Poukaz na vyšetření (ošetření) DP/PGS (VPL)

Z WikiSkript

Domácí zdravotní péče je určena pro pacienty, kteří chtějí být ošetřováni v domácím prostředí, ale jejich zdravotní stav vyžaduje poskytování odborné zdravotní péče, a tuto péči nelze zvládnout laickým způsobem

Je tedy určena pro:

 • Dlouhodobě nemocné pacienty.
 • Pacienty po propuštění z nemocnice.
 • Pacienty po úrazech.

Tato péče je určena pacientům, u kterých (již) není nutná hospitalizace, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou a kvalifikovanou péči (jako je např. péče o bércové vředy, proleženiny, permanentní katetry, stomie, odběry krve, kontrola tlaku, ošetřovatelská rehabilitace, převazy, aplikace injekcí, insulinu,... atd.)


Podmínky pro zahájení a poskytování domácí péče (DP):

 1. Prostředí splňující podmínky vhodné pro poskytování DP.
 2. Pacient nesmí ohrožovat zdraví pracovníků DP.
 3. Požadovaná péče musí být v možnostech DP.

Vyžádání domácí péče (DP)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Domácí péči, tak aby mohla být uhrazena ze zdravotního pojištění, musí vyžádat lékař písemně na předepsaném tiskopise (VZP-06dp/1999) se všemi náležitostmi ordinace a svým razítkem a podpisem.

Dle vyhl. 493/2008 Sb. může DP hrazenou ze zdravotního pojištění indikovat pouze:

 • praktický lékař (platnost max. 3 měsíce),
 • po ukončení hospitalizace ošetřující lékař lůžkového zařízení (platnost jen 14 dní).

Pokud tedy DP požaduje např. ambulantní specialista (např. diabetologické odběry), musí požádat praktického lékaře, aby domácí péči ordinoval. Nemůže ji také požadovat nemocniční lékař u nehospitalizovaného nemocného z ambulance. Jinak DP nelze vyúčtovat zdravotní pojišťovně.


Písemná indikace musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající 4 typům ošetřovací návštěvy. Rozsah péče hrazené ze ZP ordinuje vždy lékař, u péče hrazené pacientem stačí obv. písemná nebo i telefonická instrukce, jakou péči a v jakém rozsahu lékař doporučuje.


Formulář o indikaci DP, o jejím obnovení, nebo ukončení je vždy součástí komplexní dokumentace pacienta:

 • v originálním provedení u agentury domácí péče,
 • v kopii originálu u indikujícího lékaře (praktického/ošetřujícího lékaře).

Vyplnění tiskopisu DP[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Kromě základních údajů o pacientovi je nutná přesná specifikace rozsahu péče pomocí časového kódu Ošetřovací návštěvy či jejich kombinací (pozor, max. 3 kódy v jednom dni) a materiálovými kódy výkonu.

Indikace tedy vždy musí obsahovat:

 • tzv. časový kód (stanovuje časový rozsah péče)
 • v případě spotřeby kód materiálu (např. injekce, převaz rány, apod.), který hradí pouze spotřebovaný materiál, ne však péči sestry.

Žádající lékař vyplní[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jednak Záhlaví dílu A, a dále:

Ad zařízení domácí péče[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • název a adresa zařízení domácí péče, které má požadovanou péči poskytovat,
 • ev. požadované či dohodnuté datum začátku péče.

Pořadové číslo poukazu nepřerušené DP[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • vyplňuje se vzestupně od čísla 1 (č.1 se opatří každý 1.poukaz, i pokud nenavazuje žádný další), vystavením následujícího poukazu lze prodloužit, změnit, ev. ukončit předcházejícím poukazem vyžádanou péči (bez nutnosti vyplňovat na následujícím formuláři již uvedené a nezměněné informace o pacientovi s výjimkou údajů v záhlaví dílu A dokladu).
 • Nepřerušená DP = péče vyžádaná poukazy, kdy následující poukaz je vystaven vždy nejpozději 1. den po skončení platnosti předchozího.
 • Následující poukaz ruší od data vystavení platnost předchozího poukazu a může být vystaven jen na základě nového lékařského vyšetření.

Platnost do[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • datum, do kterého je poukaz platný.
 • Doba od data vystavení poukazu do vyplněného data platnosti nemá překročit 4 týdny, v odůvodněných případech maximálně 6 týdnů.

