Seznam svalů

Z WikiSkript

Svaly dolní končetiny[upravit | editovat zdroj]

PŘEDNÍ SKUPINA SVALŮ KYČELNÍHO KLOUBU
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. ILIOPSOAS a) m. psoas major – těla obratlů Th12–L5 a jejich meziobratlové ploténky, processus costarii L1–L5 b) m. iliacus – fossa iliaca c) m. psoas minor – těla obratlů Th12–L1 a jejich meziobratlová ploténka; probíhá skrze lacuna musculorum a+b) trochanter minor femoris c) eminentia iliopubica (pecten ossis pubis, fascia iliaca) a) flexe v art. coxae, zevní rotace v art. coxae, oboustranně – flexe bederní páteře b) flexe v art. coxae, zevní rotace v art. coxae c) oboustranně – slabá flexe bederní páteře; a+b) nezbytný pro vykročení c) m. psoas minor přítomen v 60 % případů a) větve z nn. lumbales I–III b) n. femoralis c) větev z n. lumbalis I
ZADNÍ SKUPINA SVALŮ KYČELNÍHO KLOUBU
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. GLUTEUS MAXIMUS ala ossis ilium dorsálně od linea glutaea posterior, labium externum cristae iliacae, fascia thoracolumbalis, okraj os sacrum, os coccygis, lig. sacrotuberale tuberositas glutaea tractus iliotibialis extenze, zevní rotace, abdukce v art. coxae, zabezpečuje vzpřímené postavení trupu, pomocná extenze v art. genus (tahem za tractus iliotibialis) n. gluteus inferior
M. GLUTEUS MEDIUS ala ossis ilii mezi linea glutaea posterior a anterior, labium externum cristae iliacae trochanter major femoris abdukce v art. coxae, uklání pánev, přední snopce – flexe a vnitřní rotace v art. coxae, zadní snopce – extenze a zevní rotace v art. coxae;obrna se projeví kolébavou kachní chůzí n. gluteus superior
M. GLUTEUS MINIMUS ala ossis ilii mezi linea glutaea anterior a inferior trochanter major femoris abdukce, vnitřní i zevní rotace, flexe i extenze v art. coxae n. gluteus superior
M. TENSOR FASCIAE LATAE spina iliaca anterior superior (přilehlá část labium externum cristae iliacae); přechází do tractus iliotibialis (zesílený pruh fascia lata femoris na laterální straně) tuberositas tractus iliotibialis Gerdyi při condylus lateralis tibiae abdukce a vnitřní rotace v art. coxae, extenze v art. genus; při vzpřímeném postoji tahem za tractus iliotibialis udržuje koleno v extenzi n. gluteus superior
PELVITROCHANTERICKÉ SVALY KYČELNÍHO KLOUBU
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. PIRIFORMIS facies pelvina ossis sacri (v rozsahu S2–S4); průběh skrze foramen ischiadicum majus trochanter major femoris zevní rotace v art. coxae při extendované končetině, abdukce v art. coxae při flektované končetině; svým průběhem dělí foramen ischiadicum majus na foramen supra– a infrapiriforme, vzácně jej proráží n. ischiadicus (2 %) přímé větévky z plexus sacralis(r. anterior)
M. GEMELLUS SUPERIOR spina ischiadica, je přiložen kraniálně ke šlaše m. obturatorius internus trochanter major nad fossa trochanterica zevní rotace v art. coxae při extendované končetině, abdukce v art. coxae při flektovaného končetině přímé větévky z plexus sacralis
M. OBTURATORIUS INTERNUS vnitřní plocha membrana obturatoria a přilehlé kostěné okraj, prochází skrze foramen ischiadicum minus trochanter major nad fossa trochanterica zevní rotace v art. coxae při extendované končetině, abdukce v art. coxae při flektované končetině přímé větévky z plexus sacralis
M. GEMELLUS INFERIOR horní okraj tuber ischiadicum; přiložen kaudálně ke šlaše m. obturatorius internus trochanter major nad fossa trochanterica zevní rotace v art. coxae při extendované končetině, abdukce v art. coxae při flektované končetině přímé větévky z plexus sacralis
M. QUADRATUS FEMORIS zevní okraj tuber ischiadicum crista intertrochanterica zevní rotace v art. coxae přímé větévky z plexus sacralis
SVALY PŘEDNÍ STRANY STEHNA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. SARTORIUS spina iliaca anterior superior condylus medialis tibiae (pomocí "pes anserinus major") flexe, abdukce a zevní rotace v art. coxae, flexe v art. genus, vnitřní rotace v art. genus při flektovaném koleni;"pes anserinus majus" je společný úpon tří svalů na condylus medialis tibiae v blízkosti tuberositas tibiae n. femoralis
M. QUADRICEPS FEMORIS a) m. rectus femoris – caput rectum – spina iliaca anterior inferior,caput reflexum – os ilium nad acetabulem b) m. vastus medialis – distální část linea intertrochanterica a labium mediale lineae asperae c) m. vastus lateralis – linea intertrochanterica a proximalní polovina labium laterale lineae asperae d) m. vastus intermedius – proximální 3/4 přední a boční strany femuru pod linea intertrochanterica e) m. articularis genus (odštěpená část z m. vastus intermedius) a–d) přes lig. patellae na tuberositas tibiae e) bursa synovialis suprapatellaris a–d) extenze v art. genus, a) flexe v art. coxae, e)brání uskřinutí synovie v art. genus; patella je sezamská kost ve šlaše m. qudriceps femoris n. femoralis
SVALY VNITŘNÍ STRANY STEHNA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. PECTINEUS pecten ossis pubis linea pectinea femoris addukce, flexe a zevní rotace v art. coxae a) n. obturatorius b) n. femoralis
M. ADDUCTOR LONGUS ramus inferior ossis pubis, mezi tuberculum pubicum a okrajem symphisis pubica střední třetina labium mediale lineae asperae ossis femoris) addukce, flexe a zevní rotace v art. coxae n. obturatorius (r. anterior)
M. GRACILIS dolní část corpus et ramus inferior ossis pubis condylus medialis tibiae (pomocí "pes anserinus major") addukce v art. coxae, flexe v art. genus, vnitřní rotace v art. genus při flektovaném bérci;"pes anserinus major" je společná úponová šlacha m. sartorius, m. gracilis a m. semitendinosus na condylus medialis tibiae n. obturatorius (r. anterior)
M. ADDUCTOR BREVIS ramus inferior ossis pubis laterálně od symphysis pubica proximální třetina labium mediale lineae asperae ossis femoris addukce, flexe a zevní rotace v art. coxae n. obturatorius (r. anterior)
M. ADDUCTOR MAGNUS a) ramus inferior ossis pubis, ramus ossis ischii b) tuber ischiadicum a) labium mediale lineae asperae b) tuberculum adductorium condyli medialis femoris a) addukce v art. coxae b) addukce a extenze v art. coxae;obě části svalu odděluje vazivová blána, jež je součástí septum intermusculare femoris mediale, při úponu svalu je v septu šlašitá arkáda pro průchod vasa femoralia – hiatus adductorius a) r. posterior n. obturatorii b) n. ischiadicus (n. tibialis)
M. OBTURATORIUS EXTERNUS zevní strana membrana obturatoria a okraje přilehlých kostí,probíhá za collum femoris fossa trochanterica zevní rotace v art. coxae n. obturatorius (r. posterior)
SVALY ZADNÍ ČÁSTI STEHNA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. BICEPS FEMORIS a) caput longum – tuber ischiadicum b)caput breve – střední třetina labium laterale lineae asperae ossis femoris caput fibulae a+b) flexe v art. genus, zevní rotace v art. genus, při flektovaném bérci zevní rotace v art. coxae, při extendovaném stehnu
a) extenze (+ addukce) v art. coxae; dvojkloubý sval, diploneurální v případě vysokého štěpení n. ischiadicus
  a)n. ischiadicus(n. tibialis)
  b)n. ischiadicus(n. fibularis communis)
M. SEMITENDINOSUS tuber ischiadicum condylus medialis tibiae (pomocí "pes anserinus major") flexe v art. genus, vnitřní rotace v art. genus, při flektovaném bérci extenze v art. coxae, vnitřní rotace v art. coxae při extendovaném stehnu;"pes anserinus major" je společná úponová šlacha m. sartorius, m. gracilis a m. semitendinosus, dvojkloubý sval n. ischiadicus (n. tibialis)
M. SEMIMEMBRANOSUS tuber ischiadicum 3 úpony("pes anserinus profundus"):a) condylus medialis tibiae – přední strana b) condylus lateralis femoris (lig. popliteum obliquum) c) condylus medialis tibiae – zadní strana flexe v art. genus, vnitřní rotace v art. genus, při flektovaném bérci extenze v art. coxae, vnitřní rotace v art. coxae při extendovaném stehnu;dvojkloubý sval n. ichiadicus (n. tibialis)
SVALY PŘEDNÍ STRANY BÉRCE
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. TIBIALIS ANTERIOR condylus lateralis tibiae, proximální 2/3 tibiae, membrana interossea cruris; probíhá ve ve vagina tendinis m. tib. ant. pod retinaculum mm. extensorium superius et inferius plantární strana os cuneiforme mediale a baze 1. metatarsu dorzální flexe a supinace nohy, udržuje podélnou klenbu n. fibularis profundus
M. EXTENSOR DIGITORUM LONGUS condylus lateralis tibiae, proximální 3/4 fibuly a přilehlé membrana interossea cruris; probíhá ve vagina tendinis m. ext. digit. long. pod retinaculum mm. extensorum superius et inferius dorzální aponeurosa 2.–5. prstu (phalanges distales) dorzální flexe nohy a prstů, pronace nohy ;šlacha jdoucí k bazi 5. metatarsu se označuje jako m. fibularis tertius (chybí v 8 % případů) n. fibularis profundus
M. EXTENSOR HALLUCIS LONGUS prostřední 2/4 fibuly a přilehlá membrana interossea cruris; probíhá ve vagina tendinis m. ext. hall. long. pod retinaculum mm. extensorum superius et inferius dorzální aponeurosa (phalanx distalis hallucis) extenze palce, dorzální flexe nohy n. fibularis profundus
SVALY ZEVNÍ STRANY BÉRCE
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. FIBULARIS(=peroneus) LONGUS caput fibulae, proximální polovina fibuly; probíhá ve vagina communis tendinum mm. fibularium pod retinaculum mm. fibularium superius et inferius ve vagina plantaris tendinis m. f.l. v sulcus tendinis m. f.l. ossis cuboidei plantární strana os cuneiforme mediale a baze 1. metatarsu plantární flexe, abdukce a pronace nohy; společná šlachová pochva s m. fibularis brevis, udržuje podélnou i příčnou klenbu nožní n. fibularis superficialis
M. FIBULARIS(=peroneus) BREVIS distální polovina fibuly;probíhá ve vagina communis tendinum mm. fibularium pod retinaculum mm. fibularium superius et inferius tuberositas ossis metatarsi quinti pronace a abdukce nohy;společná šlachová pochva s m. fibularis longus n. fibularis superficialis
SVALY LÝTKOVÉ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. POPLITEUS epicondylus lateralis femoris zadní plocha proximální části tibie nad linea musculi solei flexe v art. genus, vnitřní rotace v art. genus, při flektovaném bérci ovlivňuje pohyb lateralního menisku; tvoří spodinu fossa poplitea n. tibialis
M. TRICEPS SURAE a) m. gastrocnemius – caput mediale – epicondylus medialis femoris, caput laterale – epicondylus lateralis femoris
b) m. soleus – dorzální plocha caput fibulae a proximální čtvrtina zadní plochy fibuly, arcus tendineus m. solei, linea musculi solei tibiae
pomocí tendo calcaneus (Achillis) na tuber calcanei a+b) plantární flexe nohy a) flexe kolena n. tibialis
M. TIBIALIS POSTERIOR proximální 2/3 zadní plochy fibuly, tibie a přilehlá membrana interossea cruris; za malleolus medialis ve vagina tendinis m. t.p. pod retinaculum mm. flexorum tuberositas ossis navicularis (plantární plochy ossa cuneiformia, os cuboideum a baze 2.–4. metatarsu) supinace, plantární flexe a addukce nohy; udržuje podélnou klenbu nožní n. tibialis
M. FLEXOR DIGITORUM LONGUS mediální část zadní plochy tibie; probíhá za mediálním kotníkem ve vagina tendinum m. flex.digit.long. pod retinaculum mm. flexorum skrze chiasma tendinum plantární plocha phalanges distales 2.–5. prstu plantární flexe nohy a prstů; udržuje podélnou klenbu nožní n. tibialis
M. FLEXOR HALLUCIS LONGUS distální 2/3 zadní plochy fibuly a přilehlá membrana interossea cruris, probíháza malleolus medialis ve vagina tendinis m. flex.hallucis long. pod retinaculum mm. flexorum a skrze sulci tendinis musculi flexoris halucis longi tali et calcanei mezi hlavami m. flexor hallucis brevis plantární plocha phalanx distalis hallucis flexe palce, plantární flexe nohy; udržuje podélnou klenbu nožní n. tibialis
M. PLANTARIS linea supracondylaris lateralis (na facies poplitea); jeho úponová šlacha leží mezi caput mediale m. gastrocnemii a m. soleus pomocí tendo calcaneus (Achlillis) na tuber calcanei (nebo retinaculum mm. flexorum či plantární aponeurosa) slabá plantární flexe nohy a bérce; pozn. rudimentární sval, chybí v 5 % případů, odpovídá m. palmaris longus (HK) n. tibialis
SVALY NOHY
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
MM. INTEROSSEI DORSALES I–IV 2 hlavami od obou přivrácených metatarsů v každém intermetatarsálním prostorntermetatarsálním prostoru phalanges proximales – na 2. z obou stran (m. interosseus dors. II. a III.), na 3. a 4. z laterální strany (m. interosseue I. a IV.) dorzální aponeurosa rozevírají vějíř prstů flexe v art. interphalangeae prox., extenze v art. interphalangeae dist. n. plantaris lateralis
MM. INTEROSSEI PLANTARES I–III na palcové straně 3., 4. a 5. metatarsu dorzální aponeurosa, phalanges proximales 3.–5. prstu svírají vějíř prstů, flexe v art. interphalangeae prox., extenze v art. interphalangeae dist. n. plantaris lateralis
M. FLEXOR DIGITORUM BREVIS tuberculum mediale tuberis calcanei; štěpí se na 4 šlachy, a ty se před úponem rozdvojí (chiasma tendinum) n. plantaris lateralis obě strany baze středního článku 2.–5. prstu flexe prstů (v art. metatarsophalangeae et art. interphalangeales proximales);rozštěpem úponových šlach prochází šlacha m. flexor digitorum longus n. plantaris medialis
MM. LUMBRICALES I–IV I – mediální strana první šlachy m. flexor digitorum longus, II, III, IV – obě strany šlach m. flexor digitorum longus; průběh po plantární straně lig. metatarsale transversum profundum dorzální aponeurosa prstů, mediální strana basis phalagis proximalis II–V flexe v art. metatarsophalangea, extenze v art. interphalangeae prox. et dist., úklon prstů k palci I, II – n. plantaris medialis, III, IV – n. plantaris lateralis
M. QUADRATUS PLANTAE (m. flexor accessorius) plantarní plocha calcaneu, lig. plantare longum z laterální strany do šlachy m. flexor digitorum longus podporuje činnost m. flexor digitorum longus, neboť převádí jeho šikmý tah v přímý;udržuje podélnou klenbu nohy n. plantaris lateralis
M. ABDUCTOR DIGITI MINIMI tuber calcanei (processus medialis et lateralis ) laterální strana baze phalangis proximalis digiti quinti, tuberositas ossis metatarsi quinti abdukce a flexe malíku n. plantaris lateralis
M. FLEXOR DIGITI MINIMI BREVIS plantární strana baze 5. metatarsu laterální strana baze phalangis proximalis digiti minimi flexe malíku; souběžně se svalem běží m. opponens digiti minimi, který s ním srůstá n. plantaris lateralis
M. ABDUCTOR HALLUCIS tuberculum mediale tuberis calcanei; průběh po mediální straně chodidla os sesamoideum mediale, art. metatarsophfalangeae primae, mediální strana basis phalangis proximalis hallucis abdukce a flexe v art. metatarsophalangealis; udržuje klenbu nožní n. plantaris medialis
M. FLEXOR HALLUCIS BREVIS plantární plochy os naviculare, ossa cuneiformia a os cuboideum; průběh: dělí se na 2 hlavy: a) caput mediale b) caput laterale, mezi hlavami probíhá šlacha m. flexor hallucis longus a+b) basis phalangis proximalis hallucis a) os sesamoideum mediale, art. metatarsophalangeae b) os sesamoideum laterale, art. metatarsophalangeae, úpon splývá s ostatními svaly palcové skupiny flexe v art. metatarsophalangea prima;udržuje klenbu nožní a) n. plantaris medialis b) n. plantaris lateralis
M. ADDUCTOR HALLUCIS a) caput obliquum – plantární strana baze 2.–4. metatarsu, os cuboideum, os cuneiforme medilae, lig. plantare longum b) caput transversum – plantární strana 3.–5. metatarsophalangového kloubu os sesamoideum laterale, art. metatarsophalangeae primae addukce palce;udržuje příčnou klenbu nožní n. plantaris lateralis
M. EXTENSOR DIGITORUM BREVIS dorzální strana calcaneu (lig. talocalcaneare interosseum, začátek retinaculum mm. extensorum inferius);štěpí se na 3 šlachy dorzální aponeurosa 2.–4. prstu extenze prstů n. fibularis profundus
M. EXTENSOR HALLUCIS BREVIS dorzální plocha calcaneu před sinus tarsi dorzální aponeurosa palce (splývá se šlachou m. extensor hallucis longus) extenze palce n. fibularis profundus

