Seznam zkratek na lékařských předpisech

Z WikiSkript

(přesměrováno z Zkratky na receptech)

Zkratka Význam latinsky Význam česky
aa ana partes aequales po stejných částech, stejným dílem
abs. absolutus absolutní
absorb. absorbens absorbující, absorpční
a. c. ante cibum před jídlem
a. d. aqua destillata destilovaná voda
a. m. ante meridiem před polednem
ac., acid. acidum, acidus kyselina, kyselý
acet. acetum ocet
ad baln. ad balneum ke koupeli
ad. adde, addatur, addantur přidej, ať je přidáno, ať jsou přidány
ad. gutt. adde guttatorium přidej kapátko
ad. gutt. steril. in caps. adde guttatorium sterilem in capsula přidej sterilní kapátko v obalu
ad. bac. vitr. adde bacillum vitreum přidej skleněnou tyčinku
ad. penic. adde penicillum přidej štěteček
ad. vitr. pro baln. adde vitrum pro balneo přidej vaničku
add. adde, addatur, addantur přidej, budiž přidán, buďtež přidány
ad amp. ad ampullas do ampulek
ad baln. ad balneum ke koupeli, do koupele
ad caps., cps. ad capsulas do tobolek, do kapslí
ad caps. amyl. ad capsulas amylaceas do škrobových tobolek (oplatek)
ad caps. gelat. ad capsulas gelatinosas do želatinových tobolek
ad caps. kerat. ad capsulas keratinosas do rohovinových tobolek
ad diagn. ad diagnosin k diagnostickým účelům
ad fict. ad fictile do kelímku
ad chart. ad chartas do papírových sáčků
ad chart. cer. ad chartas ceratas do sáčků z vosk. papíru
ad chart. cer. seu paraff. ad chartas ceratas seu paraffinatas do sáčků vosk. nebo parafinových
ad lag. ad lagoenam do lahvičky
ad lib., l. ad libitum dle libosti, libovolně
adm. admisce přimíchej
ad man. med. ad manus medici k rukám lékaře
ad neb. ad nebulas do škrob. tobolek (oplatek)
ad oll. ad ollam do kelímku
ad oll. alb. ad ollam albam do bílého kelímku
ad oll. sterilis. ad ollam sterilisatam do sterilizovaného kelímku
ad oll. paraff. ad ollam paraffinatam do parafinového kelímku
ad oll. tect. ad ollam tectam do krytého kelímku
ad oll. epist. vitr. claus. ad ollam epistomato vitreo clausam do kelímku uzavřeného skleněnou zátkou
ad sac. ad sacculum do sáčku
ad sac. pap., papyr. ad sacculum papyraceum do papírového sáčku
ad scat. ad scatulam do krabičky
adsp. adspersorius zasýpací
ad us. ext. ad usum externum k zevnímu upotřebení
ad us. int. ad usum internum k vnitřnímu použití
ad us. meum ad usum meum k mému použití
ad us. med. ad usum medici k použití lékaře
ad us. prop(r). ad usum proprium k vlastnímu použití
ad us. techn. ad usum technicum k technickému použití
ad us. vet. ad usum veterinarium pro veterinární potřebu
ad vitr. ad vitrum do lahvičky
ad vitr. adl. ad vitrum adlatum do přinesené lahve
ad vitr. alb. ad vitrum album do bílé lahvičky
ad vitr. ampl. ad vitrum amplum do širokohrdlé lahvičky
ad vitr. caerul. ad vitrum caeruleum do modré lahvičky
ad vitr. col. ampl. ad vitrum collo amplo do širokohrdlé lahvičky
ad vitr. extern. ad vitrum externum do lahvičky na lék k zevnímu použití
ad vitr. flav. ad vitrum flavum do žluté lahvičky
ad vitr. fusc. ad vitrum fuscum do hnědé lahvičky
ad vitr. gutt. ad vitrum guttatorium do kapací lahvičky
ad vitr. nigr. ad vitrum nigrum do černé lahvičky
ad vitr. operc. ad vitrum operculatum do lahvičky širokohrdlé kryté zátkou
ad vitr. simpl. ad vitrum simplex do obyčejné lahvičky
ad vitr. tect. ad vitrum tectum do lahvičky kryté zátkou
adiust. ad oll. adiusta ad ollam uprav v kelímku
amp. ampulla ampulka
anhydr. anhydricus bezvodý
aq. aqua voda
aq. dest. aqua destillata destilovaná voda
aq. ophth. aqua ophthalmica oční voda
aq. purif. aqua purificata čištěná voda
aq. redest. aqua redestillata opakovaně destilovaná voda (redestilovaná voda)
aq. steril. aqua sterilisata sterilizovaná voda
