Svaly horní končetiny (tabulka)

Z WikiSkript

(přesměrováno z Svaly horní končetiny (tab))

Svaly ramenní a lopatkové[upravit | editovat zdroj]

JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
M. DELTOIDEUS

p. spinalis: zevní dvě třetiny spina scapulae
p. acromialis: acromion
p. clavicularis: zevní třetina klavikuly

tuberositas deltoidea humeri všechny: abdukce v art. humeri, přitlačuje caput humeri do jamky

spinální část: dorzální flexe v art. humeri
klavikulární část: ventrální flexe v art. humeri

n. axillaris
Deltoideus posterior.PNG
M. SUPRASPINATUS fossa supraspinata scapulae tuberculum majus humeri abdukce a zevní rotace v art. humeri; součást "rotátorové manžety" n. suprascapularis
Supraspinatus.PNG
M. INFRASPINATUS fossa infraspinata scapulae tuberculum majus humeri zevní rotace a addukce v art. humeri; součást "rotátorové manžety" n. suprascapularis
Infraspinatus.PNG
M. TERES MINOR horní 2/3 margo lateralis scapulae tuberculum majus humeri zevní rotace a addukce v art. humeri; součást "rotátorové manžety" n. axilaris (+ větévky n. suprascapularis)
Teres-minor.png
M. TERES MAJOR dolní 1/3 margo lateralis scapulae → angulus inferior scapulae crista tuberculi minoris humeri addukce, vnitřní rotace a dorzální flexe paže v art. hummeri; n. subscapularis (inferior)
Teres-major.png
M. SUBSCAPULARIS lineae musculares facies costalis scapulae tuberculum minus humeri vnitřní rotace a addukce v art. humeri, součást "rotátorové manžety" nn. subscapulares (sup., inf.)
Sucscapularis.png

Svaly paže[upravit | editovat zdroj]

SKUPINA JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
PŘEDNÍ SKUPINA (3) M. BICEPS BRACHII

c. longum: tuberculum supraglenoidale (ramenní kloub → sulcus intertubercularis)
c. breve: processus coracoideus scapulae

tuberositas radii (aponeurosis m. bicipitis brachii → lacertus fibrosus)

obě: ventrální flexe a supinace v art. cubiti
c. longum: abdukce v art. humeri
c. breve: ventrální flexe a addukce v art. humeri;

jeho šlacha dělí svaly art. humeri na vnitřní a zevní rotátory

n. musculocutaneus
Bicepsbrachii barva.png
M. CORACOBRACHIALIS procesus coracoideus scapulae crista tuberculi minoris (distální třetina) addukce a ventrální flexe v art. humeri; n. musculocutaneus proráží svalem n. musculocutaneus
Coracobrachialis.png
M. BRACHIALIS tuberositas deltoidea → pouzdro loketního kloubu tuberositas ulnae flexe v art. cubiti n. musculocutaneus
Brachialis.png
ZADNÍ  SKUPINA (2) M. TRICEPS BRACHII

c. longum: tuberculum infraglenoidale
c. laterale: zadní plocha humeru proximálně od sulcus n. radialis
c. mediale: zadní plocha humeru distálně od sulcus n. radialis

olecranon

všechny: extenze v art. cubiti
c. longum: dorzální flexe v art. humeri, addukce;
mezi caput mediale a laterale: n. radialis a vasa profunda brachii

n. radialis
Tricepsbrachii.png
M. ANCONEUS epicondylus lateralis humeri, ligamentum collaterale laterale olecranon, distálně od úponu tricepsu extenze v art. cubiti,

hluboké snopce brání uskřinutí kloubního pouzdra

n. radialis
Musculusanconeus2.png

Svaly předloktí[upravit | editovat zdroj]

SKUPINA VRSTVA JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
PŘEDNÍ SKUPINA 1.VRSTVA

(4)

