaje k přihlášce.

Přijímací zkoušky[upravit | editovat zdroj]

Podmínky pro přijetí[upravit | editovat zdroj]

v akademickém roce 2015/2016:

 • úspěšné ukončení středoškolského studia maturitou
 • zaslání přihlášky do 28. února 2015
 • doklad o zkoušce z českého jazyka B2 (platí pro uchazeče, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)
 • úspěšné vykonání přijímací zkoušky

Přihláška musí obsahovat[upravit | editovat zdroj]

 • potvrzení o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 530,- Kč
číslo účtu: 37434021/0100
variabilní symbol: 03027
konstantní symbol: 0379
specifický symbol: rodné číslo uchazeče
 • vlastnoruční podpis

Podmínky přijímacího řízení “, informace o fakultě a aktuálních studijních oborech naleznete ve Studentském informačním systému

Průběh přijímací zkoušky[upravit | editovat zdroj]

Přijímací zkoušky probíhají většinou v červnu. Písemné pozvání k přijímací zkoušce dostanete nejpozději 4 týdny před datem zkoušky. Zkouška se skládá z písemných testů z profilových předmětů: Biologie, Fyziky a Chemie.

Přijímací zkouška má podobu tří zaškrtávacích testů (multiple choice) z profilových předmětů. Každá otázka má čtyři navržené odpovědi, přičemž správně nemusí být žádná odpověď, ale mohou být správně i všechny. Za správně zodpovězenou otázku se počítá jen pokud jsou zatrženy všechny správné odpovědi.

Otázky pro přijímací zkoušky vycházejí z modelových zadání. Pro přípravu k přijímacím zkouškám fakulta vydává skripta, která je možné zakoupit v pokladně děkanátu fakulty. Znění otázek při písemných testech nebude naprosto totožné s publikovanou verzí. Z fyziky a chemie budou uvedeny i početní příklady toho typu, který je uveden ve středoškolských osnovách pro gymnázia. U některých otázek může existovat více než jedna správná odpověď a hodnotí se pouze úplně zodpovězené otázky. Zájemcům o studium programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství se doporučuje, aby měli alespoň elementární znalosti latiny.

Zkušební testy jsou vyhodnocovány počítačem anonymně a výsledky všech testů se sčítají. Z výsledků testů jednotlivých uchazečů je stanoveno pořadí.

Z každého předmětu je 100 otázek, ale různé časy na zpracování. Pohybují se od 90 do 150 minut.

Testové archy jsou označeny čárovým kódem a s identitou uchazeče jsou spárovány až po vyhodnocení.


Uchazeči o kombinovanou formu studia oboru Všeobecná sestra, kteří se prokáží Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra bez odborného dohledu a potvrzení o praxi (včetně pracovního úvazku), pokud ji absolvovali.


Náhradní termín přijímací zkoušky[upravit | editovat zdroj]

Pokud se nemůžete ze závažných zdravotních důvodů dostavit k přijímací zkoušce a pokud se nejpozději do dne konání přijímací zkoušky omluvíte a doložíte lékařské potvrzení, může vám být povoleno konání zkoušky v náhradním termínu. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast na přijímací zkoušce na jiné VŠ. Náhradní termíny bývají zpravidla koncem června.