aquos. aquosus vodný
arom. aromaticus aromatický (vonný)
b. a. balneum arenae písková lázeň
bac. bacillus, bacilli tyčinka, tyčinky
bals. balsamum balzám
b. aq. balneum aquae vodní lázeň
b. d. bis die dvakrát denně
b. i. d. bis in die dvakrát za den
bis d. bis die dvakrát denně
bis i. d. bis in die dvakrát za den
bis i. sept. bis in septimana dvakrát týdně
bol. bolus sousto (velká pilulka); nárazové podání dávky léku (např. injekčně)
but., butyr. butyrum máslo
b. v. balneum vaporis parní lázeň
b. vap. balneum vaporis parní lázeň
c. cum s
calefact. calefactus zahřátý
calid. calidus teplý
caps. capsula tobolka (kapsle)
caps. amyl. capsula amylacela škrobová tobolka
cps. gelat. dur. capsula gelatinosa dura tvrdá želatinová tobolka
c. aq. cum aqua s vodou
catapl. cataplasma kašovitý obklad
cib. cibus jídlo
cito cito rychle
cito disp. cito dispensur ať je rychle vydáno
coch. cochlear lžíce
coch. parv. cochleam parvum čajová lžička
cochleat. cochleatim po lžicích
col. cola, colatura, colatus, coletur sceď, scezenina, scezený, ať je scezen
collod. collodium kolódium
colloid. colloidalis koloidní
collut. collutorium ústní voda
collyr. collyrium kolyrium (oční voda, oční kapky)
comp. compositus složený
compr. compressus stlačený, koprimovaný
concis. concisus řezaný
conc. concentratus koncentrovaný
concs. conscisus řezaný
conct. concentratus koncentrovaný
consp. consperge posyp
cont. contunde roztlučený (rozdrcený, drcený)
coq. coque, coquatur vař, budiž vařen
cor. corium kůže
cort. cortex kůra
cp., cpt. compositus složený
cps. capsula tobolka (kapsle)
crd., crud. crudus surový (nečistý), syrový
ct. contusus tlučený
cryst. crystallisatus, crystallinus krystalizovaný, krystalický
cus. cultr. cuspis cultri špička nože
d. da, detur, dentur; divide, diviatur; dies; dosis dej (vydej), ať je dán (vydán), ať jsou dány; rozděl, budiž rozdělen; den; dávka
d. c. f. da / detur cum formula vydej / budiž vydán s udáním složení
dct. decoctum odvar
dct. inf. decoctum infusum odvar s nálevem
deglut. degliatur budiž polknut (budiž polykán)
den. denaturus denaturovaný
denat. denaturus denaturovaný
dent., dental. dentalis zubní, dentální
dent. tal. dos. da / dentur tales doses vydej / budiž dáno takových dávek
dep. depuratus čištěný
depil. depilatorium k depilaci (k odstranění chlupů)
dest. destillatus destilovaný
det. detur budiž dán (budiž vydán)
det. ad chart. detur ad chartam ceratam budiž dáno do sáčku z voskovaného papíru
det. ad oll. detur ad ollam budiž dán do kelímku
det. ad scat. detur ad scatulam budiž dán do krabičky
det. ad vitr. detur ad vitrum budiž dán do lahve
dil(ut). dilutus zředěný
d. in dplo. detur in duplo budiž vydán dvojnásobek (dvojmo)
d. in p. aeq. divide in partes aequales rozděl na stejné části (rovným dílem)
disp. dispensa, dispensetur rozděl (vydej), budiž rozdělen (budiž vydán)
div. divide, dividetur rozděl, budiž rozdělen
div. in d. divide in doses rozděl na dávky
div. in d. aeq. divide in doses aequales rozděl na stejné dávky
div. in p. aeq. divide in partes aequales rozděl na stejné části
d. n. die nocteque ve dne i v noci
dos. dosis dávka
dpl. duplum dvojnásobek
d. s. da signa vydej a označ
d.s.s.v. detur sub signo veneni budiž vydáz s označením 'jed'
dulc. dulcis sladký
dup. duplum, duplex dvojnásobek, dvojitý (dvojnásobný)
dur. durus tvrdý
d. t. d. dentur tales doses budiž dáno takových dávek
d. u. s. datum ut supra datum, jak je nahoře (uvedené nahoře, jak je shora uvedeno)
dx. dexter pravý
el. elue, electus vymyj (promyj), vybraný
elect. electus, electuraium vybraný, lektvar
electiss. electissimus zvlášť vybraný
em., emul. emulsio emulze
emet. emeticum dávidlo
emp., empl. emplastrum náplast
