Transplantologie/SŠ (sestra)

Z WikiSkript

Transplantologie je multidisciplinární obor, který zahrnuje legislativu transplantací, přípravu příjemce transplantátu, získávání orgánu k transplantaci, chirurgii, pooperační péči, imunosupresivní a antirejekční terapii. Zde najdete druhy transplantací.

Diagnostika smrti mozku[upravit | editovat zdroj]

Smrt mozku je nezvratná ztráta funkce mozku, včetně mozkového kmene → nezvratné strukturální poškození mozku.

Tři kritéria[upravit | editovat zdroj]

 1. Stav, kdy lze uvažovat o diagnostice smrti mozku – pomocná vyšetření (CT, MR, SONO, Doppler) → vyloučení reverzibilní příčiny komatu (intoxikace, hypotermie, metabolické a endokrinní poruchy, tlumivé a relaxační účinky léků), koma trvající déle než 6 hodin.
 2. Diagnostické testy:
  • Spinální reflexy mohou býti zachovány!!!!!
   • Vyšetření reflexu mozkového kmene – areflexie nad C1.
   • Fotoreakce – pupilární zornicový reflex.
   • Korneální reflex.
   • Vestibulookulární reflex.
   • Motorická reakce při algickém podráždění.
   • Absence reflexní odpovědi na stimulaci bronchů.
   • Apnoický test.
   • Atropinový test – není povinný.
 3. Vyšetření, která zjišťují smrt mozku:
  • Mozková panangiografie.
  • Mozková perfuzní scintigrafie.
  • Vyšetření sluchových kmenových evokovaných potenciálů.
  • Transkraniální dopplerovská sonografie.

Legislativní normy odběru orgánů[upravit | editovat zdroj]

 • Zákon č. 285/2002, každý občan ČR je potenciálním dárcem, souhlas je nutný jen u dětí, nezletilých a nesvéprávných osob.
 • Registr nesouhlasících s posmrtným odběrem.
 • Odběry se neprovádí u osob ve výkonu trestu, podezření na nakažlivou chorobu, pokud nejsou orgány schopny dobré funkce, u sepse a malignit vyjma primárních TU mozku, některých kožních nádorů, nádorů děložního čípku in situ.
  • Mezi relativní kontraindikace patří poranění orgánu, onemocnění orgánu v anamnéze, věk dárce, nepříznivé výsledky klinických a biochemických vyšetření.
 • Povinný je protokol o zjištění smrti.

Dárce orgánů[upravit | editovat zdroj]

 • „Ideální dárce“ věk 5–55 let, negativní anamnéza, hemodynamická stabilita, normální funkce orgánů, resuscitační péče nepřesahující 3 dny.
 • Živí, mrtví dárci.
 • Vyšetření před odběrem orgánů – vyloučení infekce štěpu, běžná laboratorní vyšetření + HIV, HbsAg, CMV, KS, HLA typizace, shoda velikostí dárce a příjemce, povrchové známky na bílých krvinkách – určení 6 antigenů-aktuální crossmatch.

Péče o dárce orgánů[upravit | editovat zdroj]

 • Komplexní resuscitační péče.
 • Pravidlo 4 x 100 → systola minimálně 100 torr, diuréza minimálně 100 ml/hod, pO2 v ABR minimálně 100 mmHg, Hb minimálně 100 g/l.
 • Perfuze orgánů → CVP 12–15 cm H2O, vyrovnaná bilance, vazopresory.
 • Bilance tekutin – rozvoj diabetes insipidus.
 • Substituce kalia – hypokalemie, hypernatrémie.
 • Hypotermie – udržet TT nad 35 °C.
 • Poruchy koagulace – DIC.
 • ATB profylaxe.