Svaly pánevního a močopohlavního dna[upravit | editovat zdroj]

SVALY PÁNEVNÍHO DNA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. LEVATOR ANI a) m. puboccocygeus – zadní část corpus ossis pubis, m. puboperinealis – snopce vzařují do centrun tendineum perinei, m. puboprostaticus (m. levator prostatae) /u muže/ – mediální snopce obkružující prostatu, m. pubovaginalis /u ženy/ – snpoce vzařující do stěny pochvy, m. puboanalis – kříží se a splývají s podélnou svalovinou konečníku b) m. puborectalis – kaudálně pod m. pubococcygeus, spojuje se s druhostranným svalem c) m. iliococcygeus – vazivový pruh na fascia obturatoria mezi canalis obturatorius a spina ischiadica (= arcus tendineus m. levatoris ani); c) přidává se k lig. anococcygeum a, b) viz začátek c) laterální strana kostrče a–c) stlačuje orgány ze stran a pomáhá kontinenci, břišní lis b) uzavírá konečník (synergista m. sphincter ani externus) a přispívá k vytvoření angulus anorectalis n. pudendus (anterolaterální část) r. ventralis n. sacralis S4
M. ISCHIOCOCCYGEUS spina ischiadica a stěna pánve; přikládá se na vnitřní stranu ligamentum sacrospinale a splývá s ním laterální okraje kostrče a obratel S5 pomáhá stlačovat orgány a udržovat kontinenci, břišní lis, vdechový sval; často chybí, kolísá poměr vaziva svalových snopců rr. ventrales n. sacralis S4
M. SPHINCTER ANI EXTERNUS a) pars subcutanea – pod m. sphincter ani internus, přední část občas splývá s centrum tendineum perinei, zadní část s ligamentum anococcygeum b) pars superficialis – obkružuje dolní část m. sphincter ani internus, přední část splývá s centrum tendineum perinei, zadní s kostrčí pomocí zvláštního úponu c) pars profunda – obkružuje horní část m. sphincter ani internus, hlubší vlákna splývají s m. puborectalis, přední část splývá s mm. transversi perinei superficiales /hlavně u ženy/, zadní s lig. anococcygeum; obkružuje konečník a–c) viz začátek uzavírá svalovým tonem canalis analis a udržuje kontinenci, vůlí může být sevření zesíleno nn. rectales inferiores, nn. pudendi (přední část svalu), r. ventralis n. sacralis S4
SVALY MOČOPOHLAVNÍHO DNA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. TRANSVERSUS PERINEI SUPERFICIALIS tuber ischiadicum (mediální a ventrální část) centrum tendineum perinei udržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední rovině;jedná se o slabý, často chybějící sval nn. perineales, nn. pudendi, rr. ventrale nn. sacralium, nn. splanchnici pelvici
M. TRANSVERSUS PERINEI PROFUNDUS ramus ossis ischii (mediální část) centrum tendineum perinei udržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední rovině; pouze u muže, u ženy nahrazen snopci hladké svaloviny nn. perineales, nn. pudendi, rr. ventrales nn. sacralium, nn. splanchnici pelvici
M. ISCHIOCAVERNOSUS tuber ischiadicum (mediální část), ramus ossis ischii laterální strana crus penis stlačuje crus penis, podporuje erekci, smrštěním vztyčuje penis nn. perineales, nn. pudendi, rr. ventrales nn. sacralium, nn. splanchnici pelvici
M. BULBOSPONGIOSUS centrum tendineum perinei, raphe perinei; obemyká bulbus / vetibuli a glandula vestibularis major, ventrolaterálně se oba svaly rozestupují u muže:a) zadní – fascia perinei / centrum tendineum perinei, m. sphincter ani externus b) střední vlákna – dorsum penis / dorsum corporis clitoridis c) přední vlákna – strany crura penis a fascia penis / strany corpora cavernosa clitoridis u muže: vyprazdňuje uretru při močení a ejakulaci b) pomáhá při erekci stlačením bulbus penis c) pomáhá při erekci stlačením v. dorsalis penis profunda; u ženy: svírá poševní vchod a vyprazdňuje glandulae vestibulares c) pomáhá při erekci stlačení v. dorsalis clitoridis profunda;rozdílné uspořádání u muže a ženy nn. perineales, nn. pudendi, rr. ventrales nn. sacralium, nn. splanchnici pelvici
M. SPHINCTER URETHRAE EXTERNUS u muže: horní část obkružuje cervix vesicae a přechází do hladké svaloviny močového měchýře (vzadu) a prostaty (vepředu), dolní část obepíná pars membranacea uretrae, část vláken přechází do hladké svaloviny prostaty; u ženy: obkružuje horní třetinu uretry, splývá s hladkou svalovinou močového měchýře (nahoře), pochvy a močové trubice (dole); obkružuje močovou trubici některá vlákna na ramus inferior ossis pubis stlačení močové trubice, relaxace při mikci, kontrakce při vypuzení posledních kapek moče nebo semene z pars membranacea uretrae; rozdílné uspořádání u muže a ženy nn. perineales, nn. pudendi, rr. ventrales nn. sacralium, nn. splanchnici pelvici
m. COMPRESSOR URETHRAE přechod ramus ossis ischii a ramus inferior ossis pubis, distálně navazuje na m. sphincter urethrae externus; probíhá ventrálně po obou stranách pochvy a močové trubice svaly obou stran se spojují před urethrou a pod m. sphincter urethrae prodlužuje a stlačuje urethru, podporuje kontinenci; jen u ženy! nn. perineales, nn. pudendi, rr. ventrales nn. sacralium, nn. splanchnici pelvici
M. SPHINCTER URETHROVAGINALIS centrum tendineum perinei; ventrálně po obou stranách pochvy a močové trubice svaly obou stran se spojují před urethrou pod m. compressor urethrae prodlužuje a stlačuje urethru, podporuje kontinenci, pouze u ženy nn. perineales, n. pudendi, rr. ventrales nn. sacralium, nn. splanchnici pelvici

