Obaly mozku

From WikiSkripta

(Redirected from Mozkomíšní obaly)

Obaly mozku.png

Obaly mozku (a celého CNS) tvoří tři vazivové vrstvy:

je bezprostředně na mozku, měkká plena, tenká, průsvitná.
je bezcévná, ze síťovitě uspořádaných vláken, mezi nimi (piou mater a arachnoideou) prostor (subarachnoideální) vyplněný mozkomíšním mokem.
je pevná vazivová blána, vedou v ní žíly.
je prostor mezi durou mater a arachnoideou.
je prostor mezi durou mater a kostí, prostor fyziologicky není přítomen.

Vývoj[edit | edit source]

Jednotný primitivní obal CNS meninx primitiva se rozštěpí na zevní ectomeninx a vnitřní endomeninx.Ectomeninx dává vznik dura mater, která pevně lne k periostu. Žilní pleteně, které jsou součástí této vrstvy ztratí svojí vnější vrstvu a vzniknou tak žilní splavy. Endomeninx dává vznik pro arachnoideu a pia mater.

Dura mater encephali[edit | edit source]

Dura mater pevně lne k periostu lebečních kostí, ale je oddělitelná. Vytváří několik duplikatur:

  • Falx cerebri – výběžek, uložený ve fissura longitudinalis cerebri. Začíná od crista galli a upíná se do tentorium cerebelli a protuberantia occipitalis interna. Je v něm uložen splav sinus sagittalis superior.
  • Tentorium cerebelli – odděluje mozeček od týlních laloků mozku. Začíná od protuberantia occipitalis interna a upíná se na horní hranu skalní kosti. Přední okraj tvoří výřez incissura tentorii.
  • Falx cerebelli – pokračování falx cerebri. Vystupuje proti vermis mozečku mezi hemisféry.
  • Diaphragma sellae – kryje fossa hypophysialis

Arachnoidea encephali[edit | edit source]

Jsou to tenké bezcévné blány, připoutané trámci k pia mater. Obklopuje celý mozek, ale nezasahuje do hlubších zářezů. Od pia mater je oddělena cavitas subarachnoidalis, vyplněna liquorem. V oblasti lebeční klenby vysílá výchlipky do sinus sagittalis superior – granulationes arachnoidales – pomáhaji odtoku liquoru do žilního systému.

Pia mater encephali[edit | edit source]

Pevně lne k povrchu mozku. Mezi arachnoideou a piou mater probíhají cévy, které se zanořují do mozkové tkáně.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

  • SVÍŽENSKÁ, Ivana, et al. Anatomická pitva hlavy 1 : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], ©2010. Poslední revize 27.9.2011, [cit. 2011-11-27]. ISSN 1801-6103. <http://portal.med.muni.cz/clanek-516-anatomicka-pitva-hlavy-1.html>.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. ANATOMIE 3. Druhé, doplněné a upravené vydání. Praha : Grada, 2004. 692 s. ISBN 80-247-1132-X.

Doporučená literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže. 1. vydání. Osveta : Martin (SK), 2002. 542 s. ISBN 80-8063-048-8.