Portál:Lékařská biologie a genetika/doporučená literatura

Z WikiSkript


Česky psaná literatura[upravit | editovat zdroj]

Citace Komentář
OTOVÁ, Berta, et al. Lékařská biologie a genetika (I.díl). 2. vydání. Praha : Karolinum, 2015. ISBN 9788024628356.


Lékařská biologie a genetika I. díl

První díl nové řady skript. Základní studijní literatura pro studenty 1. LF UK. Obsahuje následující kapitoly: Úvod • Formální genetika • Genealogie • Regulace buněčného cyklu, buněčná signalizace • Buněčné dělení • Cytogenetika

KOHOUTOVÁ, Milada, et al. Lékařská biologie a genetika II. díl. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. 202 s. ISBN 978-80-246-1873-9.


Lékařská biologie a genetika II. díl

Druhý díl nové řady skript. Základní studijní literatura pro studenty 1. LF UK. Obsahuje následující kapitoly: Molekulární genetika • Genetika onkogeneze • Genetické řízení vývoje organismu • Vrozené vývojové vady, teratogeneze • Interakce genů a prostředí (ekogenetika, xenogenetika)

PANCZAK, Aleš, et al. Lékařská biologie a genetika III. díl. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2013. 146 s. ISBN 9788024624150.


Lékařská biologie a genetika III. díl

Třetí a poslední díl nové řady skript. Základní studijní literatura pro studenty 1. LF UK. Obsahuje následující kapitoly: Imunogenetika • Populační genetika • Evoluční biologie • Lékařská genetika

KAPRAS, Jan, Milada KOHOUTOVÁ a Berta OTOVÁ. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1996. 88 s. ISBN 80-7184-322-9.


Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I

První díl původní řady skript. Základní studijní literatura pro studenty 1. LF UK. Obsahuje následující kapitoly: Chromosomy a jejich abnormality • Molekulární a biochemická podstata dědičných chorob • Imunogenetika • Genetika onkogeneze • Populace a prostředí • Lékařská genetika

SOUKUPOVÁ, Milena a František SOUKUP. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1998. 98 s. ISBN 80-7184-581-7. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II

Druhý díl původní řady skript. Základní studijní literatura pro studenty 1. LF UK. Obsahuje následující kapitoly: Buněčná signalizace • Regulace buněčného cyklu • Molekulární genetika • Mutace • Fenogenetika • Genealogie • Lokalizace a vazba genů • Populační genetika • Genetika evoluce

KAPRAS, Jan a Milada KOHOUTOVÁ. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1999. 101 s. ISBN 80-246-0001-3. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III

Třetí díl původní řady skript. Základní studijní literatura pro studenty 1. LF UK. Obsahuje následující kapitoly: Taxonomie organismů. Prokaryota a eukaryota. • Biologie a genetika virů • Regulace exprese genů u prokaryot • Mutace a mutageneze. Reparační mechanizmy. • Regulace exprese genů v mnohobuněčném organismu • Principy molekulární diagnostiky • Dědičnost mechanismů reprodukce a ontogeneze

KOTLAS, Jaroslav, et al. Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky. 1.. vydání. Praha : Karolinum, 2000. 148 s. ISBN 80-246-0065-X. Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky

Sbírka příkladů pro praktická cvičení. Základní studijní literatura pro studenty 1. LF UK.

KOČÁREK, Eduard, Martin PÁNEK a Drahuše NOVOTNÁ. Klinická cytogenetika I.: úvod do klinické cytogenetiky, vyšetřovací metody v klinické cytogenetice. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2010. 134 s. ISBN 80-246-1880-7. Klinická cytogenetika I.: úvod do klinické cytogenetiky, vyšetřovací metody v klinické cytogenetice

Velice pěkně zpracovaný text, věnující se se kompletně problematice klasického vyšetření karyotypu i molekulární cytogenetice. Zmíněné jsou i klinické aplikace a metody asistované reprodukce. Základní studijní literatura pro studenty 2. LF UK. Ve druhém vydání rozšířeno o výklad nejdůležitějších pojmů molekulární biologie a lékařské genetiky.

OTOVÁ, Berta, Romana MIHALOVÁ a Jiří VYMLÁTIL. Základy biologie a genetiky. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 181 s. ISBN 80-246-1100-7.


Základy biologie a genetiky

Základní studijní literatura pro studenty bakalářských oborů 1. LF UK. Přináší základní shrnutí oboru, ovšem neobsahuje celou problematiku pro potřeby studentů magisterských oborů.

KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 1. vydání. Praha : Scientia, 2004. 211 s. ISBN 80-7183-326-6. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika:

Moderní učebnice určená primárně pro střední školy, ovšem svým přesahem se hodí i pro studenty bakalářských oborů. Využijí ji ale všichni, kteří si chtějí zopakovat základy oboru. Velmi vhodná je pro uchazeče o studium na LF.