enem. enema klyzma
epist. epistomium zátka
exact. exacte důkladně, přesně
exh. exhibeatur budiž vyhotoven
exhib. exhibeatur budiž vyhotoven
exp. noct. expeditio nocturna vydání léku v noci
exp. simpl. expeditio simplex prostá úprava
ext. extende, extensus; externus natři, natřený; zevní
extr. extractum extrakt (výtažek)
f. fiat, fiant ať vznikne, ať vzniknou
ferv. fervens, fervidus vřelý, horký
fict. fictile kelímek
filt. filtrum, filtra filtr, zfiltruj (odfiltruj)
filtr. filtrum, filtra filtr, zfiltruj (odfiltruj)
fl. flavus; flos, flores; fluidus žlutý; květ, květy; tekutý
flav. flavus žlutý
flor. flos, flores květ, květy
fluid. fluidus tekutý
f. l. a. fiat lege artis budiž připraven podle pravidel umění
f. mas(s). fiat massa ať je připravena hmota
f. mixt. fiat mixtura ať je připravena směs
fol. folium list
follic. folliculus lusk
font. fontanus, fontis pramenitá, studniční
form. formetur, formentur ať je utvořen, ať jsou utvořeny
fort. fortis, fortior silný, silnější / dosti silný
fortiss. fortissimus nejsilnější / hodně silný
f. p. fiat pulvis ať je připraven prášek
f. pil. fiat pilulla, fiant pilullae ať je připravena pilulka, ať jsou připraveny pilulky
fragm. fragmentum úlomek, zlomek, střípek
freq. frequenter často
frigid. frigidus chladný
fruct. fructus plod (ovoce)
f. s.a. fiat secundum artem ať vznikne podle pravidel umění
f. sol. fiat solutio ať vznikne roztok
f. supp. fiat suppositorium ať vznikne čípek
garg. gargarisma kloktadlo
gel., gelat. gelatina, gelatinosus želatina, želatinový
g., gum. gumma klovatina
glycer. glycerinum, glyceritum glycerin, tekutý přípravek obsahující glycerin
glob. vagin. globuli vaginales poševní kuličky
gossyp. gossypium vata
grad. gradus, gradatim stupeň, postupně
gran., granul. granula, granulattus zrnka, granulovaný (zrnkový)
gross. grossus hrubý
gtt., gutt. gutta, guttae, guttatorius, guttatim kapka, kapky, kapací, po kapkách
h. hora hodina / v hodině
haust. haustus doušek
herb. herba nať
hum. humanus lidský
hyd., hydr. hydrosus vodný (s vodou)
i. c. inter cibos; intra cutim mezi jídlem; do kůže
i. d. in die; intra derma, intradermalis za den; pod kůži (do kůže), podkožní (nitrokožní)
i. m. intra musculum, intramuscularis do svalu, nistrosvalový
in d. in die za den (denně)
in fasc. in fascibus ve svazcích (ve svazečcích)
in fol. in foliis v lístcích (ve fóliích, v šupinkách)
in fragm. in fragmentis ve zlomcích, v střípcích (po fragmentech)
in globul. in globulis v globulích (kuličkách)
in gran. in granis v zrnech
inj. injectio injekce, injekčně
inject. injectio injekce, injekčně
in p. aeq. in partes aequales na stejné části (rovným dílem)
in rotul. in rotulis v čočkách (v pecičkách, v pokroutkách)
in scat. in scatula v krabičce (ve škatulce)
insip. insipidus bez chuti
isoton. isotonicus izotonický
int. internus vnitřní
in tabul. in tabulis v tabulích (v tabulkách)
in tabulett. in tabulettis v tabletách
in vas.claus. in vase clauso v uzavřené nádobě
in vit. in vitro ve skle
irrig. irrigatio vyplachování (výplach)
i. p. intra peritoneum do břišní dutiny (nitrobřišní)
it., iter. iteretur budiž opakován (opakovaně)
i. v. intra venam, intravenosus do žíly, nitrožilní (nitrožilně)
l. a., leg. art. lege artis podle pravidel (umění)
lag. lagena, lagoena láhev
lan. lana vata, vlna
lev. levis lehký
leviss. levissimus nejlehčí (velmi lehký)
lin., linim. linimentum liniment, mazání
ling. linguetta tableta vkládaná pod jazyk
lint. linteum plátno
lint. calicut. linteum calicutense kaliko
liq. liquefac, liquefactus, liquidum, liquidus, liquor rozpusť, tekutý, tekutina, tekutý, tekutina
liguef. liquefactus rozpuštěný, tekutý
lut. luteus žlutý