M. PRONATOR TERES

c. humerale: epicondylus med. humeri (=caput commune ulnare)
c. ulnare: proc. coronoideus ulnae

tuberositas pronatoria

pronace předloktí
pomocná flexe v art. cubiti;
štěrbinou mezi hlavami probíhá n. medianus

n. medianus
Pronator-teres.png
M. FLEXOR CARPI RADIALIS

caput commune ulnare;
průběh: vagina tendinis m. flex. carpi rad. → canalis carpi → pod ret. mm. flexorum → os trapezium

baze 2. a 3. metakarpu flexe v art. cubiti, art. radiocarpalis

radiální dukce

n. medianus
Flexor-carpi-radialis.png
M. PALMARIS LONGUS caput commune ulnare

ventrálně od canalis carpi;
aponeurosis palmaris,
retinaculum flexorum

flexe v art. radiocarpalis, art. cubiti,
napíná palmární aponeurosu,
probíhá přes ret. musculorum flexorum, chybí v 15 % případů

n. medianus
Palmaris-longus-horizontal.png
M. FLEXOR CARPI ULNARIS

c. humerale: caput commune ulnare
c. ulnare: olecranon + dorzální hrana ulny

os pisiforme (lig. pisohamatum → hamulus ossis hamati → lig. pisometacarpale → base 5. metacarpu)

flexe v art. cubiti, art. radiocarpalis,
ulnární dukce

n. ulnaris
Flexor-carpi-ulnaris-horizontal.png
2.VRSTVA

(1)

M. FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS

c. humeroulnare: caput commune ulnare → lig. collaterale ulnare → tuberositas ulnae
c. radiale: podél tuberositas pronatoria

rozštěpí se na 4 šlachy, rozvidlí se a připojí se z boků na basis phalangis mediae 2.–5. prstu (chiasma tendinum) flexe v art. interphalangeae proximales, art. metacarpophalangeae, art. radiocarpalis n. medianus
Flexor-digitorum-superficialis-horizontal.png
3.VRSTVA

(2)

M. FLEXOR POLLICIS LONGUS

facies anterior radii,
membrana interossea antebrachii

palmární strana basis phalangis distalis pollicis flexe v art. interphalangea pollicis, art. metacarpophalangea prima, art. radiocarpalis n. medianus
Flexor-pollicis-longus-horizontal.png
M. FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS facies anterior ulnae a membrana interosea, basis phalangis distalis 2.–5. prstu flexe v art. interphalangeae distales, art. interphalangeae proximales, art. metacarpophalangeae, art. radiocarpalis 2 šlachy pro 2. a 3. prst: n. medianus,

2 šlachy pro 4. a 5. prst: n. ulnaris

Flexor-digitorum-profundus-horizontal.png
4.VRSTVA

(1)

M. PRONATOR QUADRATUS distální 1/4 facies anterior ulnae distální 1/4 facies anterior radii pronace předloktí n. medianus (n. interosseus anterior)
Pronator-quadratus.png
LATERÁLNÍ SKUPINA POVRCHOVÁ VRSTVA

(3)

M. BRACHIORADIALIS distální 1/3 margo lateralis humeri processus styloideus radii flexe v art. cubiti,

pronace při flektovaném předloktí,
supinace při extendovaném předloktí

n. radialis (r. profundus)
Brachioradialis.png
M. EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS margo latralis humeri nad epicondylus lat. humeri dorzální strana baze 2. metakarpu dorzální flexe v art. radiocarpalis,

radiální dukce,
pronace při flektovaném předloktí,
supinace při extendovaném předloktí

n. radialis (r. profundus)
Extensor carpi radialis longus.png
M. EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS

epicondylus lateralis humeri,
ligamentum collaterale laterale

dorzální strana baze 3. metakarpu dorzální flexe v art. radiocarpalis,

radiální dukce ruky,
pronace při flektovaném předloktí,
supinace při extendovaném předloktí

n. radialis (n. interosseus antebrachii posterior)
ECR-brevis.png
HLUBOKÁ VRSTVA

(1)