Svaly břicha[upravit | editovat zdroj]

PŘEDNÍ SKUPINA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M.  RECTUS ABDOMINIS konec 5. žebra, cartilago costae 5.–7. žebra, processus xiphoideus os pubis mezi tuberculum pubicum a symfýzou flexe pánve při fixovaném hrudníku, flexe páteře při fixované pánvi, lateroflexce páteře (při jednostranné kontrakci), břišní lis;sval je přerušen ve svém průběhu 3 (vzácně 4) šlašitými políčky – intersectiones tendineae (nejkaudálnější je v úrovni pupku) nn. intercostales (6.)7.–12.
M.  PYRAMIDALIS symphysis pubica, os pubis ventrálně od úponu m. rectus abdominis linea alba v polovině délky mezi pupkem a symfýzou napíná linea alba a zepvňuje pochvu přímého břišního svalu; rudimentární a velmi variabilní sval, chybí v 20 % případů n. subcostalis
LATERÁLNÍ SKUPINA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. OBLIQUUS ABDOMINIS EXTERNUS 8 zubů na 5.–12. žebru (horní v přechodu kosti v chrupavku, dolní ke koncům žeber); průběh mediokaudálně přední 1/2 labium extenum cristae iliacae, spina iliaca anterior superior, pomocí aponeurosy do linea alba flexe páteře při fixované pánvi, flexe pánve při fixovaném hrudním koši, rotace trupu na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci), břišní lis; aponeurosa tvoří zevní list vagina m. recti abd., ligamentum inguinale = vazivový pruh v dolním okraji aponeurosy rozepjatý mezi spina iliaca anterior superior a tuberculum pubicum, anulus inguinalis superficialis = otvor mezi lig. inguinale a snopci aponeurosy, v mediální 1/3 délky vazu je výstupem z canalis inguinalis nn. intercostales 5.–12.
M. OBLIQUUS ABDOMINIS INTERNUS lamina fasciae thoracolumbalis, linea intermedia cristae iliacae, laterální 1/2 lig. inguinale; průběh mediokraniální 10.–12. žebro pomocí aponeurosy do linea alba, falx inguinalis = společný úpon s m. transversus abd. na pecten ossis pubis a crista pubica flexe páteře při fixované pánvi, flexe pánve při fixovaném hrudním koši, rotace páteře na stranu svalu (při jednostranné kontrakci), břišní lis;aponeurosa se štěpí a tvoří vnitřní i zevní list vagina m. recti abd. nad linea arcuata a neštěpená zevní list pod ní m. cremaster (u muže) = malá část snopců se v blízkosti canalis inguinalis odštěpuje, přidává se k funiclus spermaticus a sestupuje do scrota nn. intercostales 8.–12. a r. ventralis n. lumbalis L1 (n. ilihypogastricus a n. ilioinguinalis), r. genitalis n. genitofemoralis – m. cremaster
M. TRANSVERSUS ABDOMINIS laterální třetina lig. inguinale, ventrální polovina labium internum cristae iliacae, fascia thoracolumbalis, vnitřní plocha chrupavek 7.–12. žebra (střídá se se začátky bránice), průběh horizontální; falx inguinalis = společný úpon s m. obliquus abd. internus na pecten ossis pubis a crista pubica, ligamentum interfoveolare = ramus superior ossis pubis pomocí aponeurosy do linea alba břišní lis; aponeurosa tvoří vnitřní list vagina m. recti abd. nad linea arcuata a zevní list pod ní, anulus inguinalis profundus = otvor mezi lig. inguinale a snopci aponeurosy v polovině délky vazu, je vstupem do canalis inguinalis m. cremaster (u muže) = malá část snopců se v blízkosti canalis inguinalis odštěpuje, přidává se k funiclus spermaticus a sestupuje do scrota nn. intercostales 7.–12., r. ventralis n. lumbalis L1 (n. iliohypogastricus, ilioinguinalis)
ZADNÍ SKUPINA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. QUADRATUS LUMBORUM crista iliaca, lig. iliolumbale costa duodecima, processus costales L1–4 (L5) retroflexe bederní páteře (při oboustranné kontrakci), lateroflexe bederní páteře (při jednostranné kontrakci), fixace 12. žebra pro kontrakci bránice; pomocný výdechový sval n. subcostalis, rr. ventrales nn. lumbalium L1–3 (L4)

Svaly zad[upravit | editovat zdroj]

SVALY SPINOHUMERÁLNÍ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M.  TRAPEZIUS a) pars descendens – mediální třetina linea nuchalis superior, protuberantia occipitalis externa, pomocí ligamentum nuchae na processus spinosi C1–C6 b) pars transversa – processus spinosi C7–Th3 c) pars ascendens – processus spinosi Th4–Th12 a) laterální třetina klíční kosti b) acromion, margo superior spinae scapulae c) dolní okraj mediální části spinaa scapulae až po tuberculum deltoideum a–c) fixace lopatky a její přitažení k páteři a) elevace lopatky, extenze hlavy (při fixovaném pletenci a oboustranné kontrakci), lateroflexe hlavy (při fixovaném pletenci a jednostranné kontrakci) b) přitahuje lopatku k páteři c) deprese lopatky a+c) vytáčí dolní úhel lopatky zevně, a tím zvedá paži nad horizontálu (synergista m. serratus ant.);speculum rhomboideum – aponeurotický začátek obou stran v oblasti C7 n. accessorius, rr. ventrales nn. cercicalium (C2)C3,C4
M. LATISSIMUS DORSI processus spinosus Th7–S5, lamina posterior fasciae thoracolumbalis, spina iliaca posterior superior, labium externum cristae iliacae, costa (IX),X–XII crista tuberculi minoris; úponová šlacha se přetáčí tak, že nejkaudálnější snopce se upínají nejkraniálněji na humerus nad šlachou m. teres major vnitřní rotace, addukce a dorzální flexe v art. humeri, zdvihá trup při fixovaných končetinách;úponová šlacha srůstá se šlachou m. teres major n. thoracodorsalis
M. LEVATOR SCAPULAE processus transversus C1–2, tuberculum posterius processus transversi C3–4 angulus superior scapulae elevace lopatky (s natočením dolního úhlu dovnitř), lateroflexe krční páteře při fixované lopatce; antagonista m. serratus anterior n. dorsalis scapulae rr. musculares (n. spinalis C3–4)
M. RHOMBOIDEUS MINOR ligamentum nuchae, processus spinosus C6–7 (Th1) horní třetina margo medialis scapulae táhne lopatku mediokraniálně k páteři; často splývá s m. rhomboideus major n. dorsalis scapulae
M. RHOMBOIDEUS MAJOR procesus spinosus Th1–4 (Th2–5), ligamenta supraspinalia margo medialis scapulae (pod úrovní spina scapulae) táhne lopatku mediokraniálně k páteři n. dorsalis scapulae
SVALY SPINOKOSTÁLNÍ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M.  SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR ligamentum nuchae, processus spinosus C6–Th2 (C7–Th3???), ligamenta supraspinalia angulus costae 2.–5. zdvihá žebra;pomocný sval vdechový nn. intercostales ???1–4 (2–5)
M.  SERRATUS POSTERIOR INFERIOR processus spinosus Th11–L2, ligamenta supraspinalia angulus costae 9.–12. sporná – stahuje dolní žebra (pomáhá při výdechu), fixuje dolní žebra pro vydatnější činnost bránice (pomáhá při nádechu) nn. intercostales 9.–12.
M.  ILIOCOSTALIS a) m. iliocostalis lumborum – medialní část labium externum cristae iliacae, crista sacralis lateralis b) m. iliocostalis thoracis – angulus costae (6.)7.–12. žebra c) m. iliocostalis cervicis – angulus costae 3.–6.(7.) žebra; průběh vzestupně podél páteře, jednotlivé části vždy mediálně od předchozí a) dolní část angulus costae (6.)7.–12. žebra b) na horní části angulus costae 1.–6. žebra a na tuberculum posterius processus transversi vertebrae porominentis (C7) c) tuberculum posterius vetebrae cervicales C4–C6 extenze páteře (při oboustranné kontrakci), lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci) rr. posteriores (dorsales) n. spinalis (C8–Th1)
SYSTÉM SAKROSPINÁLNÍ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M.  LONGISSIMUS a) m. longissimus thoracis – crista sacralis mediana, processus spinosi Th11–L5 a jejich ligg. supraspinalia b) m. longissimus cervicis – processus transversi Th1–Th4(Th5) c) m. longissimus capitis – processus transversi Th1–Th4(Th5) et processus articulares C4–C7; probíhají vzestupně podél páteře, jednotlivé části vždy mediálně od předchozí a) zadní plocha processus costales et processus accessorii L1–L5, processus transvesi Th1–12, mezi tuberculum a angulus costae (2.,3.)4.–12. žebra, lamina media fasciae thoracolumbalis b) tuberculum posterius processus transversi C2–C5(C6) c) processus mastoideus a+b) extenze páteře (při oboustranné kontrakci) lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci) c) extenze hlavy (při oboustranné kontrakci) lateroflexe a rotace hlavy na tutéž stranu (při jednostranné kontrakci) rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1–L5
M.  ILIOCOSTALIS labium externum cristae iliacae, fascia thoracolumbalis, anguli costarum 3. až 12.žebra žebra a processus transversi kaudálních krčních obratlů extenze páteře, jednostranná kontrakce úklon páteře na stejnou stranu rr.dorsales nn.spinalium
SYSTÉM SPINOSPINÁLNÍ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M.  SPINALIS a) m. spinalis thoracis – processus spinosi Th11–L2 b) m. spinalis cervicis – processus spinosi C7–Th2, dolní část lig. nuchae c) m. spinalis capitis – processus articularis C4–6;vzestupuje těsně podél páteře a) processus spinosi Th(2,3)4–8 b) processus spinosus C2(C3,4) c) planum occipitale mezi linea nucheae superior et inferior a+b) extenze páteře (při oboustranné kontrakci), lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci) c) extenze hlavy;a) splývá s longissimus thoracis a semispinalis thoracis b) variace c) splývá s m. semispinalis capitis (tvoří jeho mediální část) a+b) extenze páteře (při oboustranné kontrakci), lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci) c) extenze hlavy
MM.  INTERSPINALES a) mm. interspinales lumborum – mezi processus spinosus L1–L5 (4 páry) b) mm. interspinales thoracis – mezi processus spinosus Th1–Th2 (Th2–Th3,Th11–Th12) 1 pár (3 páry) c) mm. interspinales cervicis – mezi processus spinosus C2–Th1 (6 párů); probíhají po stranách ligg. interspinalia z nižšího obratle na vyšší processus spinosus dané oblasti extenze krční páteře; a,b) nekonstantní rr. posteroires (dorsales) nn. spinalium C2–C8,Th1 (Th2,Th11),L1–5
MM.  INTERTRANSVERSARII a) mm. intertransversarii mediales lumborum – mezi processus transversi Th10–L1 b)mm. intertransversarii thoracis – processus accessorius na Ll–L5 c) mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis – mezi processus transversii C1–Th1 (7 párů); probíhají kraniálně z nižšího na vyšší obratel a,b) viz začátek c) processus mamillaris vyššího obratle lateroflexe vyššího obratle na tutéž stranu; * b+c) nekonstantní rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium
MM.  INTERTRANSVERSARII ANTERIORES CERVICIS processus transversii C1–Th1 (7 párů); prbíhají kraniálně z nižšího na vyšší obratel viz začátek lateroflexe krční páteře rr. anteriores (ventrales) nn. spinalium C2–Th1
MM.  INTERTRANSVERSARII POSTERIORES LATERALES CERVICIS mezi processus transversi C1–Th1(7 párů); probíhají kraniálně z nižšího na vyšší obratel viz začátek lateroflexe krční páteře rr. anteriores (ventrales) nn. spinalium C2–Th1
MM.  INTERTRANSVERSARII LATERALES LUMBORUM a) partes dorsales – processus accessorius L2–L5 b) partes ventrales – processus costalis L2–L5; probíhají kraniálně z nižšího na vyšší obratel a) processus costalis L1–L4 b) processus costalis L1–L4 lateroflexe bederní páteře rr. anteriores (ventrales) nn. spinalium L1–L5
SYSTÉM SPINOTRANSVERZÁLNÍ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M.  SPLENIUS a) m. splenius cervicis – processus spinosus (Th3)Th4–Th6 b) m. splenius capitis – dolní část lig. nuchae, processus spinosus C7–Th3 a) tuberculum posterius processus transversi C1–C2(C3) b) processus mastoideus, laterální 1/3 pod linea nuchae inferior a+b) extenze hlavy (při oboustranné kontrakci), lateroflexe hlavy a rotace na tutéž stranu (při jednostranné kontrakci); b) m. splenius cervicis může chybět nebo nebývá zřetelně oddělen od m. splenius capitis rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1–C5
SYSTÉM TRANSVERSOSPINÁLNÍ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
MM. MULTIFIDI a) m. multifidus lumborum b) m. multifidus thoracis c) m. multifidus cervicis – facies dorsalis ossis sacri, aponeurosis m. erectoris spinae, spina iliaca posterior superior, lig. sacroiliacum posterius, processus mamillares vertebrarum L1–L5, processus transversi vertebrarum Th1–Th12, processus articulares C4–C7; průběh mediokraniálně po celé délce processus spinosi, přeskakují přes 1–3 obratle výše extenze páteře (při oboustranné kontrakci), lateroflexe a rotace páteře (při jednostranné kontrakci); tvoří soustavu krátkých svalů při páteři rr. posterories (dorsales) nn. spinalium C3–S1
MM. SEMISPINALIS a) m. semispinalis thoracis – processus transversus Th6–Th10(Th11) b) m. semispianlis cervicis – processus transversus Th1–Th5(Th6) c) m. semispinalis capitis (dříve m. transversooccipitalis) – processus transversus C7–Th6(Th7), processus articularis C4–C6,(processus spinosus C7,Th1) a) processus spinosus C6–Th4 b) processus spinosus C2–C5 c) mezi linea nucheae superior et inferior a+b) extenze páteře (při oboustranné kontrakci) rotace páteře na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci) c) extenze hlavy a krční páteře (při oboustranné kontrakci) rotace hlavy a krční páteře na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci); c) splývá s m. spinalis capitis (který tvoří jeho mediální část) rr. postreriores (dorsales) nn. spinalium a)(Th3)Th4–Th6 b) C3–C6(C7) c) C1–C4
MM. ROTATORES a) mm. rotatores lumborum b) mm. rotatores thoracis c) mm. rotatores cervicis – běží z horní zadní strany processus transversus (costalis); probíhají mediokraniálně z nižšího obratle na vyšší dolní postranní část lamina arcus vertebrae rotace páteře;a) nekonstantní c) nekonstantní rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1–L5
SVALY HLUBOKÉ ŠÍJOVÉ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
MM. RECTUS CAPITIS POSTERIOR MAJOR processus spinosus axis laterální část linea nuchalis inferior (a os occipitale pod ní) extenze hlavy (oboustraná kontrakce), lateroflexe a rotace hlavy na stejnou stranu (jednostranná kontrakce) n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
MM. RECTUS CAPITIS POSTERIOR MINOR tuberculum posterius atlantis mediální část linea nuchalis inferior (a os occipitale pod ní až foramen occ. magnum) extenze hlavy (oboustranná kontrakce), lateroflexe hlavy (jednostranná kontrakce) n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
MM. OBLIQUUS CAPITIS SUPERIOR horní plocha processus transverus atlantis mezi linea nuchalis superior a inferior (lat. od m. semispinalis capitis) extenze hlavy (oboustranná kontrakce), lateroflexe hlavy (jednostranná kontrakce) n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
MM. OBLIQUUS CAPITIS INFERIOR processus spinosus axis dolní plocha processus transversus atlantis rotace hlavy na stejnou stranu n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)