m. mixtura, misce, misceatur směs, smíchej, budiž smíchán
mass. massa hmota (masa)
mass. pil. q. s. ut fiant pil. masse pilularum quantum satis ut fiant pilulae pilulkové hmoty takové množství, aby vznikly pilulky[1]
med. medicamentum, medicus léčivo (lék), lékař
medic. medicinalis léčivý
m. f. misce fiat smíchej a připrav; smíchej, aby vznikl
m. f. l. a. misce fiat lege artis smíchej a připrav dle pravidel
m. f. m. misce fiat massa, misce fiat mixtura smíchej a připrav hmotu, smíchej a připrav směs
m. f. p. misce fiat pilulae, misce fiat pulvis smíchej a připrav pilulky, smíchej a příprav prášek
m. f. sol. misce fiat solutio smíchej a připrav roztok
m. f. ung. misce fiat unguentum smíchej a připrav mast (nechť vznikne mast)
misc. miscendus ke smíchání
misceat. misceatur budiž smíchán
mixt. mixtura směs
mod. dict. modo dicto dle návodu
mod. pr. modo praescripto dle předpisu
mod. praesc. modo praescripto dle předpisu
moll. mollis měkký
m. p. manipulus hrst
m. q. du. mitte quantitatem duplicem vydej dvojnásobek
muc., mucil. mucilago sliz
n. nomen jméno
nat., natur. naturalis přírodní
nebul nebulae oplatky (škrobové tobolky)
ne iter. ne iteretur neopakovat
ne repit. ne repiteretur neopakovat
ne rep(et). ne repetatur ať není opakováno
nig., nigr. niger černý
No. numero počet
noct. nocte, nocturnus noc, noční
nom. reg. nomen registratum registrovaný název
norm. normalis, normatus normální (běžný), normovaný (normalizovaný)
nov. novus nový
Nr. numerus počet
obd. obduce obal (potah)
ol. oleum, oleosus olej, olejový
oleos. oleosus olejový
oll. olla kelímek
op., operc. operculatus s víčkem
opert. opertus krytý
ophthal. ophthalmicus oční
ord. ordinarius, ordinatio obyčejný, předpis, návod
orig. originalis původní (originální)
ov. ovum vejce
p. pars, post, pulveratus, pulvis část, po, práškovaný, prášek
p. aeq., part. aeq. partes aeuquales stejné části (rovné díly)
par. ex. temp. paretur ex tempore ať je čerstvě připraveno
part. vic. partitis vicibus v dělených dávkách
parv. parvus malý
parvul. parvulus maličký
pst. pasta pasta
pas. pastillus pastilka
p. c., pct. per centum, pro centum procento
pd. ponderis o hmotnosti (podle hmotnosti)
p. d. pro dosi pro jednu dávku (v jedné dávce)
p. die. pro die za den (denně, na den)
percut. percutaneus působící skrz kůži (perkutánní)
peroral. peroralis podávaný ústy (perorální)
phil. phiala lahvička
pil. pilulla, pilullae pilulka, pilulky
pip. pipette kapátko (pipeta)
plv., p. pulvis prášek
p. n., pro narc. pro narcosi k narkóze
p. r. n. pro re nata v čas potřeby
post. posterior zadní (po)
post cib. post cibos po jídle
praec. praecipitatus sražený
praecip. praecipitatus sražený
praep. praeparatus preparovaný
pro adult. pro adultis pro dospělé
pro baln. pro balneo do lázně (ke koupeli)
pro capil. pro capillis na vlasy
pro inf. pro infantibus pro děti
pro infus. pro infusione pro infúzi
pro inj. pro injectione pro injekci (na přípravu injekce)
pro iontophor. pro iontophoresi pro iontoforézu
prop., propr. proprius vlastní (vhodný)
prophyl. prophylacticus profylaktický (preventivní)
pro rect. pro recto do konečníku
pro ureth. pro urethra do močové trubice
pro us. pro usu k použití (k užití)
pro vagina pro vagina do pochvy (vaginálně)
pt. perstetur budiž pokračováno
pulv. pulvis, pulveres, pulveratus (pulverisatus) prášek, prášky, práškovaný
pulv.adsp. pulvis adspersorius zasýpací prášek (léčebný pudr)
pur. purus čistý
purg. purgans projímavý
purif. purificatus čištěný
q. l. quantum libet kolik je libo (dle libosti)
q. p., q. pl. quantum placet kolik je libo (dle libosti)
q. r. quantum rectum správné množství
q. s. quantum satis kolik je třeba, dostatečné množství[1]