M. SUPINATOR

povrchová vrstva: epicondylus lateralis humeri, lig. collaterale laterale, lig. annulare radii
hluboká vrstva: crista musculi supinatoris

lat. a prox. od tuberositas pronatoria radii supinace předloktí n. radialis (n. interosseus anterbrachii posterior)
Gray420.png
ZADNÍ SKUPINA POVRCHOVÁ VRSTVA

(3)

M. EXTENSOR CARPI ULNARIS

c. humerale: epicondylus lateralis humeri
c. ulnare: margo posterior ulnae
(společný aponeurotický začátek s m. flexor carpi ulnaris a m. flexor digitorum profundus)

dorzální strana baze 5. metakarpu dorzální flexe v art. radiocarpalis (dorzální flexe ruky),

ulnární dukce

n. radialis (r. profundus)
Extensor carpi ulnaris muscle.png
M. EXTENSOR DIGITORUM epicondylus lateralis humeri aponeurosis dorsalis manus,

dorzální strana bazes phalangum medium et distalium

extenze v art. interphalangeae prox. et dist., art. metacarpophalangeae (extenze prstů),

dorzální flexe v art. radiocarpalis (propojení šlach connexus intertendinei – společná šlachová pochva s m. extensor indicis)

n. radialis (r. profundus)
Extensor digitorum muscle.png
M. EXTENSOR DIGITI MINIMI epicondylus lateralis humeri aponeurosis dorsalis manus digiti quinti (bazes phalangum medium et distalium) extenze v art. interphalangeae prox. et dist., v art. metacarpophalangea quinta (extenze 5. prstu),

dorzální flexe v art. radiocarpalis

n. radialis (r. profundus)
M.extensordigitiminimi.png
HLUBOKÁ VRSTVA

(4)

M. ABDUCTOR POLLICIS LONGUS prostřední 1/3 dorzální plochy radia, ulny a membrana interossea antebrachii radiální strana basis metacarpi primi – os trapezium abdukce v art. carpometacarpalis prima (abdukce palce),

radiální dukce

n. radialis (r. profundus)
M.abductorpollicislongus.png
M. EXTENSOR POLLICIS LONGUS prostřední 1/3 dorzální plochy ulny a membrana interossea distálně od začátku m. abductor pollicis longus dorzální strana basis phlalangis distalis pollicis extenze v art. interphalangea, metacarpophalangea et carpometacarpalis,

addukce v art. carpometacarpalis při abdukovaném palci

n. radialis (r. profundus)
M.extenzorpollicislongus.png
M. EXTENSOR POLLICIS BREVIS dorzální plochy radia, membrana interossea v prostřední 1/3 předloktí,

distálně od začátku m. abductor pollicis longus

dorzální plocha phalanx proximalis pollicis extenze a abdukce v art. metacarpophalangea n. radialis (r. profundus)
M.extenzorpollicisbrevis.png
M. EXTENSOR INDICIS prostřední 1/3 dorzální plochy ulny a membrana interossea antebrachii dist. od začátků mm. extensores pollicis aponeurosis dorsalis manus → bazes phalangum medium et distalium digiti secundi extenze v art. interphlalngeae prox. et dist., metacarpophalangea (extenze 2. prstu),

dorzální flexe v art. radiocarpalis (dorzální flexe ruky)

n. radialis (r. profundus)
Extensor indicis muscle.png

Svaly ruky[upravit | editovat zdroj]

SKUPINA JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
PALCOVÁ SKUPINA (4) M. ABDUCTOR POLLICIS BREVIS eminentia carpi radialis (tub. ossis scaphoidei + lat. část ret. mm. flexorum) rad. strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum radiale abdukce palce n. medianus
Musculus abductor pollicis brevis.png
M. FLEXOR POLLICIS BREVIS c. superficiale – eminentia carpi radialis

c. profundum – os trapezoideum, os capitatum (ligg. intercarpalia palmaria);
obě hlavy se spojují v jeden úpon

lat. strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum radiale flexe v art. metacarpophalangea;

mezi oběma hlavami běží šlacha m. flexor pollicis longus (rozdělení na 2 inervační zóny: laterální z n. medianus, mediální z n. ulnaris)

c. superficilae - n. medianus

c. profundum - n. ulnaris (r. profundus)

