Zdravotnická dokumentace/SŠ (sestra)

Z WikiSkript


 • Souhrn informací o pacientovi/klientovi (P/K) zdravotnického zařízení vedený v jakékoliv podobě.
 • Odlišují se pojmy údaj, záznam údaje a nosič údaje.
 • Lékařská ZD = skutečnosti vztahující se k poskytování zdravotní péče.
 • Ošetřovatelská ZD = skutečnosti týkající se poskytování OSE péče.
 • Provozní dokumentace = skutečnosti dokládající fungování provozu.

Právní předpisy[upravit | editovat zdroj]

 • Zákon č. 20/1966 Sb., vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci = základní právní předpisy.
 • Předpisy pro archivaci a likvidaci ZD – zákon o archivnictví, skartační řád zdrav. Zařízení.
 • Zákon 101/2000 Sb. O ochraně dokumentace před zneužitím.
 • Trestní zákon §178 – postihy za neoprávněné nakládání s osobními údaji.

Povinná mlčenlivost[upravit | editovat zdroj]

 • Dána zákonem.
 • Profesní kodex stanovuje povinnost mlčet sestře.
 • Kodex práv P/K stanovuje právo P/K očekávat, že veškeré informace jsou důvěrné.
 • Dg., th., skutečnosti týkající se rodiny P/K, sociální záležitosti, pracovní zařazení, náboženství a další.

Porušení mlčenlivosti[upravit | editovat zdroj]

 • Mlčenlivostí není chráněna informace o tom, že P/K je hospitalizován na oddělení.
 • Porušení mlčenlivosti je tehdy, když sestra sděluje skutečnosti o P/K ve společnosti.
 • Mlčenlivost není porušena tehdy, když je zaslán telegram o úmrtí P/K předepsané osobě.
 • Porušení je, když sestra podá informaci mimo ZZ nepříslušným osobám.
 • Porušení mlčenlivosti je nedbalostní zpřístupnění zdravotnické informace nepříslušným osobám.
  • Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti jsou dle tíže následků.
  • Žalobu podává P/K, rodina, ale i spoluzaměstnanci.
  • Peněžní odškodnění dle občanského zákoníku §11.
  • Nedbalostní čin neoprávněného nakládání s osobními údaji dle §178 trestního zákona.
  • Přestupek proti občanskému soužití.

Výjimky z povinné mlčenlivosti[upravit | editovat zdroj]

 • Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky.
 • Norma daná §67 b odst. 13 zákona o zachování zdraví lidu.

Obsah zdravotnické dokumentace[upravit | editovat zdroj]

 • Identifikační znaky P/K – jméno, příjmení, RČ, datum narození, bydliště.
 • Identifikační znaky zdravotnického zařízení – název zařízení, oddělení, IČO (všude stejné).
 • Identifikační znaky zdravotnického pracovníka provádějícího zápis do dokumentace – titul, jméno a příjmení (razítkem či tiskacím písmem) + podpis.
 • Anamnéza – RA, OA, PA apod.

Vedení dokumentace[upravit | editovat zdroj]

 • Pravdivé a čitelné údaje, používání spisovné češtiny.
 • Údaje musí být srozumitelné.
 • Datované doplňování informací s identifikací zdrav.
 • Čas u důležitých informací (příjem, exitus apod.).
 • Opravy autorizované, původní záznam musí být čitelný.
 • Věcnost záznamů – svědčí o odborné kvalitě.
 • Kontrolu provádí VS, SS, primář, odpovědnost za záznam má zaměstnanec, za systémové chyby v dokumentaci nese odpovědnost SS na stanici a na oddělení VS.

Nepoužívat!!![upravit | editovat zdroj]

 • Nesprávná terminologie.
 • Slangové výrazy.
 • Vulgarismy.
 • Jiný jazyk.
 • Subjektivní pocity sestry.
 • Neschválené zkratky.

Účel zdravotnické dokumentace[upravit | editovat zdroj]

 • Slouží k zachování kontinuity péče.
 • Je dokladem o poskytnuté péči – doklad o správnosti péče → ochrana zdravotníků.
 • Doklad pro účtování poskytnuté péče.
 • Podklad pro vědu a výzkum.
 • Uložení a nakládání s dokumentací upravuje předpis zdravotnického zařízení a oddělení.
 • Ochranu před zneužitím, ztrátou či zničením má ZZ – resp. Zaměstnanec, který ZD přebírá.
 • Nesmí se užívat zkratky, zejména v souvislosti s opiáty.

Evidence návykových látek[upravit | editovat zdroj]

 • Evidence opiátů.
 • Číslované strany, jako příloha podpisové vzory zaměstnanců.
 • Záznamy psát modrou barvou, čitelně – barevné záznamy určeny pro příjem látek a záznam o provedené kontrole.
 • Opravy autorizované, nepřelepovat, informovat nadřízeného.

Souhlas s výkonem[upravit | editovat zdroj]

 • Podpis tzv. pozitivního reversu, souhlas informovaného P/K.
 • P/K nedává písemný souhlas s ošetřovatelskou péčí.
 • Dáno čl. 5 v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně a §23 odst. 1 a 2 zákonu o péči zdraví lidu – výjimky jsou uvedeny v odst.3 a 4.
 • Další podmínky jsou v §1 odst. 2 ve vyhlášce o zdravotnické dokumentaci – dány situace kdy je souhlas nutný a kdy je dobrovolný.
 • Obsah a formu určuje zdravotnické zařízení vnitřním předpisem, mají ale povinné náležitosti:
 • Účel, povaha, prospěch, následky a možná rizika výkonu.
  • Alternativy výkonu.
  • Omezení v normálním životě a pracovní schopnosti, změny zdravotní způsobilosti.
  • Zápis vyjádření P/K.
  • Datum a podpis P/K a zdravotnického pracovníka.
  • Součástí je poučení o zdravotním stavu.
  • Dává souhlas s výkonem s ohledem na možné komplikace a na přínos péče – léčby.

Dokumentace na operačním sále[upravit | editovat zdroj]

 • Chorobopis.
 • Dekurzy.
 • Ošetřovatelské záznamy.
 • Informované souhlasy.
 • Radiologické nálezy → kontrola kompletnosti, ověření totožnosti P/K.

Dospávací pokoj[upravit | editovat zdroj]

 • Sledování FF.
 • Sledování bolesti.
 • Příjem a výdej tekutin.
 • Písemné hodnocení stavu sestrou.
 • Ordinace lékaře a jejich plnění.
  • → O propuštění rozhoduje lékař.
  • → V dokumentaci zaznamenány časy příjmu a propuštění + podpisy.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • VONDRÁČEK, Lubomír, et al. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2003. 72 s. ISBN 80-247-0704-7.