Třes/PGS/diagnostika

From WikiSkripta

< Třes

Diferenciální diagnostika třesu

Třes je mimovolní kontinuální rytmický pohyb tvořený pravidelnými oscilacemi postižené části těla. Je působen střídavými stahy recipročně inervovaných antagonistických svalů či svalových skupin. Z anamnézy a klinického vyšetření je třeba získat následující informace:

  • Vyskytuje se třes v klidu, statické zátěži či při činnosti?
  • Postižená část těla a stranová asymetrie (HK, DK, hlava, brada, hlas)
  • Frekvence a amplituda třesu
  • Reakce třesu na odvedení pozornosti
  • Obtěžuje třes pacienta?
  • Přítomnost dalších příznaků (HRS, dystonie, kognitivní poruchy, ataxie, dysmetrie)
  • RA a odpověď na alkohol
  • Podrobná farmakologická anamnéza

Esenciální tremor

Esenciální tremor, idiopatický, někdy familiární je nejčastější příčina tremoru (třesu), s prevalencí 1–4 %. V anamnéze je typický údaj o rodinném výskytu, úlevě po alkoholu. Může se někdy vyskytovat i spolu s dystonií nebo Parkinsonovou chorobou.

Etiopatogeneze

Může začít v mladším věku, ve 3. dekádě, ale i ve stáří (senilní tremor). Patogeneze ani lokalizace poruchy nejsou známé.

Klinický obraz

Třes je typicky statický, kinetický a posturální s frekvencí 4–12 Hz, postihující horní končetiny, méně časté je postižení hlavy, hlasu a dolních končetin. Manifestuje se během motorické činnosti, před jejím ukončením a v klidu většinou mizí. Tremor je rychlejší než parkinsonský (6–8/s). Postižení pomalu progreduje. Stoupá amplituda a klesá frekvence.

Terapie

Terapie je pouze symptomatická, pacienta poučíme o benigním charakteru onemocnění. Farmaka nasazujeme až ve chvíli, kdy příznaky obtěžují. Léky první volby jsou primidon a betablokátory (metipranol), menší efekt lze očekávat od benzodiazepinů (clonazepam, alprazolam) či gabapentinu. V případě výrazného třesu a nedostatečné účinnosti farmakoterapie je na místě zvážit neurochirugický výkon – jednostranou lézi nebo oboustrannou stimulaci Vim jádra thalamu.

Akcentovaný fyziologický tremor

Je převážně posturální, k abnormálnímu zvýraznění fyziologického tremoru dochází u metabolických a endokrinních poruch (hyperthyreoza, hyperparathyreoza, hypoglykémie), infekčních horečnatých onemocnění, polékového efektu (lithium, tricyklická antidepresiva, sympatomimetika, syntofylin, methylxantiny) nebo toxicky (alkohol – i vysazení, mangan, rtuť, olovo, arzen).

Wilsonova choroba

Třes je typickým a často prvním příznakem, je pomalý, nepravidelný s kořenovým maximem a o velké amplitudě (flapping tremor, wing beating tremor). Bývají přítomny další známky mozečkového nebo extrapyramidového postižení, může být elevace jaterních testů (dále viz výše).

Mozečkový a rubrální tremor

Mozečkový třes je typicky intenční a bývá provázen ataxií, hypermetrií a dalšími příznaky mozečkového syndromu. Rubrální třes (Holmesův) je obvykle jednostranný, hrubý, klidový, akcentující se ve statické poloze a při pohybu. Je projevem léze stejnostranné výstupní mozečkové dráhy, obvykle ischemické nebo demyelinizační.

Ostatní příčiny třesu

U cervikální dystonie se setkáváme často se statickým třesem hlavy v horizontální rovině (ne-ne). Stáčení hlavy si pacient nemusí být vědom, proto je důležité u izolovaného třesu hlavy vyloučit stáčení hlavy. Terapie je symptomatická – aplikace botulotoxinu. Třes bývá také jednou z nejčastějších psychogenních poruch hybnosti. Svědčí pro něj anamnéza somatizace, náhlý vznik a remise, neobvyklé klinické kombinace klidového, posturálního a akčního třesu, pokles amplitudy nebo vymizení při odvedení pozornosti, přejímání frekvence pohybu druhostranné končetiny a příznak koaktivace (zvýšené napětí všech svalových skupin třesoucí se končetiny). Třes vzniká rovněž u polyneuropatie jakékoliv příčiny, zřejmě porušenou sensorickou aferentací.

Tab. 7 Diferenciálně diagnnostický přehled základních druhů třesu
druh třesu syndrom či nemoc poznámka
klidový nejčastější příčina Parkinsonova nemoc odpověď na L-DOPA
jiné příčiny parkinsonské syndromy
Wilsonova nemoc
rubrální třes jednostranný
posturální (statický) nejčastější příčiny esenciální tremor odpověď na alkohol
akcentovaný fyziologický třes
třes při neuropatii + pallhypestézie, hyporeflexie
jiné příčiny Parkinsonova nemoc a syndromy zpravidla + klidový třes
Wilsonova nemoc
třes u dystonie
rubrální třes jednostranný
prostý kinetický esenciální tremor
třes u dystonií
akcentovaný fyziologický třes
intenční mozečkový syndrom + ataxie, hypermetrie aj.
rubrální třes