Svaly krku (tabulka)

Z WikiSkript

SKUPINA JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
1. VRSTVA (1)
PODKOŽNÍ PLATYSMA fascia pectoralis et deltoidea;

přebíhá klavikulu a mandibulu

p. mandibularis: dolní okraj mandibuly

p. labialis: lat. část dolního rtu
p. modiolaris: podkoží tváře a koutek ústní

ovládá napětí kůže krku v souladu s pohyby krku,

stahuje ústní koutek a dolní čelist;
prostřední snopce se kříží pod protuberantia menti,
chybí ve střední dolní části krku

r. colli n. facialis (VII)
Platysma.png
2. VRSTVA (1)
M. STERNOCLEIDOMASTOIDEUS mediální část: manubrium sterni,

laterální část: extremitas sternalis claviculae

proc. mastoideus,

laterální část linea nuchalis superior

jednostranná kontrakce: uklání hlavu na stejnou stranu a rotuje na opačnou ,

oboustranná kontrakce: předsunuje a předklání hlavu, zadní snopce zaklánějí hlavu;
pomocný inspirační sval

n. accessorius (XI);

přídatná vlákna z C2–4

Sternocleidomastoideus.png
3. VRSTVA (8)
SUPRAHYOIDNÍ SVALY

(4)

M. DIGASTRICUS venter posterior: incisura mastoidea o.  temporalis;

v. posterior přechází přes aponeurotickou šlachu ve v. anterior,
část snopců se upíná na corpus ossis hyoidei

venter anterior:fossa digastrica mandibulae deprese mandibuly, elevace jazylky;

diploneurální sval,
aponeurotická šlacha prochází vidličkou úponu m. stylohyoideus

v. posterior - r. digastricus n. facialis (VII)

v. anterior - n. mylohyoideus n. mandibularis (V)

Digastricus.png
M. STYLOHYOIDEUS proc. styloideus os. temporalis před úponem se vidličnatě štěpí,

corpus ossis hyoidei

táhne jazylku dorsokraniálně;

rozvidleným úponem probíhá aponeurotická šlacha mezi bříšky m. digasticus

r. stylohyoideus n. facialis (VII)
Stylohyoideus.png
M. MYLOHYOIDEUS linea mylohyoidea mandibulae corpus ossis hyoidei

raphe mylohyoidea: spojuje se s druhostranným svalem

zdvihá jazylku při fixované mandibule,

stahuje mandibulu při fixované jazylce, zdvihá dno ústní;
tvoří pružné dno úst raphe mylohyoidea = vazivový proužek mezi spina mandibulae a corpus ossis hyoidei

n. mylohyoideus (n. mandibularis (V))
Mylohyoid muscle.PNG
M. GENIOHYOIDEUS spina mentalis inferior;

probíhá rovnoběžně kraniálně nad m. mylohyoideus

corpus o. hyoidei zdvihá jazylku při fixované mandibule,

stahuje mandibulu při fixované jazylce,
zdvihá dno ústní

r. ventralis n. cervicalis C1 (cestou n. hypoglossus (XII))
Geniohyoideus.png
INFRAHYOIDNÍ SVALY

(4)

M. THYROHYOIDEUS linea obliqua cartilaginis thyroideae cornu majus ossis hyoidei stahuje jazylku při fixovaném hrtanu,

zdvihá hrtan při fixované jazylce (např. zpěv vysokých tónů);
odštěpené snopce z jazylky se mohou upínat na gl. thyroidea → m. levator gl. thyroideae

r. ventralis n. cervicalis C1 (cestou n. hypoglossus XII)
Thyrohyoideus.png
M. STERNOHYOIDEUS extremitas sternalis claviculae: dorzální strana,

lig. sternoclaviculare posterius a manubrium sterni

corpus o. hyoidei (kaudální okraj) stahuje jazylku ansa cervicalis (profunda)

C1–3

Sternohyoideus.png
M. STERNOTHYROIDEUS manubrium sterni (pod začátkem m. sternohyoideus),

cartilago costae primae

linea obliqua cartilaginis thyroideae stahuje hrtan dolů (např. zpěv nízkých tónů) ansa cervicalis (profunda)