Musculusflexorpollicisbrevis.png
M. OPPONENS POLLICIS eminentia carpi radialis crista m. opponentis pollicis – rad. okraj 1. metakarpu opozice a flexe palce n. medianus
Musculusopponenspollicis.png
M. ADDUCTOR POLLICIS c. obliquum – os capitatum, os trapezoideum, baze 2. a 3. metakarpu, ligg. intercarpalia palmaria

c. transversum – corpus metacarpi tertii (distální 2/3)

med. strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum ulnare addukce palce n. ulnaris (r. profundus)
Musculusadductorpollicis.png
MALÍKOVÁ SKUPINA (4) M. PALMARIS BREVIS uln. okraj palmární aponeurosy a uln. část retinaculum mm. flexorum kůže hypothenaru bezvýznamná (při stahu vznikají jamky a prohlubuje se žlábek v dlani) n. ulnaris (r. superficialis)
Musculuspalmarisbrevis.png
M. ABDUCTOR DIGITI MINIMI os pisiforme (ligamentum pisohamatum, šlacha m. flexor carpi ulnaris) med.strana basis phalangis proximalis quinti abdukce malíku n. ulnaris (r. profundus)
Musculus abductor digiti minimi (Hand).png
M. FLEXOR DIGITI MINIMI BREVIS hamulus ossis hamati, uln. část retinaculum mm. flexorum uln. strana basis phalangis proximalis quinti flexe malíku n. ulnaris (r. profundus)
Musculusflexordigitiminimibrevismanus.png
M. OPPONENS DIGITI MINIMI hamulus ossis hamati, ulnární část retinaculum mm. flexorum celá ulnární strana metacarpus quintus opozice malíku n. ulnaris (r. profundus)
STŘEDNÍ PROSTOR (3) MM. INTEROSSEI DORSALES I-IV 4 svaly, každý dvěma hlavami od obou stran metakarpů přivrácených do mezikostní štěrbiny aponeurosis dorsalis manus basis phalangis proximalis digiti:

I – radiální strana 2. prstu,
II – radiální strana 3. prstu,
III – ulnární strana 3. prstu,
IV – ulnární strana 4. prstu

flexe v art. metacarpophalangeae,

extenze v art. interphalangeae prox. et dist., rozevírají vějíř prstůy osa funkce svalů prochází 3. prstem,
mezi hlavami mm. interosseus dorsalis I. prochází do dlaně a. radialis

n. ulnaris (r. profundus)
Sobo 1909 285.png
MM. INTEROSSEI PALMARES I-III 3 svaly, 2.–4. mezikostní prostor na stranách corpus metacarpi přivrácených ke 3. metakarpu:

I – ulnární strana 2. metacarpu,
II – radiální strana 4. metacarpu
III – radiální strana 5. metacarpu

aponeurosis dorsalis manus basis phalangium proximalium:

I – ulnární okraj 2. prstu, II – radiální okraj 4. prstu, III – radiální okraj 5. prstu

flexe v art. metacarpophalangeae,

extenze v art. interphalangeae prox. et dist.,
svírají vějíř prstů; osa funkce svalů prochází 3. prstem

n. ulnaris (r. profundus)
1121 Intrinsic Muscles of the Hand PIL.png
MM. LUMBRICALES na šlachách m. flexor digitorum profundus v intermetakarpálních prostorech

(I – radiální strana šlachy k ukazováku, II až IV – na obou šlachách přilehlých k příslušnému intermetakarpálnímu prostoru)

radiální okraj aponeurosis dorsalis a basis phalgis proximalis příslušného prstu (2.–5.) flexe v art. metacarpophalangeae,

extenze v art. interphalangeae prox. et dist.,
uklánějí prsty k palci

I. a II. – n. medianus,

III. a IV. – n. ulnaris (r. profundus)

Lumbricales (hand).png


Zdroj[upravit | editovat zdroj]