Světlolomný systém oka

Z WikiSkript

Zrak je u člověka považován na nejdůležitější ze všech smyslů. Převod vnějších signálů zachycených právě okem představuje velice složitý proces, čemuž napovídá i nápadně složitý systém oka. Oko jako takové zajišťuje jak fyzikální usměrnění dopadajících paprsků na sítnici (retina) – „světlolomný systém oka“, tak biologické přehodnocení informace na nervový vzruch pomocí buněk (čípky, tyčinky) – „světločivný systém oka“. O světločivném aparátu oka pojednává článek : Světlocitlivé buňky a jejich funkce.

Světlolomný oční aparát[upravit | editovat zdroj]

Světlolomný systém oční koule (bulbus oculi) se skládá z čtyř základních částí (rohovka, čočka, komorová voda, sklivec), které mu udělují optickou mohutnost cca +60D, čili se oko chová jako spojka. Správně fungující (emetropické) oko soustředí dopadající paprsky přesně na povrch sítnice, přičemž z vlastností aparátu oka vyplývá, že obraz vzniká převrácený, zmenšený a skutečný. Poloha očí zajišťuje, že při bezchybné funkci světlolomného aparátu dochází u přímého pohledu k šíření paprsků na tzv. žlutou skvrnu (macula lutea) na sítnici, kde se nachází nejvyšší koncentrace světločivných buněk (čípků) – tedy na místo nejvyšší rozlišovací schopnosti. Ani v tomto místě ovšem nejsme schopni vidět předmět pod menší úhlovou vzdáleností než 3.10-4 rad – odpovídající jedné úhlové minutě.


Rohovka[upravit | editovat zdroj]

Téměř kulovitě vypouklá rohovka (cornea) představuje ventrální povrchovou část oční koule přecházející v bělimu (sclera). U dospělého člověka její šířka dosahuje 0,8 mm, index lomu má 1,37. Jelikož rohovka komunikuje s prostředím (vzduchem) o indexu lomu 1, lom světla na přechodu právě mezi vzduchem a rohovkou je nejznatelnější. Samotná rohovka tvoří zhruba 70 % veškeré optické mohutnosti oka – tedy +42 až +43 D.

Čočka[upravit | editovat zdroj]

Až 4 mm silná čočka (lens crystallina) dvojvypuklého tvaru je tvořena heterogenní čirou hmotou o průměrném indexu lomu 1,42. Optická mohutnost čočky, která se nachází mezi rohovkou a sklivcem, není statická (+16 až +20 D), naopak její hodnota je upravována pomocí řasnatého tělíska (corpus cilliare), na němž je čočka upevněna. Povolením řasnatého tělíska dojde ke smrštění čočky a tudíž i ke zvýšení její optické mohutnosti (tj. při zaostřování na blízko). Opačný jev (napnutí čočky) zajišťuje lepší vidění na až nekonečně vzdálené předměty (optická mohutnost se snižuje).

Sklivec[upravit | editovat zdroj]

Ačkoli čirý, rosolovitý sklivec (corpus vitreum), vyplňuje více než dvě třetiny objemu oční koule, nijak výrazně se na celkové optické mohutnosti nepodílí. Tvoří prostředí pro šíření a dopad již zalomených paprsků na sítnici. Dále zajišťuje ochranu oka a udržuje nitrooční tlak.

Komorová voda[upravit | editovat zdroj]

Hustá nitrooční (komorová) tekutina, nacházející v přední a zadní oční komoře, sice tvoří část světlolomného aparátu oka, nicméně optickou mohutnost oka téměř neovlivňuje. Udržuje nezbytný nitrooční tlak a vyživuje oko.

Eye Diagram without text.gif

Akomodace oka[upravit | editovat zdroj]

Aby docházelo ke správnému zobrazování sledovaných předmětů na sítnici – tedy k ostrému vidění, je nutné, aby se s různou vzdáleností pozorovaného předmětu měnila i optická mohutnost oka. Touto schopností disponuje čočka, která je díky zavěšení na řasnatém tělísku napínána a povolována. Funkce řasnatého tělískai čočky ovšem s opotřebením – stářím organismu rovněž ochabuje a dochází tak ke snížení tzv. akomodačního rozsahu oka. Akomodačním rozsahem oka se rozumí optický rozsah mezi blízkým a vzdáleným bodem.

Blízký bod[upravit | editovat zdroj]

Blízký bod (punctum proximum) můžeme charakterizovat jako nejbližší bod v právě takové vzdálenosti, ve které sledovaný objekt vidíme při nejvyšší akomodaci ostře – tedy při nejvyšším smrštění elastické čočky a maximálním povolení ciliárního aparátu. Schopnost zaostřit na blízko tedy převážně závisí na elasticitě čočky, která s věkem klesá. U dítěte se pohybuje vzdálenost blízkého bodu okolo 10 cm, v dospělém věku až kolem 25 cm. Tato vzdálenost se nazývá konvenční zraková vzdálenost (o akomodačním rozsahu 4 D). Ve stáří dochází k posouvání blízkého bodu dál a nastávají tak potíže se zaostřením na blízko – tzv. vetchozrakost (presbyopie). Může rovněž dojít až k úplnému vymizení schopnosti akomodovat oko a tudíž oko svou optickou mohutnost nemění – dosahuje nulového rozsahu akomodace.

Daleký bod[upravit | editovat zdroj]

Daleký bod (punctum remotum) se nachází v největší vzdálenosti, při které vidíme sledovaný objekt ostře (bez akomodace). Čočka je v tomto okamžiku maximálně napnutá (má nízkou optickou mohutnost). U zdravého oka vzdálený bod nacházíme ve vzdálenosti 5 m (označováno jako nekonečno).

Vady oka[upravit | editovat zdroj]

Ostré vidění bývá v mnoha případech narušováno nefyziologickými jevy – očními vadami, které jsou více či méně snadno korigovatelné. Mezi vady světlolomného aparátu oka řadíme krátkozrakost (myopie), dalekozrakost (hypermetropie), vetchozrakost (presbyopie) a astigmatismus. Důkladně o vadách oka pojednává článek Refrakční vady.

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • SVOBODA, Emanuel a Karel BARTUŠKA, et al. Přehled středoškolské fyziky. 4. vydání. Praha : Prometheus, 2006. 531 s. ISBN 80-7196-307-0.
  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4.