Palindrom

From WikiSkripta

Příklad palindromní sekvence DNA (modře) a štěpení lepivých konců (červeně)

Palindrom (neboli palindromní sekvence) je krátký sled nukleotidů v řetězci DNA, který se čte stejně ať už z 3', nebo 5' konce.

V těchto sekvencích dochází pomocí bakteriálních endonukleas ke štěpení, čímž se bakterie brání před průnikem cizorodé nukleové kyseliny. Této vlastnosti restrikčních enzymů se využívá při metodách analýzy nukleových kyselin. Invertované repetice mohou být někdy zaměňovány pod název palindrom. Toto označení je však nepřesné, protože jde sice o sekvenci nukleotidů komplementární k jiné sekvenci, avšak má odlišnost v pořadí bází, které jsou obrácené dle zrcadla.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KOHOUTOVÁ, Milada, et al. Lékařská biologie a genetika. (II. díl). 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. 202 s. ISBN 978-80-246-1873-9.