WikiSkripta:Autorské právo

From WikiSkripta

Licence, kterou WikiSkripta používají, umožňuje uživatelům poměrně volné využití obsahu. Tento princip umožňuje používat, kopírovat, šířit a upravovat obsah WikiSkript, pokud tyto odvozené verze přiznávají autorství příslušného článku přispěvatelům WikiSkript (přímý odkaz na původní článek ve WikiSkriptech je dostatečným naplněním tohoto požadavku).

Pro dosažení tohoto cíle je text WikiSkript licencován za podmínek Creative Commons Uveďte původ 4.0 (CC-BY 4.0). Plný text této licence je k dispozici na https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs. Obrázky a jiné typy mediálních souborů však mohou být licencovány odlišně, vizte níže.

Smluvní vztah dle licence CC-BY 4.0 nevzniká mezi přispěvatelem a redakcí WikiSkript, ale mezi přispěvatelem a každou osobou, jež dílo použije. Ta na podmínky přistupuje a licenční smlouvu tak uzavírá samotným aktem využití díla.

Text WikiSkript smíte
Share2.png Sdílet — rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu.
Remix1.png Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční.
Za těchto podmínek
Attribution1.png Uveďte původ — Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
Dále berete na vědomí
 • Jiná licence — Výše uvedené podmínky se na vás nevztahují, pokud jste k tomu získali souhlas nositele autorských práv.
 • Další práva — Touto licencí nejsou dotčena:
  • volná užití díla, zákonné licence ani jiná zákonná omezení autorského práva.
  • osobnostní práva autora,
  • případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.

Práva a povinnosti při přebírání obsahu WikiSkript[edit | edit source]

Pokud si přejete použít materiál z WikiSkript ve svých knihách, článcích, webových stránkách či jiných publikacích, můžete, ale musíte dodržovat podmínky příslušné licence, v případě textů Creative Commons – Uveďte původ 4.0 (CC-BY).

Podle licence Creative Commons je třeba uvést autora.

Zvolte si z následujících možností:

 1. hypertextový odkaz nebo adresa URL stránky, jejíž obsah přejímáte;
 2. hypertextový odkaz nebo adresa URL stabilní volně dostupné stránky, která poskytuje informace o autorech v souladu s podmínkami licence a v souladu s tím, jak uvádí autorství tento web;
 3. seznam všech autorů (je možné vynechat autory velmi malých nebo irelevantních příspěvků k dílu).
Jestliže byla část textu již ve WikiSkriptech převzata z jiného zdroje, je možné, že se přímo u článku, v jeho historii v souhrnu editace nebo na diskusní stránce článku objevuje dodatečné licenční upozornění.


Citace článku z WikiSkript je jednoduše proveditelná pomocí tlačítka Citace článku, které naleznete u každého článku vlevo na panelové liště pod záložkou Nástroje

Jiné licence ve WikiSkriptech[edit | edit source]

Některá nezávislá díla vložená do článků ve WikiSkriptech, např. obrázky a další mediální soubory, nejsou uvolněna pod licencí CC-BY, ale pod jinými různě svobodnými licencemi. Jejich licence je v tom případě uvedena na stránce s informacemi o příslušném souboru a při dalším užití je třeba ji dodržet.

I některé dílčí části textů WikiSkript, jako jsou citace, mohou být užity na jiném základě, než je licence CC-BY. Je to možné, pokud jde o volná díla nebo díla, jejichž volné užití v daném kontextu garantují obecně platné právní předpisy.

Neuvolňujte nahrávané soubory vlastní výroby coby volné dílo (pd, public domain): v českém právním prostředí jde o akt nepřípustný a tedy neplatný. Toto označení je vyhrazeno pro díla, u nichž již doba autorskoprávní ochrany vypršela (nejčastěji více než 70 let po smrti posledního z autorů). Při nahrávání souborů na WikiSkripta nicméně tento typ uvolnění díla užijeme, pokud je uveden v primárním prameni (např. u mnoha souborů na Wikimedia Commons), nehledíce na to, zda bylo licencování provedeno v jurisdikci, jež tento typ vzdání se práv podporuje, nebo šlo o akt legislativně nepodepřený.

Práva a povinnosti přispěvatelů[edit | edit source]

Pokud do WikiSkript vkládáte nějaké dílo, veřejně ho tím licencujete za podmínek licence Creative Commons Uveďte původ 4.0 (CC-BY). Proto abyste mohli přispívat, musíte být schopni takovou licenci udělit, což znamená, že buď

 • jste držitelem autorských práv k tomuto dílu, například jste jeho autorem, nebo
 • získali jste toto dílo ze zdroje, který povoluje licencování podle CC-BY, např. protože se jedná o dílo licencované přímo pod CC-BY.