Svaly hrudníku[upravit | editovat zdroj]

SVALY THORAKOHUMERÁLNÍ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M.  PECTORALIS MAJOR a) pars clavicularis – mediální část claviculy b) pars sternocostalis – ventrální strana sterna a přilehlé části chrupavek 1.–6. žebra, přední část 6. žebra c) pars abdominalis – kraniální část aponeurosis m. obliqui abdominis externi; snopce jednotlivých částí svalu se kříží – pars clavicularis se upíná ventrálně a distálně, pars abdominalis dorsálně a proximálně (vzniká dojem otočení šlachy o 180°) crista tuberculi majoris humeru ventrální flexe paže b) addukce a vnitřní rotace paže a–c) zdvihá hrudník (žebra) při fixované končetině; pomocný sval vdechový – dolní okraj svalu tvoří plica axillaris anterior a+b) n. pectoralis lateralis (kromě pars manubrialis) b+c) n. pectoralis medialis (+ pars manubrialis)
M.  PECTORALIS MINOR 3.–5. žebro laterálně od chrupavek (často 2.–4.) processus coracoideus scapulae táhne a rotuje lopatku (a tím rameno) dopředu a dolů, rotuje kloubní jamku dopředu; pomocný vdechový sval n. pectoralis medialis (n. pectoralis lateralis)
M.  SUBCLAVIUS costa prima (kraniální část v místě připojení chrupavky) sulcus musculi subclavii (corporis claviculae) stahuje klíční kost (rameno) dolů a dopředu, přitlačuje klíční kost v art. sternoclavicularis, při fixované končetině zdvihá 1. žebro; velmi slabý pomocný sval vdechový n. subclavius
M.  SERRATUS ANTERIOR 8–10 zubů na 1.–9. žebru (poslední se střídají se zuby m. obliquus abdominis externus) margo medialis scapulae, angulus inferior scapulae přitlačuje lopatku k hrudníku, vytáčí dolní úhel lopatky zevně, a tím zvedá paži nad horizontálu, při fixované lopatce zdvihá žebra; pomocný sval vdechový n. thoracicus longus
SVALY AUTOCHTONNÍ HRUDNÍKU
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
MM.  INTERCOSTALES EXTERNI 11 párů – dolní okraj po celé délce žebra mezi tuberculum costae a přechodem žebra v chrupavku; probíhají kaudálně horní okraj kaudálnějšího žebra ve stejném rozsahu zdvihají žebra – vdechové svaly; v oblasti cartilago costae je zastupuje membrana intercostalis externa nn. intercostales 1.–11.
MM.  INTERCOSTALES INTERNI 11 párů – sulcus costae po celé délce žebra od sterna po angulus costae; probíhají kaudálně horní okraj kaudálnějšího žebra ve stejném rozsahu část mezi chrupavkami – vdechové svaly, část mezi kostmi – výdechové svaly; v oblasti mezi angulus costae a páteří je zastupuje membrana intercostalis interna, ventrálně od průběhu nervově–cévních svazků nn. intercostales 1.–11.
MM.  INTERCOSTALES INTIMI dorsálně od sulcus costae; probíhají kaudálně vnitřní strana kaudálnějšího žebra nejasná – synergisté mm. intercostales interni; často chybějí v horní hrudní oblasti, dorzálně od průběhu nervově–cévních svazků nn. intercostales 1.–11.
M.  TRANSVERSUS THORACIS dolní třetina sterna, processus xiphoideus, cartilago costae 4.–7. (sternální okraje); probíhá vějířovitě laterálně až kraniálně cartilago costae 2.–6. stahuje žebra;pomocný výdechový sval nn. intercostales 1.–6.
MM.  LEVATORES COSTARUM a) mm. levatores costarum breves (12 svazků) – processus transversus C7–Th11 b) mm. levatores costarum longi (4 svazky) – společně se 4 dolními mm. levatores cost. breves;probíhají laterokaudálně a) mezi tuberculum a angulus costae kaudálnějšího žebra b) mezi tuberculum a angulus costae o 2 žebra kaudálněji zdvihají žebra rr. dorsales ramorum posteriorum nn. spinalium Th1–12
MM.  LEVATORES COSTARUM vnitřní strana žebra při anglus costae, probíhají kaudálně vnitřní strana kaudálnějšího žebra (nebo ob jedno další) vnitřní strana kaudálnějšího žebra (nebo ob jedno další); často chybějí v horní hrudní oblasti nn. intercostales 1.–11.
DIAPHRAGMA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
DIAPHRAGMA z:a) pars lumbalis – laterální snopce na ligamentum arcuatum mediale et laterale, mediální snopce na lig. longitudinale anterius (crus dextrum – anterolaterální plocha těl a disků L1–3, crus sinistrum – anterolaterální plocha těl a disků L1–2) b) pars costalis – vnitřní plocha 7.–12. žebra a jejich chrupavek (střídá se se začátky m. transversus abd.) c) pars sternalis – vnitřní plocha processus xiphoideus; a+b) probíhají kraniálně, poté horizontálně ke šlašitému středu c) dorzálně (= horizontálně) centrum tendineum diaphragmatis hlavní vdechový sval – klenby se oplošťují a klesají, střed nemění svoji polohu; mezi částmi bránice jsou 2 šlašitá políčka – trigonum lumbocostale et sternocostale, lig. arcuatum medianum je spojení crus dx. et sin. kolem hiatus aorticus, otvory pro průchody jednotlivých struktur jsou tvořeny křížením vláken n. phrenicus

Svaly horní končetiny[upravit | editovat zdroj]

