Karnitinový transportní systém

From WikiSkripta

Heslo
Schéma transportu mastných kyselin z cytosolu do matrix mitochondrie

Karnitinový transportní systém se skládá z dvou transportních proteinů – karnitinacyltransferáza-1 a 2 (CAT-1,2) – na vnější a vnitřní straně mitochondriální membrány. Slouží k přenosu mastných kyselin z cytosolu do matrix mitochondrie. Mastné kyseliny jsou působením acyl-CoA-syntetázy aktivovány v cytosolu na acyl-CoA. Koenzym A je však příliš velká molekula a membránou by neprošel. Prostřednictvím CAT-1 je tedy acyl předán na karnitin. Vzniklý acylkarnitin difunduje mezimembránovým prostorem k přenašeči CAT-2, kde je acyl přenesen přes membránu a opět aktivován na acyl-CoA.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • DUŠKA, František a Jan TRNKA. Biochemie v souvislostech I. díl – základy energetického metabolizmu. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1116-3.