Procvičování:Spondylolistéza/vstupní informace

From WikiSkripta

Rodinná anamnéza: Bezvýznamná vzhledem k onemocnění.

Osobní anamnéza: Běžná onemocnění, infekční hepatitida 0, tromboembolická nemoc 0, ischemická choroba srdeční 0, glaukom 0, chronická medikace 0, operace 0, hypertenze léčena 2 roky.

Sociální anamnéza: Důchodkyně, dříve učitelka, žije sama.

Nynější onemocnění: Dva roky trvající bolesti dolní bederní páteře vyzařující do obou gluteálních krajin, zadních částí stehen a po zevní straně bérců. Bolest se zvětšuje při námaze, ústup po odpočinku. Úlevová poloha je ve flexi, tj. při sedu, při jízdě na kole, při opírání se o nákupní vozík. Pacientka je bez svěračových obtíží. Neguje trauma, zánětlivé či neoplasmatické onemocnění.

Status praesens: Orientována, spolupracuje, anikterická. Hlava a krk s nálezem přiměřeným věku. Šíje volná, neoponuje. Hrudník na tlak pevný, nebolí, dýchání sklípkové, bez vedlejších fenoménů, akce pravidelná, ozvy ohraničené, P 76/min, TK 140/80. Břicho v úrovni, měkké, prohmatné, nebolí, bez rezistence, játra k oblouku, slezinu nehmatám, tapottement negativní. Pánev pevná, tlak nebolí. DK, HK bez deficitu prokrvení a inervace.

Status lokalis: Normální chůze bez napadání. LS páteř s klidnou kůží, bez otoku, hematomu, známek zánětu. Palpačně hmatný schod na spinozních výběžcích L4/L5, ale bez algických projevů. Klinicky je páteř vybalancovaná v sagitální i koronární rovině. Flexe je normální, extenze zvyšuje bolest. Při zátěži bolesti gluteálních krajin dále jdoucí po zadní straně stehen a po zevní straně bérců. Vyšetření kyčlí s normálním nálezem, prokrvení periferie v normě.

Laboratorní vyšetření: Výsledky biochemických testů, krevního obrazu i srážlivosti v normě. Moč chemicky a sediment s negativním nálezem.

Neurologické vyšetření: Odpovídá nálezu ve SL, areflexie L5/S2, oslabení dorziflexe nohou, o trochu více vpravo.

RTG: Nejprve provedeny snímky LS páteře v AP a bočné projekci, na kterých dominují degenerativní změny se snížením meziobratlových prostorů L4/L5 a L5/S1 a posun těla L4 o 25 % před tělo L5. Zadní struktury jsou orientačně intaktní, normální stíny psoatů, pedikly bez anomálie.

Funční RTG snímky: Bočné projekce LS páteře v krajní flexi a extenzi ukazují částečnou korekci, ale bez známek instability v přilehlých segmentech.

MR: Difúzní degenerativní změny, L4/L5 spondylolistéza, centrální a foraminální stenóza L4/L5.


1 Spondylolistéza je:

stav, kdy dochází ke skluzu (posunu) obratlového těla jednoho obratle vůči následujícímu obratlovému tělu ventrálním směrem
stav, kdy dochází ke skluzu (posunu) obratlového těla jednoho obratle vůči následujícímu obratlovému tělu dorzálním směrem
stav, kdy k žádnému posunu obratlových těl nedochází
stav, kdy dochází k ruptuře obratlového těla

2 U hypertenze můžeme použít tyto léky:

Beta blokátory
ACE inhibitory
α - sympatomimetika
diuretika
β - sympatomimetika

← Zpět na stránku Kazuistika Spondylolistéza
Pokračovat na Diferenciální diagnóza