SVALY RAMENNÍ A LOPATKOVÉ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. DELTOIDEUS a) pars spinalis – zevní dvě třetiny spina scapulae b) pars acromialis – acromion c) pars clavicularis – zevní třetina klavikuly tuberositas deltoidea humeri a–c) abdukce v art. humeri, přitlačuje caput humeri do jamky a) dorzální flexe v art. humeri c) ventrální flexe v art. humeri n. axillaris
M. SUPRASPINATUS fossa supraspinata scapulae tuberculum majus humeri abdukce a zevní rotace v art. humeri; součást "rotátorové manžety" n. supracapularis
M. INFRASPINATUS fossa infraspinata scapulae tuberculum majus humeri zevní rotace a addukce v art. humeri; součást "rotátorové manžety" n. suprascapularis
M. TERES MINOR kraniální 2/3 margo lateralis scapulae tuberculum majus humeri (collum chirurgicum) zevní rotace a addukce v art. humeri; součást "rotátorové manžety" n. axilaris (+ větévky n. suprascapularis)
M. TERES MAJOR dolní 2/3 margo lateralis scapulae až po angulus inferior scapulae crista tuberculi minoris addukce, vnitřní rotce a dorzální flexe paže v art. humeri; úponová šlacha splývá se šlachou m. latissimus dorsi n. subscapularis (inferior)
M. SUBSCAPULARIS lineae musculares facies costalis scapulae tuberculum minus humeri vnitřní rotace a addukce v art. humeri;součást "rotátorové manžety" nn. subscapulares (sup., inf.)
SVALY PAŽE
PŘEDNÍ SKUPINA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. BICEPS BRACHII
  • a) caput longum – tuberculum supraglenoidale
  • b) caput breve – processus coracoideus scapulae

probíhá a) skrze dutinu ramenního kloubu a sulcus intertubercularis

tuberositas radii pomocí aponeurosis musculi bicipitis brachii (lacertus fibrosus) na povrchovou fascii ulnární strany předloktí = laccertus fibrosus
  • a+b) ventrální flexe a supinace v art. cubiti
  • a) abdukce v art. humeri, přitlačuje hlavici humeru do kloubní jamky
  • b) ventrální flexe a addukce v art. humeri; tendo capitis longi m. bicipitis brachii rozděluje svaly ramenního kloubu na vnitřní a zevní rotátory
n. musculocutaneus
M. CORACOBRACHIALIS procesus coracoideus scapulae distální třetina crista tuberculi minoris addukce a ventrální flexe v art. humeri; n. musculocutaneus proráží svalem n. musculocutaneus
M. BRACHIALIS přední plocha humeru od tuberositas deltoidea až k pouzdru kloubu loketního tuberositas ulnae flexe v art. cubiti n. musculocutaneus
ZADNÍ SKUPINA
M. TRICEPS BRACHII a) caput longum – tuberculum infraglenoidale b) caput laterale – zadní plocha humeru proximálně od sulcus nervi radialis c) caput mediale – zadní plocha humeru distálně od sulcus nervi radialis a–c) olecranon a–c) extenze v art. cubiti a) dorzální flexe v art. humeri, addukce; mezi caput mediale a leterale je kanálek pro n. radialis a vasa profunda brachii n. radialis
M. ANCONEUS epicondylus lateralis humeri, ligamentum collaterale laterale olecranon, distálně od hlavního úponu m. triceps brachii extenze v art. cubiti, hluboké snopce brání uskřinutí kloubního pouzdra n. radialis
SVALY PŘEDLOKTÍ
PŘEDNÍ SKUPINA
1.VRSTVA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. PRONATOR TERES a) caput humerale – epicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare) b) caput ulnare – processus coronoideus ulnae a+b) tuberositas pronatoria uprostřed laterální strany radia pronace předloktí pomocná flexe v art. cubiti; štěrbinou mezi hlavami probíhá n. medianus n. medianus
M. FLEXOR CARPI RADIALIS epicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare");probíhá ve vagina tendinis m. flex. carpi rad. skrz canalis carpi pod retinaculum mm. flexorum, skrze žlábek na os trapezium baze 2. a 3. metakarpu flexe v art. cubiti, radiální dukce, flexe v art. radiocarpalis n. medianus
M. PALMARIS LONGUS epicondylus medialis humer ("caput commune ulnare") ventrálně od canalis carpi; aponeurosis palmaris, retinaculum musculorum flexorum flexe v art. radiocarpalis, napíná palmární aponeurosu, pomocná flexe v art. cubiti; probíhá přes retinaculum musculorum flexorum, chybí v 15% případů n. medianus
M. FLEXOR CARPI ULNARIS a) caput humerale – epicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare") b) caput ulnare – olecranon + dorzální hrana ulny a+b) os pisiforme (pomocí lig. pisohamatum na hamulus ossis hamati) (pomocí lig. pisometacarpale na basi 5. metacarpu) flexe v art. cubiti, flexe v art. radiocarpalis, ulnární dukce n. ulnaris
2.VRSTVA
M. FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS a) caput humeroulnare – epicondylus medialis humeri ("caput commune ulnare") – lig. collaterale ulnare – tuberositas ulnae b) caput radiale – podél tuberositas pronatoria štěpí se na 4 šlachy ve vagina communis tendinum mm. flexorum, skrz canalis carpi pod retinaculum mm. flexorum; každá ze 4 šlach se rozvidlí a připojí se z boků na basis phalangis mediae 2.–5. prstu (chiasma tendinum) flexe v art. interphalangeae proximales, flexe v art. metacarpophalangeae, flexe v art. radiocarpalis (flexe v art. cubiti) n. medianus
3.VRSTVA
M. FLEXOR POLLICIS LONGUS facies anterior radii a přilehlá membrana interossea antebrachii (mezi úponem m. pronater teres a začátkem m. pronator quadratus) palmární strana basis phalangis distalis pollicis flexe v art. interphalangea pollicis, flexe v art. metacarpophalangea prima, flexe v art. radiocarpalis n. medianus
M. FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS facies anterior ulnae a membrana interosea, mezi úponem m. brachialis a proximálním okrajem m. pronator quadratus štěpí se na 4 šlachy ve vagina communis tendinum mm. flexorum, skrze canalis carpi pod retinaculum mm. flexorum, skrze chiasma tendinum; basis phalangis distalis 2.–5. prstu flexe v art. interphalangeae distales, flexe v art. interphalangeae proximales, flexe v art. metacarpophalangeae, flexe v art. radiocarpalis 2 šlachy pro 2. a 3. prst – n. medianus, 2 šlachy pro pro 4. a 5. prst – n. ulnaris
4.VRSTVA
M. PRONATOR QUADRATUS distální čtvrtina facies anterior ulnae distální čtvrtina facies anterior radii pronace předloktí n. medianus (n. interosseus anterior)
LATERÁLNÍ SKUPINA
POVRCHOVÁ VRSTVA
M. BRACHIORADIALIS distální třetina margo lateralis humeri + septum intermusculare brachii laterale processus styloideus radii flexe v art. cubiti pronace při flektovaném předloktí, supinace při extendovaném předloktí n. radialis (r. profundus)
M. EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS margo latralis humeri nad epicondylus lateralis humeri dorzální strana baze 2. metakarpu dorzální flexe v art. radiocarpalis, radiální dukce, pronace při flektovaném předloktí, supinace při extendovaném předloktí n. radialis (r. profundus)
M. EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS epicondylus lateralis humeri, ligamentum collaterale laterale dorzální strana baze 3. metakarpu dorzální flexe v art. radiocarpalis, radiální dukce ruky, pronace při flektovaném předloktí, supinace při extendovaném předloktí n. radialis (n. interosseus antebrachii posterior)
HLUBOKÁ VRSTVA
M. SUPINATOR a) povrchová vrstva – epicondylus lateralis humeri, lig. collaterale laterale, lig. annulare radiib b) hluboká vrstva – crista musculi supinatoris laterálně a proximálně od tuberositas pronatoria radii supinace předloktí n. radialis (n. interosseus anterbrachii posterior)
ZADNÍ SKUPINA
POVRCHOVÁ VRSTVA
M. EXTENSOR CARPI ULNARIS a) caput humerale – epicondylus lateralis humeri b) caput ulnare – margo posterior ulnae (společný aponeurotický začátek s m. flexor carpi ulnaris a m. flexor digitorum profundus) hrbolek na dorzální straně baze 5. metakarpu dorzální flexe v art. radiocarpalis (dorzální flexe ruky) ulnární dukce n. radialis (r. profundus)
M. EXTENSOR DIGITORUM epicondylus lateralis humeri aponeurosis dorsalis manus, dorzální strana bazes phalangum medium et distalium extenze v art. interphalangeae prox. et dist. a v art. metacarpophalangeae (extenze prstů), dorzální flexe v art. radiocarpalis (dorzální flexe ruky; na hřbetu ruky jsou šlachy propojeny pomocí connexus intertendinei – společná šlachová pochva s m. extensor indicis ) . radialis (r. profundus)
M. EXTENSOR DIGITI MINIMI epicondylus lateralis humeri aponeurosis dorsalis manus digiti quinti (bazes phalangum medium et distalium) extenze v art. interphalangeae prox. et dist. a v art. metacarpophalangea quinta (extenze 5. prstu), dorzální flexe v art. radiocarpalis (dorzální flexe ruky) n. radialis (r. profundus
HLUBOKÁ VRSTVA
M. ABDUCTOR POLLICIS prostřední 1/3 dorzální plochy radia, ulny a membrana interossea antebrachii radiální strana basis metacarpi primi – os trapezium abdukce v art. carpometacarpalis prima (abdukce palce), radiální dukce n. radialis (r. profundus)
M. EXTENSOR POLLICIS LONGUS prostřední 1/3 dorzální plochy ulny a membrana interossea distálně od začátku m. abductor pollicis longus dorzální strana basis phlalangis distalis pollicis extenze v art. interphalangea, metacarpophalangea et carpometacarpalis, addukce v art. carpometacarpalis při abdukovaném palci n. radialis (r. profundus)
M. EXTENSOR POLLICIS BREVIS dorzální plochy radia, membrana interossea v prostřední 1/3 předloktí, distálně od začátku m. abductor pollicis longus dorzální plocha phalanx proximalis pollicis extenze a abdukce v art. metacarpophalangea (extenze a abdukce palce) n. radialis (r. profundus)
M. EXTENSOR INDICIS prostřední 1/3 dorzální plochy ulny a membrana interossea antebrachii distálně od začátků mm. extensores pollicis přes aponeurosis dorsalis manus na bazes phalangum medium et distalium digiti secundi extenze v art. interphlalngeae prox. et dist., metacarpophalangea (extenze 2. prstu), dorzální flexe v art. radiocarpalis (dorzální flexe ruky) n. radialis (r. profundus)
SVALY RUKY
PALCOVÁ SKUPINA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. ABDUCTOR POLLICIS BREVIS eminentia carpi radialis (tuberculum ossis scaphoidei a laterální část retinaculum mm. flexorum) radiální strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum radiale abdukce palce n. medianus
M. FLEXOR POLLICIS BREVIS a) caput superficiale – eminentia carpi radialis (tuberculum ossis trapezii, laterální část retinaculum mm. flexorum) b) caput profundum – os trapezoideum, os capitatum (ligg. intercarpalia palmaria); obě hlavy se spojují v jeden úpon laterální strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum radiale flexe v art. metacarpophalangea;mezi oběma hlavami běží šlacha m. flexor pollicis longus a rozděluje svaly thenaru na 2 inervační zóny (laterální z n. medianus, mediální z n. ulnaris) a) n. medianus b) n. ulnaris (r. profundus)
M. OPPONENS POLLICIS eminentia carpi radialis (tuberculum ossis trapezii + laterální část retinaculum mm. flexorum) crista m. opponentis pollicis na radiálním okraji 1. metakarpu opozice a flexe palce n. medianus
M. ADDUCTOR POLLICIS a) caput obliquum – os capitatum, os trapezoideum, baze 2. a 3. metakarpu, ligg. intercarpalia palmaria b) caput transversum – corpus metacarpi tertii (distální 2/3) mediální strana basis phalangis proximalis pollicis + os sesamoideum ulnare addukce palce n. ulnaris (r. profundus)
MALÍKOVÁ SKUPINA
M. PALMARIS BREVIS ulnární okraj palmární aponeurosy a ulnární část retinaculum mm. flexorum kůže hypothenaru bezvýznamná (při stahu vznikají jamky a prohlubuje se žlábek v dlani) n. ulnaris (r. superficialis)
M. ABDUCTOR DIGITI MINIMI os pisiforme (ligamentum pisohamatum, šlacha m. flexor carpi ulnaris) mediální strana basis phalangis proximalis quinti abdukce malíku n. ulnaris (r. profundus)
M. FLEXOR DIGITI MINIMI BREVIS hamulus ossis hamati, ulnární část retinaculum mm. flexorum ulnární strana basis phalangis proximalis quinti flexe malíku n. ulnaris (r. profundus)
M. OPPONENS DIGITI MINIMI hamulus ossis hamati, ulnární část retinaculum mm. flexorum celá ulnární strana metacarpus quintus opozice malíku n. ulnaris (r. profundus)
STŘEDNÍ PROSTOR
MM. INTEROSSEI DORSALES I-IV 4 svaly, každý dvěma hlavami od obou stran metakarpů přivrácených do mezikostní štěrbiny aponeurosis dorsalis manus basis phalangis proximalis digiti: I – radiální strana 2. prstu, II – radiální strana 3. prstu, III – ulnární strana 3. prstu, IV – ulnární strana 4. prstu flexe v art. metacarpophalangeae, extenze v art. interphalangeae prox. et dist., rozevírají vějíř prstů; osa funkce svalů prochází 3. prstem, jejich úpony jsou upraveny symetricky k ní – mezi hlavami mm. interosseus dorsalis I. prochází do dlaně a. radialis n. ulnaris (r. profundus)
MM. INTEROSSEI PALMARES I-III 3 svaly v 2.–4. mezikostním prostoru na stranách corpus metacarpi přivrácených ke 3. metakarpu: I – ulnární strana 2. metacarpu, II – radiální strana 4. metacarpu, III – radiální strana 5. metacarpu aponeurosis dorsalis manus basis phalangium proximalium: I – ulnární okraj 2. prstu, II – radiální okraj 4. prstu, III – radiální okraj 5. prstu flexe v art. metacarpophalangeae, extenze v art. interphalangeae prox. et dist., svírají vějíř prstů; osa funkce svalů prochází 3. prstem n. ulnaris (r. profundus)
MM. LUMBRICALES na šlachách m. flexor digitorum profundus v intermetakarpálních prostorech (I – radiální strana šlachy k ukazováku, II až IV – na obou šlachách přilehlých k příslušnému intermetakarpálnímu prostoru) radiální okraj aponeurosis dorsalis příslušného prstu (2.–5.), radiální okraj basis phalgis proximalis příslušného prstu (2.–5.) flexe v art. metacarpophalangeae, extenze v art. interphalangeae prox. et dist., uklánějí prsty k palci I. a II. – n. medianus, III. a IV. – n. ulnaris (r. profundus)

