WikiSkripta:Souhlas s použitím díla

Z WikiSkript

Prohlášení o poskytnutí licence Creative Commons[editovat zdroj]

Já, níže podepsaný …………………………………………………………………………………….. (jméno a příjmení, titul),

narozený dne ……………………………………….,

bytem …………………………………………………………………………………………………..,


tímto prohlašuji, že

(a) jsem autorem a nositelem autorských práv k

…………………………………………………………………………………………………………. (označení díla)

  • vydanému dne …………………. v ………………………..
  • který dosud nebyl zveřejněn       (nehodící se škrtněte)

(dále jen „dílo“),


(b) s účinností od dnešního dne poskytuji k dílu licenci „Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko“ dostupnou na adrese http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/legalcode (dále jen „licence“), resp. zpřístupňuji dílo za podmínek této licence,

(c) na díle neváznou práva třetích osob, která poskytnutí licence brání, a jsem oprávněn poskytnout licenci bez jakéhokoli omezení, tj. zejména prohlašuji, že k dílu

  • nebyla poskytnuta výhradní licence
  • byla poskytnuta výhradní licence, jejíž doba trvání již uplynula     (nehodící se škrtněte)

(d) jsem si plně vědom obsahu poskytované licence, tj. zejména toho, že

  • licenci poskytuji neomezenému okruhu osob,
  • licence opravňuje nabyvatele dílo šířit,
  • licence opravňuje nabyvatele dílo upravovat,
  • licence opravňuje nabyvatele dílo v upravené podobě dále šířit,
  • nabyvatel je povinen uvádět jméno autora a název díla,
  • můj závazek licenci poskytovat trvá po celou dobu ochrany díla, což mj. vylučuje poskytnutí výhradní licence, která by další poskytování licence znemožnila.


V ……………….. dne …………………………Podpis …………………………………………..


Vyplněný formulář odešlete na adresu WikiSkripta, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Upraveno podle JANSA, Petr. Prohlášení o poskytnutí licence Creative Commons [online]. [cit. 2009-09-17]. <http://www.creativecommons.cz/wp-content/uploads/vzor-prohlaseni.doc>.

Příloha k mailu pro vytištění[editovat zdroj]

Prohlášení o poskytnutí licence Creative Commons