Průvodce:Průkaz UK (3. LF UK)

Z WikiSkript

Každému studentu UK je vydáván pouze jeden průkaz studenta, který platí po celou dobu nepřetržitého trvání jeho studia na Univerzitě Karlově, nejvýše však devět let od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni vydání průkazu. Změna studijního programu nebo fakulty, na které studuje, nemá na platnost průkazu vliv. Po ukončení studia nebo po přerušení studia je student povinen průkaz vrátit, po ukončení přerušení studia student tentýž průkaz znovu bezplatně obdrží.

Každý student si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz studenta UK, nebo průkaz studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card). Vydání průkazu studenta UK je bezúplatné, vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC či prodloužení platnosti licence ISIC je zpoplatněno. Současně s vydáním Průkazu studenta UK obdrží student automaticky generované heslo platné 10 dnů pro vstup do informačních systémů UK a 3. LF (viz informace v kapitole 17 – Informační služby).

K průkazu studenta UK obdrží student u zápisu do úseku studia (ročníku) na studijním oddělení kupón, stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce. Bez platného kupónu je průkaz neplatný.

Výdejní centra:

  • Informačně-poradenské centrum, Celetná 13, přízemí budovy Pedagogické fakulty UK
  • PF UK, nám. Curieových 7, v přízemí, místnost č. 34
  • MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2, druhý suterén, místnost M 266

Více informací o Průkazech studenta UK a jeho využití na webových stránkách UK nebo webových stránkách 3. LF.