Mutageny a mutageneze

From WikiSkripta

(Redirected from Mutageny)

Mutageny jsou faktory schopné vyvolávat mutace.

Fyzikální[edit | edit source]

ionizující záření
elektromagnetické záření o kratší vlnové délce a větší energii než má viditelné záření (X-záření, gama záření, kosmické záření);
zvýšená teplota organismu.

Ionizující záření[edit | edit source]

 • vysokou energii a prochází tkáněmi.
 • Při průchodu tkáněmi dochází ke kolizím s atomy a uvolňování jejich elektronů → podél stopy paprsku vznikají volné radikály a ionty (H+, OH-), které mohou reagovat s dalšími molekulami buněčné struktury, včetně DNA.
 • Zářením mohou být zasaženy i molekuly DNA.
 • Ionizující záření vyvolá zejména oxidaci bazí a porušuje vazbu pentóza-fosfát v řetězci DNA.
 • Mutagenní efekt ozáření závisí na množství vzniklých iontů.
 • Absorbovaná dávka záření
  • udává se v jednotkách gray [Gy = J/kg].

Mutagenní efekt závisí na:

 1. dávce;
 2. době expozice;
 3. fázi buněčného cyklu;
 4. na kvalitě reparačních mechanismů.
 • Vyvolá především chromozomální zlomy a následně chromosomální přestavby; event. genové mutace.
 • Pro záření neexistuje prahová dávka, a i jednotlivá kvanta mohou vyvolat mutaci.
 • Velikost dávky záření, která zdvojnásobuje četnost mutací u člověka, je důležitá v genetice pro predikci rizika – především v etiologii neoplazií.

Ultrafialové (UV) záření[edit | edit source]

Poškození molekuly DNA UV zářením
 • Má podstatně menší energii než záření ionizující, ale i UV záření je schopné zvýšit energii elektronu zasaženého atomu (excitace).
 • UV záření je absorbováno mnoha organickými molekulami, zejm. puriny a pyrimidiny.
 • UV záření je silným mutagenem pro jednobuněčné organismy; u mnohobuněčných poškozuje jen jejich povrchové buňky.
 • U člověka může vyvolat neoplazie kůže (karcinomy, melanomy).
 • Riziko UV záření se nyní zvyšuje se snižováním obsahu ozónu ve vysokých vrstvách atmosféry.
 • UV záření způsobuje mutace především vytvářením hydrátů purinů a dimerů pyrimidinů.
 • Mutace thyminu způsobují mutace dvěma způsoby:
  • ruší strukturu dvoušroubovice DNA a znemožňuje postup DNA polymerázy po templátu a tím přeruší replikaci DNA;
  • při jejich reparaci může dojít k chybnému zařazení bazí.
 • Opakované přerušení replikace dimery thyminu bez opravy vzniklé mezery v nově syntetizovaných řetězcích způsobí zlom chromozomu; další projevy jsou způsobeny substitucemi a delecemi bazí.

Chemomutageny[edit | edit source]

 • chemické látky s mutagenním účinkem.
 • potravinářská barviva akridinové povahy.
 • produkty kouření (cyklické uhlovodíky).
 • složky spalin a výfukových plynů.
 • složky umělých hmot (PCB – polychlorované bifenyly).

Mechanismy působení chemomutagenů[edit | edit source]

 1. Látky, které vyvolávají mutace jen v průběhu replikace;
  • analogy bazí a akridinová barviva.
 2. Látky, které jsou mutagenní při působení i na nereplikující se DNA.
 3. Látky, které způsobují alkylaci, deaminaci a hydroxylaci bazí.

Analogy bazí[edit | edit source]

 • Látky jsou svou strukturou příbuzné bazím nukleotidů a inkorporovány do DNA v průběhu replikace.
 • Odchylky v jejich struktuře pak způsobují chybné párování bazí a v jeho důsledku mutace.
 • Mají význam především v experimentálním studiu procesů mutageneze.
 • Nejužívanější analogy bazí jsou 2-aminouracil a 5-bromouracil.
  • 5-bromouracil (5-BU) je analog thyminu:
   • atom bromu nahrazuje methyl na C5 pyrimidinu a zvyšuje pravděpodobnost tautomerního posunu;
   • v enol-formě se 5-BU páruje s guaninem;
   • při inkorporaci enol 5-BU do nového řetězce dojde při následné replikaci k párování keto formy 5-BU s adeninem a tím k tranzici G:C nebo A:T.

