Srážecí reakce

Z WikiSkript

SRÁŽECÍ REAKCE (chemie) Existuje několik typů chemických reakcí: redoxní (přenos elektronu), acidobazické (přenos H+), srážecí (přenos atomů nebo částí molekul). Jedná se tedy o reakce při nichž vzniká nerozpustný produkt - sraženina. Tato reakce se zapisuje jako iontová reakce a šipka dolů značí sraženinu.

Využití v analýze: - důkaz aniontů/kationtů - turbidimetrie, nefelometrie

Sraženina se po určité době přestane tvořit- vznikne rovnováha mezi ní a roztokem, tuto rovnováhu charakterizuje rovnovážná konstanta K=(A)*(B)/(AB), z tohoto vzorce lehce vytvoříme součin rozpustnosti K*(AB)= (A)*(B)

K(AB) ....Ks ...součin rozpustnosti (A) ............koncentrace aniontů (B).............koncentrace kationtů

Rozpustnost je fyzikální vlastnost, která závisí na teplotě a na součinu rozpustnosti (Ks)

- čím je Ks vyšší, tím se sraženina víc rozpouští - čím je Ks nižší, tím je sraženina stabilnější Hodnoty Ks se pohybují v rozmezí 10(na-5) až 10(na-50)


Teprve až když součin koncentrací iontů v roztoku dosáhne hodnoty Ks, dojde ke tvorbě sraženiny, hodnoty pod Ks sraženinu nevytvoří a ionty zůstávájí volně v roztoku. Např. k mineralizaci kostí dochází při překročení Ks=10na-26, překročení součinu rozp. může vést k tvorbě ledvinových kamenů, apod.