Svaly krku[upravit | editovat zdroj]

SVALY KRKU
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
1.VRSTVA
PLATYSMA fascia pectoralis et deltoidea; přebíhá klavikulu a mandibulU dolní okraj mandibuly (pars mandibularis), laterální část dolního rtu (pars labialis), podkoží tváře a koutek ústní (pars modiolaris) ovládá napětí kůže krku v souladu s pohyby krku, stahuje ústní koutek a dolní čelist; prostřední snopce se kříží pod protuberantia menti, chybí ve střední dolní části krku r. colli n. facialis
2.VRSTVA
M. STERNOCLEIDOMASTOIDEUS horní okraj přední části manubrium sterni (mediální část), horní plocha extremitas sternalis claviculae (laterální část) processus mastoideus, laterální část linea nuchalis superior uklání hlavu na stejnou stranu a rotuje na opačnou (jednostranná kontrakce), předsunuje a předklání hlavu (oboustranná kontrakce), zadní snopce zaklánějí hlavu;pomocný inspirační sval n. accessorius a přídatná vlákna z C2–4
3.VRSTVA
SVALY SUPRAHYOIDNÍ
M. DIGASTRICUS a) venter posterior – incisura mastoidea ossis temporalis; v. posterior přechází přes aponeurotickou šlachu ve venter anterior, část snopců se upíná na corpus ossis hyoidei b) venter anterior – fossa digastrica mandibulae depresse mandibuly, elevace jazylky;diploneurální sval, aponeurotická šlacha prochází vidličkou úponu m. stylohyoideus, nejvariabilnější sval těla (souvislost s rozvojem řeči) a) r. digastricus n. facialis b) n. mylohyoideus n. mandibularis
M. STYLOHYOIDEUS processus styloideus ossis temporalis před úponem se vidličnatě štěpí;corpus ossis hyoidei táhne jazylku dorsokraniálně;rozvidleným úponem probíhá aponeurotická šlacha mezi bříšky m. digasticus r. stylohyoideus n. facialis
M. MYLOHYOIDEUS linea mylohyoidea mandibulae přední plocha corpus ossis hyoidei raphe mylohyoidea – spojuje se s druhostranným svalem zdvihá jazylku ventrokraniálně při fixované mandibule, stahuje mandibulu při fixované jazylce, zdvihá dno ústní;tvoří pružné dno úst raphe mylohyoidea = vazivový proužek rozepjatý mezi spina mandibulae a corpus ossis hyoidei n. mylohyoideus (n. mandibularis)
M. GENIOHYOIDEUS spina mentalis inferior; probíhá rovnoběžně kraniálně nad m. mylohyoideus přední plocha corpus ossis hyoidei zdvihá jazylku ventrokraniálně při fixované mandibule, stahuje mandibulu při fixované jazylce, zdvihá dno ústní r. ventralis n. cervicalis C1 (cestou n. hypoglossus)
SVALY INFRAHYOIDNÍ
M. THYROHYOIDEUS linea obliqua cartilaginis thyroideae cornu majus ossis hyoidei stahuje jazylku při fixovaném hrtanu, zdvihá hrtan při fixované jazylce (např. při zpěvu vysokých tónů);odštěpené snopce sestupující z jazylky se mohou upínat na glandula thyroidea jako m. levator glandulae thyroideae r. ventralis n. cervicalis C1 (cestou n. hypoglossus)
M. STERNOHYOIDEUS dorzální strana extremitas sternalis claviculae, lig. sternoclaviculare posterius a manubrium sterni kaudální okraj corpus ossis hyoidei stahuje jazylku ansa cervicalis (profunda) C1–3
M. STERNOTHYROIDEUS dorzální strana manubrium sterni (pod začátkem m. sternohyoideus) a cartilago costae primae linea obliqua cartilaginis thyroideae stahuje hrtan dolů (např. při zpěvu nízkých tónů) ansa cervicalis (profunda) C1–3
M. OMOHYOIDEUS a) venter inferior – margo superior scapulae při incisura scapulae (popř. lig. transversum scapulae superius); probíhá mediokraniálně, mezi obě bříška je vložená šlacha v místech dorzálního křížení s m. sternocleidomastoideus při v. jugularis interna b) venter superior – dolní okraj corpus ossis hyoidei stahuje jazylku, napíná krční fascii a znemožňuje její uvolňování při pohybech; fixován pomocí lamina pretrachealis fasciae cervicalis ke klíční kosti a 1. žebru a) ansa cervicalis (profunda) C2–3 b) ramus superior ansae cervicalis C1
4.VRSTVA
M. SCALENUS ANTERIOR tuberculum anterius processus transversi C3–6 tuberculum m. scaleni anterioris flexe krční páteře (oboustranná kontrakce), lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce), táhne 1. žebro kraniálně; pomocný sval inspirační, po jeho přední straně sestupuje n. phrenicus rr. venterales nn. cervicalium C4–6¨
M. SCALENUS MEDIUS tuberculum posterius processus transvesri C3–7, processus transversus C2,(C1) costa prima mezi sulcus a. subclaviae a tuberculum costae flexe krční páteře (oboustranná kontrakce), lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce), táhne 1. žebro kraniálně;pomocný sval inspirační rr. ventrales nn.&nbspCervicalium C3–C8
M. SCALENUS POSTERIOR tuberculum posterius processus transversi C5–7 (C4–6) costa secunda dorsálně od tuberositas m. serrati ant. flexe krční páteře (oboustranná kontrakce), lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce), táhne 2. žebro kraniálně; pomocný inspirační sval rr. ventrales nn. cervicalium C(6)7–8
M. SCALENUS MINIMUS přední okraj processus transversus C7 vnitřní okraj costa prima dorsálně od sulcus a. subclaviae a cupula pleurae napíná cupulu pleurae; ve fissura scalenorum mezi a. subclavia a plexus brachialis; vyskytuje se v 50 % případů r. ventralis n. cervicalis C7
5.VRSTVA (HLUBOKÉ KRČNÍ SVALY)
M. LONGUS CAPITIS tuberculum anterius processus transversi C3–6 pars basilaris ossis occipitalis laterálně od tuberculum pharyngeum flexe (a mírná lateroflexe) hlavy rr. ventralis nn. cervicalium C1–3
M. LONGUS COLLI a) dolní šikmá část – přední plocha těl obratlů Th1–3 b) horní šikmá část – tuberculum anterius processus transversi C3–5 c) přímá část – přední plocha těl obratlů C5–Th3 a) tuberculum anterius processus transversi C5–6 b) tuberculum anterius atlantis c) přední plocha těl obratlů C2–4 a–c) flexe krční páteře (při oboustranné kontrakci) a lateroflexe krční páteře (jednostranná kontrakce) a) rotace páteře na opačnou stranu (jednostranná kontrakce) b) rotace hlavy na stejnou stranu (jednostranná kontrakce) rr. ventrales nn. cervicalium C2–6
M. RECTUS CAPITIS ANTERIOR přední plocha massa lateralis a processus transvesus atlantis pars basilaris ossis occipitalis dorsolaterálně od tuberculum pharyngeum flexe hlavy (při oboustranné kontrakci), lateroflexe hlavy (při jednostranné kontrakci) r. ventralis n. cervicalis C1
M. RECTUS CAPITIS LATERALIS horní plocha processus transversus atlantis processus jugularis ossis occipitalis lateroflexe hlavy r. ventralis n. cervicalis C1

Svaly hltanu[upravit | editovat zdroj]

SVALY HLTANU
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
SVĚRAČE HLTANU
M. CONSTRICTOR PHARYNGIS SUPERIOR a) pars pterygopharyngea – hamulus pterygoideus, lamina medialis processus pterygoidei b) pars buccopharyngea – raphe pterygomandibularis c) pars mylopharyngea – zadní část linea mylohyoidea d) pars glossopharyngea – laterální okraj jazyka (m. transversus linguae);obkružuje hltan raphe pharyngis, tuberculum pharyngeum ossis occipitalis stahuje hltan, a tím sousto do jícnu, kraniální část brání vniknutí potravy do dutiny nosní;svazek vláken odstupuje ze svěrače a připojuje se laterálně od m. levator veli palatini k horní ploše aponeurosis palatini a podmiňuje ve sliznici při zvednutém měkkém patře "Passavantův val", jenž uzavírá při polykání nosohltan r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
M. CONSTRICTOR PHARYNGIS MEDIUS a) pars chondropharyngea – cornu minus ossis hyoidei, dolní část ligamentum stylohyoideum b) pars ceratopharyngea – cornu majus ossis hyoidei;vějířovitě se rozbíhá raphe pharyngis stahuje hltan, a tím sousto do jícnu r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
M. CONSTRICTOR PHARYNGIS INFERIOR a) pars thyropharyngea – cornu inferius cartilaginis thyroideae b) pars cricopharyngea – strana cartilago cricoidea;vějířovitě se rozbíhá raphe pharyngis stahuje hltan, a tím sousto do jícnu r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus) r. externus n. laryngei sup. (n. vagus)
ZDVIHAČE HLTANU
M. STYLOPHARYNGEUS processus styloideus ossis temporalis;probíhá ventrokaudálně stěna hltanu mezi m. constrictor pharyngis superior et medius, některé snopce až na plica glossoepiglottica lateralis a zadní plochu cartilago thyroidea zdvihá hltan při polykání a řeči n. glossopharyngeus (r. musculi stylopharyngei)
M. SALPINGOPHARYNGEUS dolní plocha cartilago tubae auditivae při jejím ostium pharyngeum; splývá s m. palatopharyngeus zdvihá horní laterální stěnu hltanu při polykání r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus) vyzdvihuje stejnojmennou řasu v hltanu
M. PALATOPHARYNGEUS a) fasciculus anterior – zadní část palatum durum, horní plocha aponeurosis palatini b) fasciculus posterior – zadní část aponeurosis palatina;oba svazky jsou rozděleny úponem m. levator veli palatini a posléze se spojují zadní okraj cartilago thyroidea stěna hltanu zdvihá a zkracuje hltan při polykání, snižuje měkké patro; podmiňuje ve sliznici arcus palatopharyngeus r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)

