Rovnice kontinuity

From WikiSkripta


Též rovnice spojitosti toku nebo rovnice kontinuity proudění. Jedná se v podstatě o formulaci zákona zachování hmotnosti.

Rovnice kontinuity je rovnice, která vyjadřuje vztah mezi rychlostí proudění a obsahem průřezu v jednom místě uzavřené trubice při ustáleném proudění ideální kapaliny.

objemový průtok (objem kapaliny, který proteče daným průřezem trubice za jednotku času)

plošný obsah průřezu trubice kolmého ke směru rychlosti tekutiny
velikost průměrné rychlosti v tomto průřezu

Rovnice kontinuity2.jpg

Odvození vztahu:

Z rovnice kontinuity plyne:

Neboli poměr rychlostí a proudění ve dvou místech trubice je převrácený k poměru plošných obsahů průřezů a trubice ve stejných místech.

  • Čím užší trubice, tím rychlejší proudění.
  • Při ustáleném proudění ideální kapaliny je objemový průtok v každém místě trubice stejný.
  • Při ustáleném proudění ideální kapaliny je součin obsahu průřezu a velikosti rychlosti proudící kapaliny v každém místě trubice stejný.
  • Platnost rovnice je dána tím, že ve všech místech trubice je zachován stejný objemový průtok (při proudění ideální kapaliny v uzavřené trubici).

Tento vztah můžeme zobecnit pro stlačitelné kapaliny. U stlačitelných kapalin dochází ke změně hustoty, proto se mění objemový tok. Veličina, která se nemění, je hmotností tok . Rovnici kontinuity lze pak přepsat do tvaru:

hmotnostní tok (hmotnost kapaliny, která proteče daným průřezem za jednotku času)

hustota kapaliny
plošný obsah průřezu trubice kolmého ke směru rychlosti tekutiny
velikost průměrné rychlosti v tomto průřezu

  • Při ustáleném proudění stlačitelné kapaliny je hmotnostní tok kapaliny v libovolném kolmém průřezu proudové trubice konstantní.


Odvození vztahu:

Rovnice kontinuity vzhledem ke krevnímu oběhu[edit | edit source]

Rovnice kontinuity popisující tok kapaliny se v krevním oběhu skutečným poměrům pouze blíží.

Příčiny:

Krev není ideální kapalina.

Což znamená, že v cévách dochází jak k laminárnímu proudění, tak k proudění turbulentnímu. Turbulentní proudění může být zapříčiněno např. větvením cév či nehomogenitou cévní stěny.


Krev je nehomogenní kapalina.

Popisujeme ji jako koloidní disperzní soustavu, obsahující roztok anorganických látek, organických látek a krevních elementů (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky). Krev je navíc viskoelastická kapalina. Proti mechanickému proudění tak v cévách působí mechanické třecí síly a elektrické síly.


Průřez cév se mění v důsledku vnitřního tlaku.

Při náhlém zúžení cévy je rychlostní profil roven centrální části v širší oblasti cévy. Ustálí se až po určité vzdálenosti od místa zúžení.


Krev neteče plynule, ale pulzuje.

V důsledku srdečního mechanismu nedochází k ustálenému proudění krve.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. FYZIKA pro střední školy I. 1.. vydání. Praha : Prometheus, spol. s r. o., 2003. 265 s. Kapitola 7.6
Proudění tekutin. ISBN 80-7196-184-1.
  • BEDNÁŘ, Jan, Jiří BAJER a Zdeněk BOUCHAL. Výkladový SLOVNÍK fyziky. 1.. vydání. Praha : Prometheus, spol. s r. o., 2001. 590 s. ISBN 80-7196-151-5.