Akrozomová reakce

From WikiSkripta

Akrozomová reakce

Akrozomová reakce (akrozomální reakce) je uvolnění enzymů z akrozomu, které rozpustí zona pellucida a umožní spermii spojení s vajíčkem. Spermie musí nejdříve projít kapacitací − interakce spermie s epitelem vejcovodu − kdy dochází k odstranění glykokalyxu z akrozomového váčku.

Průběh reakce[edit | edit source]

Zona pellucida (glykoproteinový obal obklopující vajíčko) obsahuje zonální protein 3 (ligand ZP3), který vyvolává a řídí akrozomovou reakci. Uvolnění enzymů z akrozomálního váčku způsobí rozrušení mezibuněčných spojů corona radiata a rozrušení zona pellucida. Spermie se tak dostává do kontaktu s membránou vajíčka. Následuje fúze membrán interakcí integrinů oolemy s disintegriny membrány spermie.

Akrozom[edit | edit source]

Organela spermie obsahující lytické enzymy pro rozrušení buněčných spojů. Je umístěný na vrcholu hlavičky spermie. Vzniká procesem gametogeneze (spermiogeneze) spojením několika sekrečních váčků z Golgiho komplexu v jeden. Akrozom obsahuje následující enzymy:

  • proteázy − akrozin-proteáza (příbuzná trypsinu);
  • glykosidázy − hyaluronidáza;
  • lipázy − fosfolipázy.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroje[edit | edit source]

  • SADLER, Thomas, W a M.D SINHA. Langmanova lékařská embryologie :  Učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 1. české vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.
  • VAJNER, Luděk, Jiří UHLÍK a Václava KONRÁDOVÁ. Lékařská histologie. 1, Cytologie a obecná histologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2010. 110 s. ISBN 978-80-246-1860-9.