Transplantační tým a činnost koordinátora[upravit | editovat zdroj]

 • Transplantační centra dle regionů.
 • Stanovení potenciálního dárce – vyšetření biochemické, hematologické, virologické, koagulace, neurologické, ECHO při odběru srdce, SONO při odběru jater,…, stanovení mozkové smrti.
 • Nahlášení do koordinačního centra v ČR → najít vhodného čekatele → kontaktovat ho a zajistit převoz do nemocnice → zajistit operační a transplantační tým, operační sál, načasovat odběr v souladu s příjezdem příjemce, kontaktovat ostatní centra, při mimoregionálním odběru zajistit údaje o dárci, kontaktovat příjemce, zajistit transport orgánů – RLP, LZS.

Operační sál[upravit | editovat zdroj]

 • Naředit konzervační roztoky, zajistit perfuzi orgánů, vhodné skladování, balení.
  • Chlazení orgánů = studená ischemie → doba od přerušení oběhu krve orgánem v těle dárce do obnovení oběhu krve orgánem v těle příjemce.
   • Orgány uchovávány ve speciálních konzervačních roztocích, ve 2 sáčcích, v prvním je voda nebo konzervační roztok, ve druhém ledová tříšť, třetí sáček na sucho, sterilně balený orgán, transport ve speciálních boxech.
 • Informace o přesném časovém odběru, předpokládaném návratu, koordinace s transplantačními centry, transport.
 • Na sál má jít dárce s kompletní dokumentací → 3x list o prohlídce mrtvého, 1x průvodní list k pitvě, protokol o stanovení smrti mozku.

Transplantace plic[upravit | editovat zdroj]

 • Skladování plic max. 5 hod.
 • Krevní skupina identická, velikost plic dárce = příjemce, dárcovské plíce mohou být nepatrně větší.
 • Stav příjemce, čekací doba.
 • Vyšetření: CVP 6–10 cm H2O, RTG plic 1 m od RTG desky, měříme rozpětí plicních křídel, bronchoskopie plic.
  • Hyperoxygenační test: 2× po sobě vyšetřovaná ABR → 1. vyšetření při nastavení PEEP 10 cmH2O na UPV a FiO2 0,40 %, při druhém PEEP 5 cmH2O, FiO2 100%.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Transplantace plic.

Pooperační péče, komplikace, medikamentózní terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Pooperační péče se řadí mezi nejsložitější a nejnáročnější v intenzivní péči, medicíně, funkce plic je velice zranitelná, riziko rejekce a infekčních komplikací velmi vysoké.
 • Velmi důležitá je analgézie, toaleta dýchacích cest,včasné zahájení příjmu per os, sledování fyziologických funkcí, výsledků kompletních odběrů dle transplantačních center.

Komplikace plicní[upravit | editovat zdroj]

 • Krvácení;
 • pneumothorax;
 • arytmie;
 • v pooperačním období reperfúzní edém plic;
 • akutní rejekce;
 • infekce (cytomegalovirová) = včasná diagnostika a léčba jsou důležité pro přežití;
 • dehiscence bronchiální anastomózy;
 • stenozy;
 • bronchomalacie.

Komplikace mimoplicní[upravit | editovat zdroj]

 • Spojeny s imunosupresivní léčbou:
  • chronická renální insuficience;
  • hypertenze;
  • osteoporóza;
  • DM;
  • hyperplasie gingivy;
  • hisrsutismus;
  • alopecie;
  • potransplantační lymfom;
  • kožní a nekožní malignomy.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Inhalace Amhotericin B, Gentamicin do kompletní zhojení bronchiální anastomózy.
 • Imunoterapie – velmi intenzivní.
  • Methylprednisolon
  • V bezprostředním pooperačním období trojkombinace imunosupresiv – užívaná doživotně!!!! – Cyclosporin, Mycophenolatmofetil, Prednison.
   • Důležitá je kontrola sérové hladiny a adekvátní úprava dávkování pro toxicitu daných léčiv,
  • Širokospektá ATB – Cotrimoxazol
 • Bronchoskopie – kontrola bronchiálních anastomóz každé 3 dny u UPV, získání biologického materiálu, laváže, plicní biopsie.
 • Intenzivní fyzioterapie: polohové drenáže po jednostranné transplantaci, poloha na neoperované straně zlepší ventilaci transplantované plíce, masáže k mobilizaci sekretu, zabránění hypostázy, intenzivní dechová RHB, osobní spirometry s poučením i do domácího léčení – včasný záchyt komplikací.