Informace o pacientovi[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Všechny údaje potřebné pro kvalitní a účelné poskytování péče v domácím prostředí:

 • Adresa pacienta (místo poskytování DP) a telefon
  • přesná adresa, na které má být péče poskytována, případně číslo telefonu.
 • Další příslušníci domácnosti na této adrese – ANO pokud žije ve stejné domácnosti další osoba.
 • Kontaktní osoba pro DP
  • jméno a příjmení kontaktní osoby (a vztah k pojištěnci),
  • příp. bydliště je-li odlišné od pojištěncova i jeho adresa, ev. telefon.
 • Pacient v péči pečovatelské služby:
  • “ano“ x “ne“
 • Mobilita pacienta:
  • a)“ = mobilní pacient,
  • b)“ = pacient s omezenou mobilitou + specifikace omezení mobility.
 • Smyslové omezení:
  • v případě smyslového omezení se uvede, o jaké se jedná,
  • jinak se uvede “není“.
 • Schopnost základní sebeobsluhy, včetně dodržování léčebného režimu
  • a)“ = schopen sebeobsluhy,
  • b)“ s omezenou schopností sebeobsluhy + specifikace omezení.
 • Významné údaje o současné medikaci, včetně aplikace inzulínu a diety
 • Další informace – ostatní informace, které mohou ovlivnit poskytování vyžádané péče.
 • Cíl předepsané péče, kterého má být dosaženo – medicínské zdůvodnění a očekávaný efekt požadované péče.

Požadováno[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • do předtištěného rámečku se vyplní:
  • kód požadovaného výkonu,
  • slovní specifikace požadavku,
  • požadovaný počet v jednom dni a
  • požadovaná frekvence v týdnu.

Úhrada domácí péče[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dle vyhl. 439/2008 Sb. může DP hrazenou ze zdravotního pojištění indikovat jen:

 • praktický lékař (platnost max. 3 měsíce),
 • po ukončení hospitalizace ošetřující lékař lůžkového zařízení (platnost 14 dní).

Zdravotní pojišťovna péči neuhradí, je-li indikována ambulantním specialistou (např. onkologem, diabetologem, internistou, apod.) nebo ošetřujícím lékařem u pacienta v nemocnici, který není propouštěn z nemocnice. V takových případech je třeba indikace praktickým lékařem.

DP je možné indikovat v účelném rozsahu až do rozsahu 3 hodin/den (vč. víkendů a svátků). Při splnění zmíněných požadavků je péče plně hrazena ze zdrav. pojištění a pacient už nic nedoplácí.

Je možné ordinovat i péči nehrazenou ze zdravotního pojištění (např. u cizích státních příslušníků bez zdravotního pojištění, péči mimo rozsah stanovený předpisy, apod.), pak péči hradí pacient přímo z vlastních prostředků.

Zahájení domácí péče[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Vyžádaná DP je zahájena v den uvedený na Poukaze (nejpozději v den následující po oznámení). Výjimkou bývá péče žádaná v pátek "od příštího dne", kdy je lépe ji na víkend domluvit předem. U pacientů propouštěných z hospitalizace může být hrazená péče zahájena až následující den po propuštění.

První den navštíví pacienta sestra. Provede vstupní pohovor, vyšetření a místní šetření v domácím prostředí pacienta. Dále pokračuje lékařem indikovaná péče až do doby jejího ukončení lékařem či např. z důvodu hospitalizace. (Po návratu z hospitalizace se může v případě ještě platného poukazu pokračovat, ale péče za dobu v nemocnici se vykazovat nemůže, protože nemohla být poskytnuta.)

Změna indikace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

V případě změny indikace na nový Poukaz jako den zahájení vyznačí lékař den, od kdy změnu požaduje. Platí tedy vždy jen poslední poukaz. Ke změně rozsahu indikace DP dochází vždy pokud dojde ke změně zdravotního stavu pacienta a praktický lékař (/ošetřující lékař) písemně změní rozsah původní indikace.

K prodloužení - obnovení indikace domácí zdravotní péče dochází v maximálním intervalu 1 měsíc.

Ukončení/přerušení péče[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Je možné DP přerušit:

 1. na žádost praktického lékaře,
 2. pokud pacient domácí péči odmítá / vůbec nespolupracuje
 3. pokud pacient, či prostředí ve kterém se nachází ohrožuje zdraví pracovníků agentury
 4. pokud požadovaná péče není v možnostech agentury domácí péče

Při odmítnutí či přerušeni domácí péče, je nutné zajistit, aby nedošlo k ohrožení pacientova života či zdraví.

