Průvodce:Prijímacie konanie LF SZU

Z WikiSkript

Informácie platia pre akademický rok 2022/2023.

Termíny a poplatky[upravit | editovat zdroj]

 • TERMÍN podania prihlášky: do 28. februára 2023
 • TERMÍN konania prijímacej skúšky: 8. – 16. 6. 2023
 • Poplatok spojený s administráciou prijímacieho konania: 70€


Štúdijné programy a školné[upravit | editovat zdroj]

Akreditované doktorské štúdijné programy, na ktoré bude LF SZU prijímať študentov pre akademický rok 2022/2023:

Študijný program Forma štúdia Akademický titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet prijatých
všeobecné lekárstvo denná MUDr. 6 rokov 70
zubné lekárstvo denná MDDr. 6 rokov 20
 • Absolventom doktorského štúdia v oblasti humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul „doktor všeobecného lekárstva“ (v skratke MUDr.) alebo „doktor zubného lekárstva“ (v skratke MDDr.). Štandardná dĺžka štúdia pre doktorské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave: 6 rokov. Jedná sa o pregraduálne štúdium.
 • Pojmom doktorandské štúdium sa označuje postgraduálne štúdium za ktoré sa udeľuje titul „doktor filozofie“ (v skratke PhD.)


Školné za akademický rok[upravit | editovat zdroj]

 • denná forma štúdia: bezplatne
 • štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Prijímacie konanie[upravit | editovat zdroj]

Predmety prijímacej skúšky[upravit | editovat zdroj]

 • všeobecné lekárstvo - biológia (80 otázok), chémia (80 otázok) - v rozsahu učiva z gymnázia
 • zubné lekárstvo - biológia (80 otázok), chémia (80 otázok) - v rozsahu učiva z gymnázia

Prijímacia skúška je písomná, formou testu, spolu 160 otázok. Čas na vypracovanie je 150 minút. Maximálny počet bodov je 640.

Posledný uchádzač prijatý na všeobecné lekárstvo dosiahne priemerne okolo 600 bodov.

Posledný uchádzač prijatý na zubné lekárstvo dosiahne priemerne okolo 630 bodov.

Otázky majú 4 možné odpovede, pričom správne môžu byť všetky štyri alebo žiadna.

Podmienky prijatia do dennej formy štúdia[upravit | editovat zdroj]

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky
 • splnenie predpísaných zdravotných kritérií na výkon povolania lekára

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, priloží všetky požadované doklady a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Vyhodnotenie výsledkov prijímacej skúšky[upravit | editovat zdroj]

Každý uchádzač si vylosuje vlastný kód, pod ktorým sú testy vyhodnocované. Počítač priraďuje počty bodov a poradie uchádzačov. Výsledky sú zverejnené na webovom sídle univerzity a fakulty. Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov v písomnom teste.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní[upravit | editovat zdroj]

 • na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,
 • prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program
 • prihlášku môžete zaregistrovať aj elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na www.szu.sk (prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou

Čo je potrebné pripojiť k prihláške?

 • maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike)
 • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky a v prihláške vyplnia koncoročné známky za 1., 2., 3. ročník strednej školy a známky musí potvrdiť stredná škola
 • uchádzači, ktorí maturovali v predchádzajúcom období, v prihláške vyplnia koncoročné známky zo štyroch ročníkov, stredná škola nemusí potvrdzovať známky
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v zvolenom študijnom programe
 • štrukturovaný životopis
 • prihláška musí byť podpísaná

Možnosti ubytovania a strava[upravit | editovat zdroj]

 • ubytovanie: Ubytovacie zariadenie SZU, Limbová 12, Bratislava (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania!)
 • stravovanie: jedáleň SZU (v okolí SZU je viacero možností pre stravu)

Uplatnenie absolventov[upravit | editovat zdroj]

Absolventi doktorského štúdia sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ako aj v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

Informácie o prijímacom konaní