Akridinová barviva[edit | edit source]

 • proflavin;
 • akridinová modř;
 • indukují posun čtecího rámce;
 • molekuly bazí se vmezeří mezi pár bazí v průběhu replikace a mění konformaci dvoušroubovice DNA;
 • při replikace pak dochází k deleci nebo inzerci jedné nebo více bazí se všemi fenotypovými důsledky.

Alkylační látky[edit | edit source]

 • Četné chemické látky, které mohou být donorem alkylových skupin.
 • Prvním popsaným mutagenem byl yperit, resp. jeho dusíkatý derivát.
 • Mezi nejúčinnější mutageny z této skupiny patří nitrosoguanidin.
 • Působení alkylačních činidel vyvolává změnu párování bazí navazováním metylové nebo etylové skupiny s thyminem.
 • Alkylační látky mohou vyvolat všechny známé typy mutací vč. chromozomálních zlomů a chromozomálních přestaveb.

Deaminační látky[edit | edit source]

 • Vyvolávají oxidativní deaminaci aminoskupiny adeninu, guaninu a cytosinu.
 • Klasickými zástupci jsou kyselina dusitá a dusitany.
 • Aminoskupina bazí je jejich působením zaměněna keto skupinou.
 • Deaminace mění schopnost baze vytvářet vodíkové můstky.
 • Hypoxantin se páruje s cytosinem, uracil se páruje s adeninem.
 • Deaminace bazí způsobuje tranzice v obou směrech (C-G na A-T i A-T na C-G).
 • Oxidy dusíku vznikají při spalování fosilních paliv; hlavním zdrojem emisí jsou elektrické elektrárny a automobilová doprava.
 • Dusitany jsou užívány ke konzervaci uzenin → ohrožují mutacemi zejména buňky trávicího traktu.

Hydroxylační činidla[edit | edit source]

 • Mohou změnit cytosin na hydroxylaminocytosin, který se páruje s adeninem → vyvolávají tak jednosměrnou transici C-G na A-T.

Biologické[edit | edit source]

Viry[edit | edit source]

 • V průběhu lyzogenního cyklu mohou být viry inkorporovány do DNA hostitele.
 • Inzerce viru do sekvence DNA genu ovlivňuje jeho funkci – gen je zpravidla po jeho inkorporaci nefunkční → nádory, chromosomální zlomy.

Transposony[edit | edit source]

 • Elementy schopné se přemísťovat z jednoho místa genomu na jiné.
 • V genomu člověka jsou dvě skupiny transponibilních elementů:
  • LINE (long interspred nuclear element);
  • SINE (short interspred nuclear element);
  • jejich přesuny v genomu mohou mít mutagenní účinek.

Testování mutagenu[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Toxikogenetika.
 • Většina mutací negativně ovlivňuje zdravotní stav člověka a mutagenní látky jsou zpravidla i teratogenní a kancerogenní, proto je testování mutagenního účinku látek standardní součástí povinných atestů před jejich uvedením do praxe.

Amesův test[edit | edit source]

Amesův test hodnotí mutagenicitu látek a jejich metabolitů. Využívá defektních kmenů bakterie Salmonella typhimurium, které mají poškozený gen pro tvorbu histidinu. V přítomnosti mutagenů dochází ke zpětným mutacím a tím i k obnovení syntézy histidinu. Hodnotí se schopnost bakterií ovlivněných zkoušenou látkou růst na médiu bez histidinu.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Amesův test.
 • Současná široká škála metod testuje jak mutagenní účinky, tak genotoxicitu.
 • Komplexní zajišťování genotoxicity je zajišťováno na 3 úrovních:
  1. monitorování prostředí;
  2. monitorování biologických účinků;
   • informace o odpovědi lidského organismu na působení genotoxických látek, o expozici i účinnosti preventivních opatření;
  3. monitorování genetické;

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 2010-02-11]. <http://www.stefajir.cz>.