Obrna nervus tibialis

From WikiSkripta

Inervace planty
Nervus tibialis


Nervus tibialis je tvořen vlákny z kořenů L5–S2. Odděluje se z n. ischiadicus, vysílá několik motorických větví (m. triceps surae, m. tibialis post., m. flexor digitorum longus a flexor hallucis longus) a sensitivně inervuje zadní stranu lýtka a laterální část nohy (vytváří spojku s n. peroneus a vzniká senzitivní n. suralis). Prochází úžinou v místě tarsálního tunelu (za vnitřním kotníkem, překryt retinakulem flexorů) a v porta pedis (průběh nervu, resp. jeho konečných větví – nn. plantares v plantě pod m. abductor hallucis). Vulnerabilní místo je při průběhu ve fossa poplitea (nerv uložen povrchně v ose končetiny).


Obraz obrny[edit | edit source]

  • nelze si stoupnout na špičky, zvednout patu – při chůzi nemocný přidupává patami
  • poruchy sensitivity v inervační oblasti (hlavně planta)
  • často dochází k vymizení reflexu Achillovy šlachy


Příčiny[edit | edit source]

Samostatné postižení je velice vzácné. V porovnání s n. peroneus je výrazně méně fragilní.

  1. trauma kolene — luxace a dislokované fraktury
  2. trauma v oblasti průchodu za vnitřním kotníkem — řezné a sečné rány, fraktury kotníku, útlak sádrovým obvazem, apod.
  3. syndrom tarzálního tunelu — zpočátku se projevují jako intermitentní bolest vystřelující do planty, při delším trvání stálé parestezie a bolesti


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. Klinická neurologie :  část speciální. II. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9.