Život po transplantaci[upravit | editovat zdroj]

 • Dieta a výživa – racionální strava – dostatek zeleniny a ovoce, vyvarovat se grapefruitů – mohou zvyšovat hladinu imunosupresivních léků, neslaná dieta.
 • Lidem s imunosupresivní léčbou nesmí být podávána očkovací látka s živou nebo oslabenou vakcínou – očkování proti zarděnkám, žluté zimnici,...
 • V prvním roce po transplantaci se vyhnout práci na zahradě – nebezpečí aspergilové infekce, používání roušek v prašné prostředí, rukavic, nedoporučují se domácí zvířata.
 • Řízení motorových vozidel minimálně čtyři týdny se nedoporučuje, do zhojení rány.
 • Kouření a alkohol by mělo býti tabu!!!!

Ošetřovatelské diagnózy[upravit | editovat zdroj]

Dg. pro dárce[upravit | editovat zdroj]

 • Porucha ventilace v souvislosti s potvrzenou smrtí mozku.
 • Porucha dýchání v souvislosti s potvrzenou smrtí mozku projevující se neschopností udržet spontánní dechovou aktivitu, neschopností odkašlávat sputum, apnoí a cyanózou po odpojení z ventilátoru.
  • Cíl: Udržet, zajistit dostatečné řízené dýchání pomocí umělé plicní ventilace spolu s volnými dýchacími cestami.
  • Plán:
   • Dostatečné odsávání dle potřeby klienta.
   • Podávat medikaci dle lékaře.
   • Sledovat a informovat lékaře o laboratorních výsledcích.
   • Sledovat parametry nastavené na ventilátoru včetně režimu, hodnoty fyziologických funkcí na monitoru.
   • Sledovat barvu kůže, prokrvení akrálních částí těla.
   • Polohovat pacienta, pokud je oběhově stabilní, za účelem uvolňování sekretu z dýchacích cest.
   • Zajistit dostatečné z vlhčení dýchacích cest.


 • Porucha integrity kůže v souvislosti s invazivními vstupy, operačními ránami po výkonech.
 • Porucha hybnosti v souvislosti s daným onemocněním mozku.
 • Porucha komunikace verbální, non verbální v souvislosti s bezvědomím.
 • Porucha polykání v souvislosti s daným onemocněním.
 • Porucha vnímání v souvislosti s daným onemocněním mozku.
 • Porucha smyslového vnímání – čichu, hmatu, chuti, sluchu a rovnováhy, zraku v souvislosti s daným onemocněním mozku.
 • Neschopnost spolupráce s pacientem, klientem z důvodu daného onemocnění.
 • Snížený příjem tělesných tekutin v souvislosti s daným onemocněním.
 • Hypertermie, hypotermie z důvodu neschopnosti udržet tělesnou teplotu díky postižení centra pro regulaci teploty.
 • Porucha příjmu výživy v souvislosti s daným postižením mozku.
 • Poruchy vyprazdňování z důvodu daného onemocnění.
 • Porucha močení v souvislosti se zánikem ADH.
 • Porucha močení v souvislosti se zánikem ADH projevující se sníženou specifickou hmotností moči a polyurií
  • Cíl: Udržet fyziologickou specifickou hodnotu moči a objem vylučované moči za 24 hod.
  • Plán:
   • Zajistit dostatečný přísun tekutin do organismu i.v. cestou.
   • Sledovat hodinou diurézu, specifickou hmotnost moči a hodnoty zaznamenávat do dokumentace.
   • Po domluvě s lékařem informuj o hodnotách.
   • Doplnit ADH dle ordinace lékaře.