Poukaz-domaci-pece-lic.jpg

Poukaz-domaci-pece-rub.jpg

Kódy domácí péče[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Výkony autorské odbornosti 925 (domácí zdravotní péče) – vykazují pouze poskytovatelé, kteří poskytují DP a tuto formu péče mají uvedenou v rozsahu platného oprávnění poskytovatele (registrace ZZ). Výkony autorské odbornosti 911 a 925 nelze vykazovat současně.

kód Výkon domácí péče (DP), čas Specifikace a frekvence
06311 Zavedení, ukončení domácí péče (0:60)
Jedná se o první, či poslední návštěvu klienta v DP a její administrativní zpracování.
Pouze 2x za 1 cyklus soustavné DP, max. 2x za 3 měs.
06313
06315
Ošetřovací návštěva domácí péče typ I. (0:30)
Ošetřovací návštěva domácí péče II. (0:45)
U kontinuálně ošetřovaného klienta, zejména pro klienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost DP.
Max. 3 x denně.
Zahrnuje výkony s minimální spotřebou materiálu:

06323 – Odběr biologického materiálu,
06325 – Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti,
06327 – Ošetření stomií,
06329 – Lokální ošetření,
06331 – Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů,
06333 – Aplikace inhal. a léč. terapie p.o, s.c, i.m, i.v, UV, ev. další způsoby aplikace terapie, či instilace léčiv.,
06335 – Nácvik a zaučování aplikace insulínu).

06317 Ošetřovací návštěva domácí péče III. (0:60)
(Jako I. a II.)..., doplněné fyzickou náročností poskytované DP.
Max. 3 x denně.
(Výkony viz I., II.)
06318 Ošetřovací návštěva domácí péče IV. (0:15) Max. 3 x denně.
(Výkony viz I., II.)
06319 Fyzická asistence při poskytování domácí péče (0:30) Max. 3 x denně.
u imobilního klienta - dochází k pověření dalšího člena týmu DP asistencí při provedení výkonu
06321 Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním prostředí (pouze materiál)
U imobilních klientů v rámci dispenzárních a preventivních prohlídek.
Max. 1x týdně (= přičtení materiálu)
Agregace výkonů:
Vyšetření glykemie - glukometrem

Registrace základní EKG křivky

06323 Odběr biologického materiálu (pouze materiál) Max. 3x denně (= přičtení materiálu)
Agregace výkonů:
Sedimentace erytrocytů
Odběr kapilární krve
Odběr žilní krve
Odběr ostatního biologického materiálu
06325 Aplikace parenterální hydratace, výživy a léčby bolesti (pouze materiál) Max. 3x denně (= přičtení materiálu)
Agregace výkonů:
Aplikace i.v infuze u dospělého, či dítěte nad 10 let
Kontinuální i.v aplikace léčiva injekční pumpou
06327 Ošetření stomií (pouze materiál) Max. 3x denně (= přičtení materiálu)
Agregace výkonů:
Ošetření kolostomie
Ošetření urostomie
Ošetření nefrostomie
Ošetření ileostomie
Ošetření gastrostomie
Ošetření dalších typů stomií
06329 Lokální ošetření (pouze materiál) Max. 3x denně (= přičtení materiálu)
Agregace výkonů:
Běžný převaz – lokální ošetření jedné - ohraničené kožní léze, defektu, či poranění
Čištění tracheální kanyly
Výměna tracheostomické kanyly
Ošetření katetru pro parenterální výživu
06331 Klysma, výplach, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů (pouze materiál) Max. 3x denně (= přičtení materiálu)
Agregace výkonů:
Cévkování ženy
Ošetření permanentní cévky u muže i ženy
Klysma léčebné, očistné, výživné i terapuetické
Výplach pochvy
Laváže
06333 Aplikace inhalací, p.o., s.c., i.m., i.v. a další aplikace léčiv (pouze materiál) Max. 3x denně (= přičtení materiálu)
Agregace výkonů:
Opakovaná instilace do epidurálního katetru
Inhalační aerosolová léčba
Aplikace i.m,s.c, i.v, injekce
Aplikace léků p.o
Různé typy instilace léčiv
Aplikace UV záření
Další typy aplikace ordinované léčebné terapie
06335 Nácvik a zaučování aplikace inzulínu (pouze materiál) Max. 3x denně (= přičtení materiálu)
06135 Výkon sestry v době od 22 do 6 hodin (podle základního kódu)
Nejedná se o samostatný výkon, nýbrž příplatek za práci v nočních hodinách.
Přičítá se ke každému časovému kódu výkonu, který byl proveden v tomto časovém rozmezí. V případě výslovné indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem je plně hrazen.
06137 Výkon sestry v den pracovního klidu nebo volna (podle základního kódu)
Nejedná se o samostatný výkon, nýbrž příplatek za práci v sobotu, v neděli či ve státní svátek.

Přičítá se ke každému časovému kódu výkonu, který byl proveden v těchto dnech. V případě výslovné indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem je plně hrazen


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]