Prameny medicínského práva v Česku

Z WikiSkript

Český právní systém[1] čerpá ze závazných právních předpisů jak mezinárodních, tak vnitrostátních. Některé prameny práva jsou nadřazené jiným a právní systém tak má svoji hierarchii. Žádný předpis nesmí být v rozporu s předpisem jemu nadřazeným.

Mezinárodní prameny by měly po ratifikaci být zapracovány do právního řádu České republiky. Hierarchie vnitrostátních právních předpisů je následující:

 • ústavní zákony a Listina základních práv a svobod (zakotvená v Ústavě),
 • („běžné“) zákony – např. („nový“) Občanský zákoník[2], Zákon o zdravotních službách atd.[3] atd.,
 • nařízení vlády – jen jediné, tj. Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb[4],
 • vyhlášky správních úřadů – např. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci[5]
 • obecně závazné předpisy krajů a obcí.

Do této hierarchie lze ještě řadit na poslední místo i vnitřní předpisy pracoviště, které jsou závazné pouze v pracovněprávním vztahu.

V případě, že jsou v rozporu dva předpisy na stejné úrovni, tzv. zákon speciální (lex specialis), tedy ten, který se popisuje konkrétní případ přesněji, je nadřazený tzv. zákonu obecnému (lex generalis).

Nový občanský zákoník[2] je ze své povahy zákonem obecným (jedná se o „obecné“ občanskoprávní předpisy), ale v některých částech je až překvapivě detailní a popisuje některé právní aspekty podrobněji než jiné, kratší zákony. V těchto částech se pak stává zákonem speciálním.[1]

V případě, že jsou v rozporu dva předpisy různé datace, nadřazený je ten novější.

Metody výkladu právních předpisů[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce wikipedia:cs:Výklad (právo).

Běžně se používá výklad standardní (jazykový, logický, systematický – doslovně analyzuje text právního pramene) a nadstandardní, který bere v úvahu souvislosti a kontext vzniku právního pramene. Nadstandardní výklad je např. výklad teleologický, který v nejasných ustanoveních pátrá po účelu tohoto ustanovení a vykládá jej tak, aby tento účel byl co nejlépe naplněn. Další metody nadstandardního výkladu jsou výklad historický, výklad komparativní nebo výklad e ratione legis.

Před Sametovou revolucí byl široce používán tzv. oficiální výklad – státní orgány určovaly, jak se bude konkrétní předpis v konkrétní situaci vykládat. Dnes má oficiální výklad (služebně závazný) u státních orgánů pro podřízené orgány, není obecně závazný a nezavazuje soud.

V anglosaském právním systému má velké využití výklad v rozhodnutí soudu, kdy se konkrétní výklad soudu stává precedens pro další kauzy. V evropském kontinentálním právu a tedy i v právním systému České republiky má výklad v rozhodnutí soudu závazný význam jen v konkrétní kauze[1]. V jiných případech ovlivňuje soudní praxi, ale není závazný.

Mezinárodní prameny medicínského práva[upravit | editovat zdroj]

Mezinárodní prameny by měly být po ratifikaci zapracovány do právního řádu České republiky. Např. některé principy Úmluvy o lidských právech a biomedicíně rozpracovává Nový občanský zákoník[2] a Zákon o zdravotních službách[3].

 • Úmluva o lidských právech a biomedicíně (č. 96/2001 Sb. m. s.)[6]
 • Zákon č. 104/1991 Sb. o Úmluvě o právech dítěte.
 • Zákon č. 209/1992 Sb. o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Vnitrostátní prameny medicínského práva[upravit | editovat zdroj]

Ústavní zákony[upravit | editovat zdroj]

Zákony[upravit | editovat zdroj]

Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, Vyhláška č. 19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví, na které se často odkazuje zdravotnická literatura, byly Zákonem o zdravotních službách zrušeny!

Nařízení vlády[upravit | editovat zdroj]

 • Nařízení vlády č. 307/2012 o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

Vyhlášky[upravit | editovat zdroj]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b c TĚŠINOVÁ, Jolana. Základní principy a terminologie v medicínském právu [přednáška k předmětu Veřejné zdravotnictví a medicínské právo, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 3.3.2014. 
 2. a b c Česká republika. Občanský zákoník. 2012. 89/2012 Sb. Dostupné také z URL <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89>.
 3. a b Česká republika. Zákon o zdravotních službách. 2011. 372/2011 Sb. Dostupné také z URL <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372>.
 4. Česká republika. Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. 2012. 307/2012 Sb. Dostupné také z URL <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-307>.
 5. Česká republika. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci. 2012. 98/2012 Sb. Dostupné také z URL <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-98>.
 6. Česká republika. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně. In Sbírka mezinárodních smluv. 2001. 96/2001 Sb. m. s. Dostupné také z URL <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3563>.