V prvním případě jste nadále držiteli autorských práv na své dílo, můžete jej i nadále publikovat pod libovolnou licencí. Avšak už nikdy nemůžete odvolat poskytnutí svobodné licence na materiály, které jste sem vložili – takové materiály zůstávají pod svobodnou licencí navěky.

Ve druhém případě, pokud používáte cizí dílo pod svobodnou licencí, musíte podmínky této licence dodržovat, což znamená, že musíte přiznat autorství a odkázat na originální verzi díla.

POZOR: Z výše zmíněných principů mimo jiné plyne, že na Wikskripta není možno kopírovat obsah Wikipedie ani příbuzných projektů nadace Wikimedia, neboť ty jsou šířeny pod licencí přísnější. Opačný postup nicméně možný je, články z WikiSkript lze kupříkladu do Wikipedie za dodržení stanovených podmínek přebírat.

Používání cizích autorských děl[edit | edit source]

Nikdy nepoužívejte cizí díla způsobem, který by narušoval cizí autorská práva. Kromě toho, že byste se tím sami dopustili porušení zákona a potenciálně i trestného činu, dostali byste se tím do konfliktu s pravidly WikiSkript. V případě pochyb o možnosti využití cizího textu jej raději nevyužívejte a nahraďte jej vlastním dílem.

Na druhou stranu si uvědomte, že autorské právo chrání vyjádření, nikoli samotné ideje či informace. Proto je zcela v pořádku přečíst si informace v jiné literatuře, zpracovat je a uložit do WikiSkript.

Pokud autor nějakého díla souhlasí s jeho uveřejněním ve WikiSkriptech, měl by vyplnit Souhlas s použitím díla. Tento souhlas zašlete redakci WikiSkript na adresu WikiSkripta, 1. lékařská fakulta UK v Praze, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Převzít dílo jiného autora bez předchozího souhlasu je možné jen v přesně definovaných případech. Nejčastěji může jít o tzv. citaci. Při citování cizího díla je třeba pečlivě dodržet stanovené podmínky.

Obrázky[edit | edit source]

Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je „volně“ umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv.

Pokud nevíte, za jakých podmínek uvolnit obrázek či zvukový soubor vlastní výroby, doporučujeme využít licenci, pod níž je dostupný i text WikiSkript, tedy Creative Commons Uveďte původ 4.0

Popisky[edit | edit source]

Každá stránka souboru má obsahovat speciální popisek, který označuje právní status díla. V praxi vzniká ve WikiSkriptech tento popisek úplným vyplněním formuláře při vkládání obrázku.

Pokud informace o licenci zůstane nevyplněná, je nutno autorskoprávní stav obrázku dohledávat, což je často velice zdlouhavé. Pokud se zjistí, že soubor není uveřejněn pod vhodnou licencí, ani se nepodaří jeho autora o uvolnění díla přesvědčit, jsou správci nuceni takový soubor z WikiSkript odstranit.

Odkazování na chráněná díla[edit | edit source]

Odkaz na chráněné autorské dílo je obecně bez problémů přijatelný, ale měli byste se v rozumné míře snažit ověřit, zda odkazovaná stránka sama neporušuje cizí autorská práva. V takovém případě laskavě na tuto stránku neodkazujte.

Pokud narazíte na porušení autorského práva[edit | edit source]

Od řadových uživatelů se neočekává, že budou důkladně kontrolovat obsah WikiSkript a hledat možná porušení autorských práv, ale pokud u nějakého článku k takovému podezření dojdete, měli byste toto podezření přinejmenším zveřejnit na diskusní stránce článku a v ideálním případě také poskytnout odkaz na původní text. Je také vhodné upozornit redakci (redakce@wikiskripta.eu).

V některých případech se bude jednat o falešný poplach – text do WikiSkript například mohl vložit autor původního textu, nebo naopak jiná stránka okopírovala text z WikiSkript. Řešení těchto situací je v kompetenci redaktorů a správců, kteří jsou k tomu vyškoleni. V každém případě pokud část textu něčí autorská práva porušuje, bude odstraněna.

Pokud ve WikiSkriptech najdete své dílo vložené bez povolení[edit | edit source]

Pokud jste držitelem autorských práv k dílu, které se ve WikiSkriptech používá bez vašeho svolení, informujte prosím redakce@wikiskripta.eu. Neprodleně zajistíme nápravu. Ujišťujeme Vás, že redakce WikiSkript má zájem, aby uživatelé dodržovali platné zákony a chovali se v souladu s dobrými mravy. Uživatelům, kteří pravidla vědomě či opakovaně porušují, bude zablokován přístup do WikiSkript, popřípadě budou redakcí WikiSkript zahájeny kroky vedoucí k jejich stíhání.

Další informace[edit | edit source]


Upraveno podle: Přispěvatelé Wikipedie, Wikipedie:Autorské právo [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2009, datum poslední revize 16. 11. 2009, 01:22 UTC, [citováno 27. 11. 2009] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedie:Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo&oldid=4610548>.