Perzistentní organochlorové sloučeniny (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Polychlorované bifenyly

Obsah v prostředí
 • 209 kongenerů
 • planární kongenery (max. 2 substituenty v poloze ortho)
 • indikátorové kongenery: č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
 • Polychlorované-bifenyly.jpg
Fyzikálně-chemické vlastnosti technických PCB
 • termostabilita a fotostabilita
 • nehořlavost
 • chemická inertnost
 • vysoká permitivita a výborné teplonosné vlastnosti
 • výborná mísitelnost s organickými rozpouštědly
 • vysoké body varu
Výskyt − ve všech složkách životního prostředí
 • bioakumulace
  • biokoncentrace (pasivní difúze)
  • biomagnifikace (důsledkem přenosu potravním řetězcem)
Toxikologické hodnocení
 • nízká akutní toxicita technických směsí
 • karcinogenní riziko nepotvrzeno
 • hygienické limity (suma 7 indikátorových kongenerů)
 • nejvyšší přípustná množství 0,2−5 mg·kg-1 tuku

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany[upravit | editovat zdroj]

 • názvosloví
 • fyzikálně chemické vlastnosti
 • 17 kongenerů s vysokou toxicitou: PCDD, PCDF
PCDD
PCDF
Vznik a hlavní zdroje
 • průmyslové technologie (výroba pesticidů, PCB, bělení celulosy chlorem)
 • termické reakce s Cl sloučeninami (spalování, metalurgie)
 • fotochemické reakce v atmosféře
 • sekundární kontaminace potravin (atmosférický spad, skládky, kaly)
Výskyt v potravinách
 • hladiny na úrovni jednotek až desetin μg·kg-1 tuku
 • hlavním zdrojem živočišné produkty s vyšším obsahem tuku

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)[upravit | editovat zdroj]

 • fyzikálně-chemické vlastnosti
 • zdroje
 • sloučeniny s 2–6 kondenzovanými benzenovými jádry
Polycyklické aromatické uhlovodíky
 • vznik pyrosyntézou organické hmoty (500–900 °C, např. spalováním fosilních paliv)
 • některé mutageny, karcinogeny
možnosti kontaminace poživatin PAU


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]