Tenzid

From WikiSkripta

(Redirected from Tenzidy)

Heslo

Podle definice jsou tenzidy látky, které snižují povrchové napětí vody. Zpravidla toto označení používáme pro sloučeniny, které mají dlouhý nepolární řetězec, na který je připojená polární skupina. Díky tomu umožňují mísení nepolárních látek (např. tuků) s polárními (např. s vodou) – v přítomnosti tenzidů vznikají micely.

Podle charakteru polární skupiny dělíme tenzidy na anionické (např. mýdla, tj. soli mastných kyselin, nebo dodecylsíran sodný), kationické (bývají např. součástí avivážních prostředků) a neionogenní (např. Triton X-100 nebo Tween 20).