THOMPSON, James Scott, Margaret Wilson THOMPSON a Robert L NUSSBAUM, et al. Klinická genetika: Thompson & Thompson. 6. vydání. Praha : Triton, 2004. 426 s. ISBN 80-7254-475-6. Klinická genetika: Thompson & Thompson:

V současné době asi nejkomplexněji zpracovaný text věnovaný klinické genetice v českém jazyce. Velká většina informací zůstává stále aktuální, hlavní předností (a určitou nevýhodou zároveň) publikace jsou rozsáhlé klinické aplikace. Obsahuje barevnou obrazovou přílohu a několik instruktivních klinicko-genetických kazuistik. Teoretická část je rovněž přizpůsobena hlavnímu tématu knihy, nepokrývá všechny kapitoly z obecné genetiky a lékařské biologie. Ideální pro doplnění informací ze skript, ale nevhodné jako jediný učební text.

PRITCHARD, Dorian J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. 1. vydání. Praha : Galén, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7262-449-2. Základy lékařské genetiky:

Nově přeložená přehledná učebnice je tvořena třemi hlavními oddíly: I. Vývojová biologie • II. Lékařská genetika • III. Klinické aplikace genetiky. Kapitoly jsou doplněny slovníčkem a seznamem internetových zdrojů. Učebnice je velmi dobrá k opakování a doplnění celkové látky pro zkoušku z Biologie a genetiky, jako učební text pro předmět Klinická genetika, případně pro zopakování látky před SRZk z Pediatrie či Gynekologie a porodnictví.

SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. 1. vydání. Brno : Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2009. 894 s. ISBN 978-80-210-4852-2.


Genetika:

Úplně nový český překlad anglicky psané učebnice Principles of Genetics. Velmi pěkně zpracovaná publikace s velkým množstvím instruktivních obrázků. Podrobně probírá prakticky všechna témata obecné genetiky. Publikace je určena primárně pro studenty přírodovědeckých fakult, určitě ji ale lze doporučit i studentům medicíny. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a skutečnost, že nejde o učebnici klinické genetiky, tudíž klinicky orientovaná témata v této knize příliš nenajdete.

BRUCE, Alberts, D BRAY a A JOHNSON, et al. Základy buněčné biologie. 2. vydání. Ústí nad Labem : Espero Publishing, 2005. 740 s. ISBN 80-902906-2-0.


Základy buněčné biologie:

Již druhé vydání českého překladu populární učebnice molekulární a buněčné biologie je velmi užitečnou publikací pro přípravu na několik teoretických předmětů (histologie, biochemie, biologie a genetika...). Na druhou stranu v této učebnici nenaleznete klinické aplikace biologie a genetiky a proto je i tuto publikaci pro přípravu ke zkoušce potřeba doplnit dalšími materiály.


VYSKOT, Boris. EpiGenetika. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 150 s. ISBN 80-7183-326-6. EpiGenetika:

První česká publikace věnovaná výhradně oblasti epigenetiky. Ač je primárně určeno posluchačům přírodovědecké fakulty, je toto skriptum velmi vhodné i pro studenty lékařství, minimálně obecná část (mechanismy epigenetických procesů, metody studia epigenetiky) a potom dvě závěrečné, poměrně rozsáhlé kapitoly Epigenetika savců a Medicínské aspekty epigenetiky.

SLABÝ, Ondřej, et al. Molekulární medicína. 1. vydání. Galén, 2015. 598 s. ISBN 978-80-7492-121-6. Molekulární medicína

Rozsáhlá monografie zahrnující celý obor. Obsahuje následující kapitoly: Definice a historie oboru molekulární medicína • Základní principy molekulární biologie • Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně • Moderní metodické přístupy v molekulární medicíně • Modelové systémy v molekulární medicíně • Biostatistika v molekulární medicíně • Laboratorní matematika v molekulární medicíně • Molekulární epidemiologie • Molekulární patologie vybraných onemocnění • Molekulární diagnostika • Buněčná a molekulární farmakologie • Transfer technologií v molekulární medicíně • Etické aspekty molekulární medicíny • Práce s elektronickými informačními zdroji


Slovensky psaná literatura[upravit | editovat zdroj]

Citace Komentář
SRŠEŇ, Štefan a Klára SRŠŇOVÁ. Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata. 4. vydání. Martin : Osveta, 2005. 445 s. ISBN 80-8063-185-9. Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata:

Již čtvrté vydání této mimořádné publikace přináší velké množství podrobných informací z oblasti klinické genetiky. Velmi dobré jsou popisy řady geneticky podmíněných onemocnění či chromosomálních syndromů. Obsahuje i kapitolu věnovanou etickým aspektům klinické genetiky. Podobně jako v případě publikace Klinická genetika: Thompson & Thompson je však text věnovaný převážně klinické genetice a klinickým aplikacím genetiky, neobsahuje tedy pasáže z oblasti obecné genetiky a biologie.

Anglicky psaná literatura[upravit | editovat zdroj]

Citace Komentář
ALBERTS, Bruce, Alexandr JOHNSON a Julian LEWIS, et al. Molecular Biology of the Cell. 6. vydání. New York : Garland Science, 2015. 1464 s. ISBN 978-0-8153-4432-2.


Molecular Biology of the Cell (6th edition)

Poslední vydání slavného "Albertse". Tato publikace obsahuje obrovské množství informací z oblasti molekulární biologie a molekulární genetiky, včetně velkého množství instruktivních ilustrací. Díky svému rozsahu je kniha využívána jak pregraduálními, tak i postgraduálními studenty.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související stránky[upravit | editovat zdroj]