Diabetes a nádory

Z WikiSkript

-obezita i diabetes výrazně zkracují život

-život pacientů s metabolickým syndromem nejvíce zkracují klasické komplikace aterosklerózy a to CMP a koronární příhody

-relativní riziko mortality stoupá již od hranice nadváhy, tedy od BMI 25

-často jde i o sdružené efekty onemocnění, která jsou ve vzájemné vazbě, např. hypertenze a hyperlipoproteinemie¨


Obezita a nádory
[upravit | editovat zdroj]

-u obézních mužů se podle řady studií častěji vyskytuje karcinom tlustého střeva, rekta a prostaty

- u obézních žen je zvýšené riziko většiny gynekologických nádorů a tumorů žlučníku

- stoupající relativní riziko úmrtí na nádorové onemocnění v závislosti na procentu nadváhy je podle Garfinkela, který sledoval 750 000 pacientů obou pohlaví po dobu 12 let takovéto:

- muži se 40% nadváhy měli riziko nádorů 1,3 krát vyšší než kontroly a ženy 1,5 krát vyšší. Tato čísla jsou nižší než stejná rizika pro ICHS ( muži 1,95, ženy 2,07) a pro diabetes ( ženy 5,19 a muži 7,9)

- o mechanismu většího výskytu hormonálně dependentních nádorových onemocnění se diskutuje. Proliferačně může působit vyšší hladina estrogenů( mimo jiné z konverze steroidů na estrogeny v tukové tkáni) a dále relativní hyperestrogenémie při nižší koncentraci globulinu vázajícího pohlavní hormony (SHBG)

- snížení SHBG je běžné u všech hyperinzulinemických pacientů s metabolickým syndromem

-z intervenčních studií je jasné, že již mirný váhový úbytek riziko vzniku nádorů významně snižuje

-vztah kolorektálního karcinomu a obezity sledoval Ford. Podle tohoto autora kulminuje riziko kolorektálního karcinomu u obézních (relativní riziko vyšší než 3) při BMI kolem 30. Riziko se tedy týká již pacientů s BMI mezi 25-30, tj. u pacientů s nadváhou. Při vyšším BMI již riziko klesá.

- v posledních letech byl přesvědčivě dokázán i vztah karcinomu ledvin k obezitě, hypertenzi, částečně i k diabetu a k snížené fyzické aktivitě

-jedna z hypotéz ověřená na experimentálních zvířatech jsou uváděny zvýšené peroxidační reakce v proximálních tubulech ledvin u obézních

-protektivní úlohu mohou mít antioxidancia v dietě

-na každou jednotku BMI( u průměrně vysokého jedince asi 3 kg hmotnosti) roste riziko nádoru ledviny o 7%


Diabetes a nádory

-diabetes 1. typu je spojen s minimálním rizikem vzniku nádorů

- s DM1 často spojena autoimunitní thyreoiditida

- u nemocných s DM2 se častěji vyskytuje hned několik tumorů

- riziko karcinomu ledvin je u diabetu téměř dvakrát vyšší

-riziko vzniku nádoru pankreatu je prakticky dvojnásobné v prvních letech po vzniku diabetu, později mírně klesá n cca 1,4. Asi 10-20% pacientů s karcinomem pankreatu dostane naopak později diabetes

-novější studie Strickerova ukázala, že u pacientů s DM2 se častěji vyskytuje karcinom tlustého střeva, mammy, karcinom endometria, karcinom pankreatu a karcinom jater. Relativní riziko je celkem 1,5krát vyšší a diabetes vysvětluje asi 10% výskytu nádorů

- v poslední době byl také prokázán vyšší výskyt nádorů močového měchýře pro diabetiky 2. typu

-pac. s DM2 je třeba pokládat za osoby se zvýšeným rizikem vzniku kolorektálního karcinomu

-Jako možné příčiny vzniku nádorů u diabetiků se uvádí většinou stimulace růstu vyšší hladinou inzulinu, event. růstovým faktorem 1 podobným inzulinu( IGF-1)

Zdroje :[upravit | editovat zdroj]

PERUŠIČOVÁ,J.(Ed).Trendy soudobé diabetologie,svazek 6., Praha: Galén, 2003, str. 123-139 FORD,ES.Body mass index and colon cancer in a national sample of adult US men and women. Am J Epidemiol, 1999, 150, p. 390-398