Proteinkináza A

From WikiSkripta


Heslo

Proteinkináza A (neboli cAMP-dependentní proteinkináza) je enzym, jehož aktivace vede k fosforylaci některých nitrobuněčných proteinů. Jedná se o jeden z nejdůležitějších enzymů nitrobuněčné signalizace. Proteinkináza A je protein složený ze čtyř podjednotek – dvou katalytických (C) a dvou regulačních (R). Její aktivita je regulována pomocí cAMP (cyklický adenosinmonofosfát). Při nízké intracelulární koncentraci cAMP jsou všechny podjednotky enzymu drženy pohromadě a celý komplex má nízkou enzymatickou aktivitu. Stoupne-li intracelulární koncentrace cAMP, molekula cAMP se naváže na regulační podjednotku, čímž se sníží její afinita ke katalytické podjednotce. Tím dojde k oddělení katalytické podjednotky a ke zvýšení její enzymatické aktivity.

Proteinkinase 1.svg


Odkazy

Zdroj