Průvodce:Kredity (1. LF UK)

Z WikiSkript

Studium je rozděleno na úseky, semestry a ročníky. Všeobecné lékařství je rozčleněno na šest ročníků, každý se skládá ze dvou semestrů (zimního a letního). Úsek studia je časové období určené fakultními/univerzitními předpisy, během kterého musí student splnit všechny studijní povinnosti v něm zapsané. Nestane-li se tak, hrozí mu vyhození nebo "opakování ročníku" (prostřednictvím individuálního studijního plánu – ISP).

Úsek studia Odpovídající ročník Normální počet kreditů Minimální počet kreditů
1. úsek 1. ročník 60 50
2. úsek 2. ročník 120 110
3. úsek 3. ročník 180 170
4. úsek 4. ročník 240 230
5. úsek 5. ročník 300 290
6. úsek 6. ročník 360 360

Všechny vyučované předměty jsou ohodnoceny kredity. Kreditní systém umožňuje každému předmětu přidělit určitý počet kreditů („bodů“) na základě jeho obtížnosti. Na konci každého úseku studia musí mít student nasbírán určitý počet kreditů:

  • Normální počet kreditů je doporučený počet kreditů, které by měl student mít na konci každého úseku studia.
  • Minimální počet kreditů je nejmenší možný počet kreditů nutný k tomu, aby student mohl pokračovat ve studiu. Student však nesmí mít menší než normální počet kreditů ve dvou po sobě následujících úsecích studia. Například pokud má student na konci prvního ročníku 58 kreditů (místo 60) a na konci druhého ročníku 119 (místo 120), je studentovi ukončeno studium, i kdyby měl splněny všechny povinné předměty.

Student se může zapsat do dalšího úseku studia, pokud získá "normální" počet kreditů. Může se zapsat i v případě, že splní jen "minimální" počet kreditů. Tento postup však nemůže uplatnit dvakrát po sobě. Kredity se stále sčítají během celého studia.

Celkový počet kreditů (360) a uzavření všech povinných předmětů je podmínkou k zahájení poslední části státní rigorózní zkoušky. (Studium se ukončuje státní rigorózní zkouškou složenou z několika částí – interna, chirurgie, pediatrie, atd.).

Původ kreditů[upravit | editovat zdroj]

Původní ideou pro zavedení kreditů byla (bruselská) představa o modulárnosti vzdělání. V mnoha oborech je totiž možné vybrat si, co vás zajímá, a v tom se vzdělat. "Úplnost" vzdělání není v takových oborech kritická. Aby takové "volné" studium šlo objektivně hodnotit, byla pro jednotlivé předměty zavedena obtížnost vyjádřená v kreditech. Student musí volit předměty tak, aby dosáhl povinné penzum kreditů. Výhodou je možnost absolvovat část vzdělání na jiné škole, v jiné zemi… Kredity to řeší.

Problém vyvstává, když se kreditní systém pokusíte za každou cenu našroubovat na obor, v němž je "úplnost" vzdělání základní podmínkou. Logická uspořádanost a úplnost vzdělání se pak musí zajišťovat složitou soustavou podmínek, zvaných prerekvizity.

Prerekvizity[upravit | editovat zdroj]

Prerekvizity jsou podmínky (tj. splněné předměty, zápočty, úspěšné zkoušky), za kterých si může student zapsat určitý další předmět nebo zkoušku.

Kreditní systém byl zaveden kvůli "převoditelnosti" výuky mezi evropskými vysokými školami. Proto se kredity také nazývají "evropské kredity" (EC). Studium medicíny je ale složité a provázané a kreditní systém se pro ně v podstatě nehodí. Proto bylo třeba současně zavést systém prerekvizit, který zajišťuje, že student absolvuje výuku v logickém pořadí.

Povinně volitelné předměty[upravit | editovat zdroj]

Povinně volitelné předměty jsou předměty, které si student zapisuje společně s povinnými. Obvykle se jedná o takové, které nejsou prerekvizitami a dají se snadno opakovat. V prvním ročníku je to třeba cizí jazyk.

Volitelné předměty[upravit | editovat zdroj]

Dále existuje široká nabídka volitelných předmětů (VP), které si můžete zapisovat prostřednictvím SISu. Student si v průběhu studia musí VP zapisovat, aby byl schopen dosáhnout normálního počtu kreditů. Většinou je potřeba zapsat si alespoň jeden až dva VP na ročník. Je dobré vybírat pečlivě a s rozvahou, protože pokud si v daném akademickém roce VP zapíšete, máte povinnost jej absolvovat. Případné škrtání volitelného předmětu (tzn. odhlášení) je komplikované, ale ne nemožné. Pokud byste toto potřebovali, poradí vám váš studentský tutor nebo studijní referentka.

Z nabídky volitelných předmětů si můžete předem vybrat, které z nich by vás zajímaly, ale zápis volitelných předmětů prostřednictvím SISu je možný až po splnění všech studijních povinností (vyjma prázdninové praxe, letního výcvikového kurzu, SRZk, které je možno plnit během prázdnin do konce zkouškového období ak. roku). Aktuální informace k výběru a zápisu VP.

Nabídka předmětů je zveřejněna v SISu - ZÁPIS PŘEDMĚTŮ A ROZVRHU, na zelené liště ZÁPIS VLASTNÍ. Aktuální seznam volitelných předmětů 1. LF UK. .

Studenti prvního ročníku si volitelné předměty zapisují obvykle od druhé poloviny září (informace jsou vždy na webu fakulty).

Výběr VP je možný z nabídek všech fakult UK, které povolily zápis cizím studentům.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]