Svaly hrtanu[upravit | editovat zdroj]

SVALY HRTANU
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
VENTRÁLNÍ SKUPINA
M. CRICOTHYROIDEUS a) pars recta b) pars obliqua, obě společně na zevní ploše arcus cartilaginis cricoideae a) zadní plocha dolní části lamina cartilaginis thyroideae b) přední plocha cornu inferius cartilaginis thyroideae napíná hlasivkové vazy překlopení štítné chrupavky vpřed; jediný sval zásobený z n. laryngeus sup. r. externus n. laryngei superioris (n. vagus)
LATERÁLNÍ SKUPINA
M. CRICOARYTENOIDEUS LATERALIS horní okraj zevní plochy zadní části arcus cartilaginis cricoideae; probíhá šikmo dorsálně processus muscularis cartilaginis aryteniodeae mediální rotace cartilago arytenoidea, addukce hlasových vazů – zavírá hlasivkovou štěrbinu n. laryngeus reccurens (n. vagus)
M. THYROARYTENOIDEUS a) m. thyroarytenoideus – zadní plocha lamina cartilaginis thyroideae laterálně od m. vocalis, ligamentum cricothyroideum b) pars thyroepiglottica; dorsokraniálně, leží laterálně od m. vocalis a) laterální bok processus muscularis cartilaginis arytenoideae b) laterální okraj epiglottis a) povoluje hlasivkové vazy, rotuje mediálně cart. arytenoidea a addkujue hlasivkové vazy b) roztahuje plicae aryepiglotticae a rozšiřuje vstup do hrtanu n. laryngeus reccurens (n. vagus)
M. THYROEPIGLOTTICUS vnitřní plocha ploténky štítné chrupavky z okraj epiglottis odklápí epiglottis, táhne ji směrem na kořen jazyka a rozšiřuje tak vstup do hrtanu; Je kraniálním pokračováním musculus thyroarytenoideus n. laryngeus reccurens (n. vagus)
DORZÁLNÍ SKUPINA
M. CRICOARYTENOIDEUS POSTERIOR zadní plocha lamina cartilaginis cricoideae; probíhá laterokraniálně zadní plocha processus muscularis cartilaginis arytenoideae rotuje laterálně a táhne vzad cartilago arytenoidea – otevírá hlasivkovou štěrbinu a napíná vazy hlasivkové; jako jediný sval rozšiřuje hlasivkovou štěrbinu n. laryngeus reccurens (n. vagus)
M. ARYTENOIDEUS OBLIQUUS a) m. arytenoideus obliquus – zadní plocha processus muscularis cartilaginis arytenoideae b) pars aryepiglottica – apex druhostranné cartilago arytenoidea; mediokraniálně (svaly obou stran se kříží) a) apex cartilaginis arytenoideae protilehlé strany b) laterální okraj epiglottis, ligamentum thyroepiglotticum a) addukce plicae aryepiglotticae b) přitahují cart. arytenoidea k epiglottis a zužují vstup do hrtanu; b) podmiňuje ve sliznici plica aryepiglottica n. laryngeus reccurens (n. vagus)
M. ARYTENOIDEUS TRANSVERSUS zadní plochy processus musculares cartilaginum arytenoidarum; příčně nepárový sval mezi oběma hlasivkovými chrupavkami přibližuje obě cratilagines arytenoideae, a tím zužuje zadní část hlasivkové štěrbiny n. laryngeus reccurens (n. vagus)
M. VOCALIS vnitřní plocha lamina cartilaginis thyroideae, laterálně od úponu ligamentun vocale; probíhá laterálně podél ligamentum vocale processus vocalis et fovae oblonga cartialginis arytenoideae povolují zadní část hlasivkových vazů (přední zůstává napnutá) n. laryngeus reccurens (n. vagus)

Svaly patra[upravit | editovat zdroj]

SVALY PATRA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. LEVATOR VELI PALATINI – facies inferior partis petrosae ossis temporalis (ventrálně od apertura externa canais carotici) – spodní okraj cartilago tubae auditivae; probíhá mediokaudálně mediální třetina dorzální části aponeurosis palatina zdvihá a táhne vzad měkké patro, přitlačuje měkké patro ke stěně hltanu při polykání a uzavírá vstup do nosohltanu r. pharyngeus n. vagi
M. TENSOR VELI PALATINI fossa scaphoidea ossis sphenoidalis, spina ossis sphenoidalis, lamina membranacea cartilaginis tubae auditivae; probíhá mediálně zahýbá v sulcus hamuli pterygoidei dorzální plocha aponeurosis palatina zdvihá a poté napíná měkké patro, rozšiřuje ostium pharyngeum tubae auditivae; v sulcus hamuli pterygoidei je pod šlachu vložena malá bursa m. veli palatini n. musculi tensoris veli palatini (n. mandibularis
M. UVULAE spina nasalis posterior, dorzální plocha aponeurosis palatina tunica mucosa uvulae zdvihá a zkracuje čípek r. pharyngeus n. vagi
M. PALATOGLOSSUS dolní plocha aponeurosis paltina; probíhá laterokaudálně, ventrálně od tonsilla palatina jayzk, mezi vlákna m. transvesus linguae zdvihá kořen jazyka, přibližuje arcus palatoglossus k arcus palatopharyngeus a uzavírá při polykání vstup do hltanu; vytváří ve sliznici arcus palatoglossus r. pharyngeus n. vagi
M. PALATOPHARYNGEUS a) fasciculus anterior – zadní část palatum durum, horní plocha aponeurosis palatini, hamulus pterygoideus b) fasciculus posterior – zadní část aponeurosis palatina; oba svazky jsou rozděleny úponem m. levator veli palatini a posléze se spojují zadní okraj cartilago thyroidea stěna hltanu zdvihá a zkracuje hltan při polykání, snižuje měkké patro; podmiňuje ve sliznici arcus palatopharyngeus r. pharyngeus n. vagi

Svaly jazyka[upravit | editovat zdroj]

SVALY JAZYKA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
EXTRAGLOSÁLNÍ SVALY
M. GENIOGLOSSUS spina mentalis superior; vějířovitě se rozbíhá dozadu a dolů corpus ossis hyoidei, septum linguae, po celé délce stěna hltanu (m. constrictor pharyngis medius) táhne jazyk vpřed a dolů (při oboustranné kontrakci), přetahuje na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci) n. hypoglossus
M. HYOGLOSSUS a) m. chondroglossus – cornu minus ossis hyoidei b) m. ceratoglossus – corpus a cornu majus ossis hyoidei; oba svaly jsou odděleny průběhem m. genioglossus jazyk táhne jazyk dolů a dozadu n. hypoglossus
M. STYLOGLOSSUS processus styloideus, ligamentum stylomandibulare; probíhá ventrokaudálně jazyk (mezi vlákna m. hyoglossus) táhne jazyk nahoru a dozadu n. hypoglossus
M. PALATOGLOSSUS dolní plocha aponeurosis palatina; probíhá laterokaudálně, ventrálně od tonsilla palatina jayzk (mezi vlákna m. transvesus linguae) zdvihá kořen jazyka, přibližuje arcus palatoglossus k arcus palatopharyngeus a uzavírá při polykání vstup do hltanu r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
INTRAGLOSÁLNÍ SVALY
M. LONGITUDINALIS SUPERIOR od submukosy jazyka u epiglottis, septum linguae; probíhá bliíže k dorsum linguae, podélná a šikmá vlákna okraje jazyka zkracuje jayzk, zdvihá hrot a okraje (tvoří "ruličku") n. hypoglossus
M. LONGITUDINALIS INFERIOR od kořene ke hrotu, část vláken z corpus ossis hyoidei; probíhá mezi m. genioglossus a m. hyoglossus splývá s m. styloglossus zkracuje jazyk a táhne hrot dolů n. hypoglossus
M. TRANSVERSUS LINGUAE septum linguae; probíá laterálně okraj jazyka, splývá s m. palatopharyngeus zužuje a prodlužuje jazyk n. hypoglossus
M. VERTICALIS LINGUAE dorsum linguae; probíhá kaudálně facies inferior linguae oplošťuje, rozšiřuje a prodlužuje jazyk; převládá v hrotu jazyka n. hypoglossus

Svaly ucha[upravit | editovat zdroj]

SVALY UCHA
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. HELICIS MAJOR spina helicis; probíhá kraniálně přední okraj helixu před ohybem nepatrné pohyby boltce; rudimentární r. auricularis n. auricularis post. (n. Facialis)
M. HELICIS MINOR pokrývá crus helicis; šikmý průběh nepatrné pohyby boltce; rudimentární r. auricularis n. auricularis post. (n. Facialis)
M. TRAGICUS kryje ventrální plochu lamina tragi; probíhá kaudálně nepatrné pohyby boltce; rudimentární r. auricularis n. auricularis post. (n. Facialis)
M. PYRAMIDALIS AURICULAE ojediněle se vyskytující svalová vlákna odštěpená od m. tragicus míří na spina helicis
M. TRANSVERSUS AURICULAE eminentia conchae; přebíhá na dorzolaterální ploše boltce fossa anthelicis eminentia scaphae nepatrné pohyby boltce; rudimentární r. auricularis n. auricularis post. (n. Facialis)
M. OBLIQUUS AURICULAE eminentia conchae; přebíhá na dorzolaterální straně boltce přes sulcus cruris helicis eminentia fossae triangularis nepatrné pohyby boltce; rudimentární r. auricularis n. auricularis post. (n. Facialis)
M. ANTITRAGICUS antitragus; probíhá přes incisura terminalis auriculae cauda helicis nepatrné pohyby boltce; rudimentární rr. temporales n. Facialis
M. TENSOR TYMPANI semicanalis m. tensoris tympani tubae auditivae, cartilago tubae auditivae, přilehlá část ala major o. Sphenoidalis; laterálně zahýbá kolem processus cochleariformis manubrium mallei vtahuje a napíná bubínek, a tím vtlačuje třmínek do fenestra vestibuli; reflexně tlumí chvění mezi spoji sluchových kůstek n. musculi tensoris tympani (n. mandibularis)
M. STAPEDIUS v dutině emninetia pyramidalis (paries mastoideus cavitaits tympani); probíhá otvorem ve vrcholu vyvýšeniny zadní plocha krčku třmínku vytahuje třmínek z fenestra vestibuli; reflexně tlumí chvění mezi spoji sluchových kůstek n. stapedius (n. facialis)

Svaly oka[upravit | editovat zdroj]