C1–3

Sternothyroideus.png
M. OMOHYOIDEUS venter inferior: margo superior scapulae při incisura scapulae

probíhá mediokraniálně,
mezi oběma bříšky je vložená šlacha → dorzální křížení s m. sternocleidomastoideus při v. jugularis interna

venter superior: corpus ossis hyoidei (dolní okraj) stahuje jazylku, napíná krční fascii → znemožňuje její uvolňování při pohybech;

fixován pomocí lamina pretrachealis f. cervicalis ke klíční kosti a 1. žebru

v. inferior: ansa cervicalis (profunda)

C2–3
v. superior: r. superior ansae cervicalis C1

Musculus omohyoideus.png
4. VRSTVA (4)
SKUPINA MM. SCALENI M. SCALENUS ANTERIOR'

tub. anterius proc. transversi
C3–6

tuber. m. scaleni anterioris oboustranná kontrakce: flexe krční páteře,

jednostranná kontrakce:lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou,
táhne 1. žebro kraniálně;
pomocný sval inspirační,
po přední straně sestupuje n. phrenicus

rr. venterales nn. cervicalium C4–6
Scalenus anterior.png
M. SCALENUS MEDIUS tub. posterius proc. transvesri C3–7,

proc. transversus C2,(C1)

costa prima (mezi sulcus a. subclaviae a tuberculum costae) pohyby i fce stejné jako u m. scalenus anterior

(x sestup n. phrenicus)

rr. ventrales nn. cervicalium C3–C8
Scalenus medius.png
M. SCALENUS POSTERIOR tub. posterius proc. transversi C5–7 (C4–6) costa secunda (dorsálně od tuberositas m. serrati ant.) pohyby stejné jako u m. scalenus anterior et medius, rozdíl: táhne 2. žebro kraniálně

pomocný inspirační sval

rr. ventrales nn. cervicalium C(6)7–8
Scalenus posterior.png
M. SCALENUS MINIMUS proc. transversus C7 (přední okraj) costa prima

(vnitřní okraj; dorsálně od sulcus a. subclaviae a cupula pleurae)

napíná cupulu pleurae;

ve fissura scalenorum mezi a. subclavia a plexus brachialis;
vyskytuje se v 50 % případů

r. ventralis n. cervicalis C7
5. VRSTVA (4)
HLUBOKÉ KRČNÍ SVALY M. LONGUS CAPITIS tub. anterius proc. transversi C3-6 p. basilaris o. occipitalis (laterálně od tub. pharyngeum) flexe (a mírná lateroflexe) hlavy rr. ventralis nn. cervicalium C1–3
Longus capitis.png
M. LONGUS COLLI dolní šikmá část: přední plocha těl obratlů Th1–3

horní šikmá část: tub. anterius proc. transversi C3–5
přímá část: přední plocha těl obratlů C5–Th3

tub. anterius proc. transversi C5–6

tub. anterius atlantis
přední plocha těl obratlů C2–4

všechny: flexe krční páteře (oboustranná kontrakce) a lateroflexe krční páteře (jednostranná kontrakce)

dolní šikmý: rotace páteře na opačnou stranu (jednostranná kontrakce)
horní šikmý: rotace hlavy na stejnou stranu (jednostranná kontrakce)

rr. ventrales nn. cervicalium C2– 6
Longus colli.png
M. RECTUS CAPITIS ANTERIOR přední plocha massa lateralis a proc. transvesus atlantis p. basilaris o. occipitalis

(dorsolaterálně od tuberculum pharyngeum)

oboustranné kontrakce: flexe hlavy,

jednostranná kontrakce: lateroflexe hlavy

r. ventralis n. cervicalis C1
Rectus capitis anterior muscle.PNG
M. RECTUS CAPITIS LATERALIS proc. transversus atlantis (horní plocha) proc. jugularis o. occipitalis lateroflexe hlavy r. ventralis n. cervicalis C1
Rectus capitis lateralis muscle.PNG

Zdroj[upravit | editovat zdroj]