r., rad. radix kořen
raff. raffinatus čištěný rafinací (rafinovaný)
rc., rp., rcp. recipe vezmi
rec. recens, recenter, recipe čerstvý, čerstvě, vezmi
rect. rectificatus čištěný
refriger. refrigeratus zmražený (mražený)
reit. reiteretur budiž opakován (opakovaně)
rep. repete, repetat, repetatur opakuj, ať opakuje, budiž opakován
res. resina pryskyřice
resubl. resublimatus resublimovaný
rhiz. rhizoma oddenek
rot. rotula čočka (pecička, pokroutka)
rpt. repetatur budiž opakován (opakovat)
rub., rubr. ruber červený
s. signa označ
s. a. secundum artem podle pravidel umění
sac., sacc. sacculus sáček
sac. chart. cacculus chartaceus papírový sáček
sapon. saponatus mýdlový (s mýdlem)
s. a. r. secundum artis regulas podle pravidel umění
sat. satis, saturatus dost, nasycený (saturovaný)
s. c. sub cutim, subcutaneus pod kůži, podkožní
scat., scatul. scatula krabička
sec. secundum podle
sec. ord. med. secundum ordinationem medici podle návodu lékaře (jak lékař předepsal)
sem. semis, semen, semel polovina, semena, jednou
sic., sicc. siccus suchý (bezvodý)
siccat. siccatus sušený
sign. signum značka (známka, znamení)
simpl. simplex jednoduchý
sine aq. sine aqua bez vody
sir. sirupus sirup
s. n. secundum naturam, suo nomine dle povahy, názvem přípravku
s. n. p. signetur nomine proprio budiž označen svým jménem
sol. solutio, solutus, solubilis roztok, rozpuštěný, rozpustný
solub. solubilis rozpustný
solut. solutio, solutus roztok, rozpuštěný
s. o. s. si opus sit je–li třeba (při potřebě)
sp., spec. species, specificus čajová směs, specifický
spir., spirit. spiritus, spirituosus líh (etylalkohol), lihový (obsahující etanol)
spir. vin. rect. spiritus vini rectificatus líh rektifikovaný
spir. vin. ten. spiritus vini tenuis líh zředěný
spir. vin. vit. spiritus vitis vínovice
spiss. spissus hustý
s. q. sufficiente quantitate v dostatečném množství (dostatečným množstvím)
s. s. n. signetur suo nomine budiž označen svým jménem
s. s. v. sub signo veneni označeno jako "jed" (pod označením "jed")
stat. statim ihned (neodkladně)
sterilis. sterilisatus, sterilisetur sterilizovaný (sterilní), budiž sterilizován
subcut. subcutaneus podkožní
subl., sublim. sublimatus sublimovaný
subst. substantia látka (substance)
subt. subtilis, subtiliter jemný (subtilní), jemně
subtlss., subtliss. subtilissimus nejjemnější (velejemný)
suc., succ. succus šťáva (výtažek)
suill. suillus vepřový (prasečí)
sum. sume, sumat, sumatur, sumendus vezmi, ať vezme, budiž užíván, k užívání
supp., suppos. suppositorium čípek do konečníku
susp. suspensio suspenze
t., tal. talis takový (tak veliký)
tabl., tbl. tabella, tabletta, tabula, tabuletta tableta, tableta, tabulka, tabulka
tc., tct. tinctura tinktura
t. d. tales doses takové dávky
ten. tenuis řídký (zředěný, tenký)
therap. therapeuticus léčebný (terapeutický)
ti. tinctura tinktura
titr. titratus titrovaný
tub. tuba, tubus tuba (rourka), rourka (trubička)
tub. expl. tubus exploratorius zkumavka
tubul. tubulus trubička (rourka)
tubul. capill. tubulus capillaris kapilára
ung. unguentum mast
us. usus použití
vac., vacc. vaccinum vakcína
vehic. vehiculum nositel (nosič, prostředník)
ven. venalis prodejný (obyčejný)
v. h. p. via humida paratus připraveno mokrou cestou
vitr. vitrum, vitreus láhev, lahvička
vitr. gutt. vitrum guttatorium lahvička kapací (láhev s kapátkem)
vulg. vulgaris obecný (obyčejný)

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]


Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b HEJLEK, Jan, Vratislav JANÁT a Lumír JINDRA, et al. Prescriptiones magistrales. 4., upravené vydání. Praha : Avicenum, 1976. 442 s. s. 42. 

Související články[upravit | editovat zdroj]