 • Oběhová nestabilita v souvislosti s daným onemocněním mozku.
 • Nedostatečná perfuze orgánů v souvislosti s daným onemocněním.
 • Porucha iontové rovnováhy v souvislosti s onemocněním mozku.
 • Zvýšená péče o dýchací cesty v souvislosti s napojením na UPV, odběrem plic pro transplantaci.
 • Zvýšená péče o d.ú, oči, vstupy v souvislosti s daným onemocněním.
 • Riziko infekce v souvislosti s operační ránou po úrazech mozku, hlavy, invazivních vstupů.
 • Riziko infekce orgánu v souvislosti s transplantací.
 • Riziko poruch krevní srážlivosti.
 • Riziko neshody dárce a příjemce v souvislosti s transplantačním programem, s danými vyšetřeními před transplantací.

Dg pro rodinu dárce[upravit | editovat zdroj]

 • Porucha adaptace z důvodu smrti svého blízkého, z důvodu darování orgánů čekateli.
 • Agresivita blízkých z důvodu neschopnosti se smířit s odchodem, smrtí svého blízkého.
 • Beznaděj v souvislosti s úmrtím blízké osoby.
 • Pocit nedostatku bezpečí a jistoty v souvislosti s dalšími životními změnami po odchodu svého blízkého.
 • Duševní, psychická tíseň v souvislosti se ztrátou svého blízkého.
 • Nedostatek informací v souvislosti s dárcovským programem, legislativou transplantologie, s pojmem a procesem umírání.
 • Sociální izolace z důvodu ztráty blízké osoby.
 • Osamělost v souvislosti deprivace z únavy, sociální izolace, ztráty blízké osoby.
 • Narušení rodinných vztahů, funkce rodiny v souvislosti s úmrtím blízké osoby.
 • Anticipační smutek v souvislosti se ztrátou blízké osoby.
 • Reaktivní smutek v souvislosti s reálnou ztrátou blízkého člověka.
 • Poruchy spánku v souvislosti se sociální izolací, úmrtí blízké osoby, psychického stresu.
 • Strach z důvodu nedostatku informací, ztráty životního partnera, blízké osoby v rodině, z důvodu obav o osobní život.
 • Úzkost v souvislosti s úmrtím, umíráním blízké osoby, vlastním prožíváním celého transplantačního procesu.

Dg. pro příjemce[upravit | editovat zdroj]

 • Bolest v souvislosti s operační ránou.
 • Porucha dýchání v souvislosti s transplantací plic.
 • Bagatelizace v souvislosti s doživotní léčbou, s pooperačním režimem.
 • Nedostatek informací v souvislosti s průběhem celého procesu transplantologie, v souvislosti s pooperačním režimem, ambulantní léčbou, režimem v domácím prostředí.
 • Riziko infekce v souvislosti s operační ránou, s transplantovaným orgánem, zajištěnými vstupy do organismu.
 • Riziko akutní rejekce v souvislosti s transplantovaným orgánem.
 • Riziko mimoplicních komplikací v souvislosti s imunosupresivní léčbou.
 • Riziko vzniku infekce do organismu v souvislosti s operační ránou, invazivními vstupy, s UPV.
  • Cíl: Zabránit vzniku infekce do organismu.
  • Plán:
   • Sledovat laboratorní výsledky zánětlivých markerů, výsledky kultivací a informovat lékaře.
   • Dodržovat zásady asepse při ošetřování pacienta (převazy, ošetřování vstupů, odsávání z dýchacích cest apod.).
   • Sledovat místa invazivních vstupů, sledovat barvu, sekreci, funkčnost.
   • Sledovat příměsi sputa, četnost odsávání.
   • Edukace rodiny při návštěvách o užití bariérových jednorázových pomůcek.
   • Zapisovat zjištěné skutečnosti a provedené intervence do ošetřovatelské dokumentace.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • MuDr. Vondráková – přednáška Transplantologie ARIP červen 2011
 • Transplantace.plic@seznam.cz
 • -, . - [přednáška k předmětu -, obor -, - -]. -. -. 


 • Na textu se autorsky podílela Zuzana Turková

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČERVINKOVÁ, Eliška, et al. Ošetřovatelské diagnózy. 4. vydání. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. ISBN 80-7013-443-7.