OKOHYBNÉ SVALY
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. RECTUS SUPERIOR anulus tendineus communis; probíhá ventrolaterálně skléra oční koule za horním okrajem rohovky otáčí oční kouli mediokraniálně r. superior n. oculomotorii
M. RECTUS INFERIOR anulus tendineus communis; probíhá ventrolaterálně skléra oční koule za dolní okraj rohovky otáčí oční kouli mediokaudálně r. inferior n. oculomotorii
M. RECTUS MEDIALIS anulus tendineus communis skléra oční koule za mediální okraj rohovky táhne oční kouli mediálně r. inferior n. oculomotorii
M. RECTUS LATERALIS anulus tendineus communis skléra oční koule laterálně za rohovkou táhne oční kouli laterálně; lacertus m. r.l. = část pochvy svalu upevňuje oční kouli k laterální stěně očnice n. abducens
M. OBLIQUUS SUPERIOR (anulus tendineus communis), tělo kosti klínové; probíhá ventrálně, ohýbá se kolem spina trochlearis (vagina tendinis) a míří dorzolaterálně skléra oční koule (horní zevní kvadrant za rovníkem) otáčí oční kouli laterokaudálně n. trochlearis
M. OBLIQUUS INFERIOR facies orbitalis maxillae laterálně od crista lacrimal posterior a canalis nasolacrimalis; probíhá dorsolaterálně mezi dnem očnice a m. rectus inferior, kraniálně mezi m. rectus lateralis a oční koulí skléra oční koule (dolní zevní kvadrant za rovníkem) otáčí oční kouli laterokraniálně r. inferior n. oculomotorii
M. LEVATOR PALPEBRAE SUPERIORIS (anulus tendineus communis), facies orbitalis ale minoris o. sphenoidalis ventromediálně od canalis opticus; probíhá pod stropem očnice a) lamina superficialis – kůže víčka b) lamina profunda – přední plocha tarsus superior, tuberculum orbitale o. zygomatici zvedá horní víčko; dělí slznou žlázu na pars orbitalis (horní) a palpebralis (dolní) r. superior n. oculomotorii
M. ORBITALIS překrývá fissura orbitalis inferior udržuje polohu oční koule; hladký sval, při obrně koule oční vpadává do očnice (enophtalmus – součást Claude Bernard–Hornerova syndromu) nn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)
SVALY OČNÍHO APARÁTU
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. CILIARIS calcar sclerae (zesílené vazivo bělimy u sinus sclerae) a) fibrae meridionales – choroidea b) fibrae radiales – vzařují do řasnatého tělesa c) fibrae circulares – obkružují čočku při vnitřním okraji řasnatého tělesa d) (fibrae longitudinales) akomodace do blízka (při kontrakci se uvolní vlákna zonula ciliaris, čočka se samovolně smrští a zaostří do blízka); hladký sval nn. ciliares breves (parasympatická vlákna z ggl. ciliare )
M. SPHINCTER PUPILLAE obkružuje zornici oři margo pupillaris ve stroma iridis; probíhá cirkulárně miosa; hladký sval nn. ciliares breves (parasympatická vlákna z ggl. ciliare)
M. DILATATOR PUPILLAE obkružuje zornici při margo ciliaris ve stroma iridis; probíhá radiálně mydriasa; hladký sval, při obrně se zornice zůží převahou m. sphincter pupillae (miosa – součást Claude Bernard–Hornerova syndromu) nn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)
SVALY OČNÍCH VÍČEK
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. TARSALIS SUPERIOR kaudální plocha lamina profunda m. levatoris palpebrae sup.; probíhá po horním okraji tarsus superior pomáhá zdvihat horní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocích; hladký sval, při obrně poklesne horní víčko (ptosa – součást Claude Bernard–Hornerova syndromu) nn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)
M. TARSALIS INFERIOR svalové pochvy m. rectus inferior a m. obliquus inferior; probíhá po horním okraji tarsus inferior pomáhá stahovat dolní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocích; hladký sval nn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)

Svaly mimické[upravit | editovat zdroj]

Povrchové[upravit | editovat zdroj]

SVALY KLENBY LEBEČNÍ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. EPICRANIUS a) m. occipitofrontalis – venter occipitalis – laterální 2/3 linea nuchalis suprema a pars mastoidea ossis temporalis – venter frontalis – ventrální okraj galea aponeurotica b) m. temporoparietalis – laterální okraj galea aponeurotica;všechny části svalu jsou propojeny přes galea aponeurotica a) v. occipitalis – dorzální okraj galea aponeurotica, v. frontalis – povrchová fascie a okolní svaly nad očcicovými oblouky b) chrupavka boltce ušního a podkoží před ním a) v. occipitalis – táhne skalp dorzálně, v. frontalis – táhne skalp ventrálně, zvedá obočí, vytváří podélné čelní vrásky b) vytahuje boltec nahoru a) v. occipitalis – r. occipitalis n. auricaularis posterirosis (n. facialis), v. frontalis – rr. temporales n. facialis b) r. auricularis n. auricaularis posterirosis (n. facialis)
SVALY ŠTĚRBINY OČNÍ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. PROCERUS fascie na ossa nasalia a cartilagines nasales laterales; probíhá kraniálně vějířovitě podkoží v dolní části středu čela táhne dolů vnitřní okraj obočí, vytváří příčnou vrásku nosu rr. zygomatici n. facialis
M. ORBICULARIS OCULI a) pars palpebralis – lig. palpebrale med. – pars profunda partis palp. (dříve pars lacrimalis) – crista lacrimalis posterior, fascia lacrimalis b) pars orbitalis – pars nasalis ossis frontalis, processus frontalis maxillae, lig. palpebrale med.; probíhá a) laterálně v horním a dolním víčku b) laterálně pod a nad okrajem očnice a) lig. palpebrale lat. b) oba svazky se spojí a vytvoří elipsu a+b) zužuje a uzavírá oční štěrbinu, pars profunda – roztahuje slzný vak a nasává do něj slzy; fasciculus ciliaris = část pars palpebralis blízko okraje víčka za řasami rr. temporales et zygomatici n. facialis
M. CORRUGATOR SUPERCILII os frontale nad sutura nasofrontalis; probíhá laterokraniálně uprostřed nad okrajem očnice stahuje obočí, vytváří podélné rýhy nad kořenem nosu rr. temporales n. facialis
M. DEPRESSOR SUPERCILII snopce odštěpené z pars orbitalis m. orbicularis oculi; probíhá mediokraniálně kůže při mediálním konci obočí stahuje obočí rr. temporales n. facialis
SVALY NOSU
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. NASALIS a) pars transversa – maxilla laterálně od sutura nasomaxillaris (= nad kořenem horního špičáku) b) pars alaris – mediokaudálně od předchozí a) aponeurosou na ossa nasalia b) crus laterale cartilaginis alaris majoris a) zužuje nozdry b) rozšiřuje nozdry rr. bucales n. facialis
M. DEPRESSOR SEPTI NASI maxilla nad prvním řezákem pars mobilis septi nasi rozšiřuje nozdry rr. buccales n. facialis
SVALY BOLTCE UŠNÍHO
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. AURICULARIS ANTERIOR fascia temporalis spina helicis táhne boltec vpřed a nahoru; rudimentární sval rr. temporales n. facialis
M. AURICULARIS SUPERIOR galea aponeurotica eminentia fossa triangularis zdvihá boltec; rudimentární sval rr. temporales n. facialis
M. AURICULARIS INFERIOR processus mastoideus eminentia conchae táhne boltec vzad; rudimentární sval r. auricularis posterior n. facialis
SVALY ŠTĚRBINY ÚSTNÍ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. ORBICULARIS ORIS a) pars marginalis b) pars labialis (ve rtech) a+b) začínají na processus alveolaris maxillae nad řezáky a vzařují sem snopce z okolních svalů; eliptický průběh labium superius et inferius a+b) uzavírá ústní štěrbinu a) svírá rty b) vysunuje sevřené rty vpřed; modiolus anguli oris = místo křížení svalových snopců laterálně od koutku ústního se zvýšeným množstvím vaziva a šlachovitých snopců rr. buccales et r. marginalis mandibulae n. facialis
M. RISORIUS fascia masseterica; probíhá ventromediálně modiolus anguli oris rozšiřuje ústní štěrbinu rr. buccales n. facialis
M. ZYGOMATICUS MAJOR processus zygomaticus o. temporalis (a processus temporalis o. Zygomatici); probíhá mediokaudálně modiolus anguli oris vytahuje koutek ústní laterokraniálně při smíchu rr. zygomatici n. facialis
M. ZYGOMATICUS MINOR os zygomaticum (blízko sutura zygomaticomaxillaris); probíhá mediokaudálně labium superius vytahuje koutek ústní laterokraniálně při smíchu rr. zygomatici n. facialis
M. LEVATOR LABII SUPERIORIS maxilla pod okrajem očnice nad foramen infraorbitale horní ret a kůže v oblasti sulcus nasolabialis vytahuje a ohrnuje horní ret, prohýbá sulcus nasolabialis v oblouk rr. buccales n. facialis
M. LEVATOR LABII SUPERIORIS ALEQUE NASI processus frontalis maxillae cartilago alaris major, lat. část horního rtu rozšiřuje nozdry a zvedá horní ret rr. buccales n. facialis
M. DEPRESSOR LABII INFERIORIS linea obliqua mandibulae; probíhá mediokraniálně dolní ret stahuje a ohrnuje dolní ret r. marginalis mandibulae n. facialis
M. LEVATOR ANGULI ORIS fossa canina na facies anterior maxillae (pod foramen infraorbitale) modiolus anguli oris zdvihá koutek ústní, prohlubuje sulcus nasolabialis; dříve zvaný m. caninus rr. buccales n. facialis
M. DEPRESSOR ANGULI ORIS tuberculum mentale et linea obliqua mandibulae; vějířovitě se zužuje modiolus anguli oris stahuje ústní koutek r. marginalis mandibulae n. facialis
M. MENTALIS juga alveolaria mandibulase v rozsahu řezáků kůže brady zdvihá a vysunuje dolní ret r. marginalis mandibulae n. facialis
M. TRANSVERSUS MENTI tuberculum mentale mandibulae spojuje se s druhostranným svalem, kaudální okraj splývá s pars labilais platysmatis prohlubuje důlek na bradě; jedná se o odštěpené snopce m. depressor anguli oris r. marginalis mandibulae n. facialis

Hluboké[upravit | editovat zdroj]

SVALY TVÁŘE
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. BUCCINATOR ; prostřední část svalu se dělí na horní a dolní svazek a oba svazky se kříží a míří do opačného rtu juga alveolaris processus alveolaris maxillae a mandibuly v rozsahu stoliček, raphe pterygomandibularis horní a dolní ret, modiolus anguli oris přitlačuje tváře na zuby a dásně, při žvýkání posouvá potravu mezi stoličky, při otevřených ústech vytlačuje vzduch z dutiny ústní; brání uskřinutí tvářové sliznice, na povrchu leží dolní část corpus adiposum buccae rr. buccales n. facialis

Svaly žvýkací[upravit | editovat zdroj]

SVALY ŽVÝKACÍ
JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE
M. MASSETER a) pars superficialis – os zygomatici, arcus zygomaticus (přední plocha) b) pars profunda – arcus zygomaticus (mediální okraj); probíhá a) dorzokaudálně b) ventrokaudálně a) dolní část ramus et angulus mandibulae, tuberositas masseterica b) horní část ramus mandibulae, incisura mandibulae a baze processus coronoideus a+b) elevace mandibuly a) slabá protrakce mandibuly b) retrakce mandibuly u novorozenců; pomáhá kojenci při sání n. massetericus n. mandibularis
M. TEMPORALIS fossa temporalis od linea temporalis inferior kaudálně processus coronoideus mandibulae, přední okraj ramus mandibulae až k poslední stoličce elevace a retrakce mandibuly nn. temporales profundi (n. mandibularis)
M. PTERYGOIDEUS LATERALIS a) caput superius – facies et crista infratemporalis alae majoris o. sphenoidalis b) caput inferius – laterální plocha lamina lateralis processus pterygoidei o. sphenoidalis fovea pterygoidea mandibulae, pouzdro čelistního kloubu, discus articularis protrakce (oboustranná kontrakce), posuny laterálním směrem (jednostranná kontrakce); spolu s m. pterygoideus med. se účastní třecích a žvýkacích pohybů tahem za pouzdro a discus čelistního kloubu, zahajuje otevření úst n. pterygoideus lateralis (n. mandibularis)
M. PTERYGOIDEUS MEDIALIS hluboká vrstva – fossa pterygoidea, processus pyramidalis ossis palatini povrchová vrstva – tuber maxillae tuberositas pterygoidea a agulus mandibulae až k foramen mandibulae elevace mandibuly (oboustranná kontrakce), posuny mediálně (jednostranná kontrakce); spolu s m. pterygoideus med. se účastní třecích a žvýkacích pohybů n. pterygoideus medialis (n. mandibularis)


Zdroj[upravit | editovat zdroj]