Absorbance

Z WikiSkript

Absorbance je veličina používaná ve fotometrii a spektrofotometrii. Udává, kolik světla bylo pohlceno měřeným vzorkem. V literatuře se můžeme setkat i se starším termínem extinkce E.

Absorpce světla

Absorbanci můžeme definovat na základě transmitance jako:

A = –log T,
kde:
  • A je absorbance;
  • T je transmitance téhož vzorku za stejných podmínek.

Z definice transmitance vyplývají pro absorbanci vztahy:

[math]\displaystyle{ A = -\log T = -\log \frac{I}{I_0} = \log\frac{I_0}{I} }[/math]

[math]\displaystyle{ A = \epsilon.l.c\,\! }[/math]


Poslední vztah se označuje jako Lambertův-Beerův zákon (Johann Heinrich Lambert, 1728–1777). Praktickou výhodou jeho užití je, že absorbance je přímo úměrná koncentraci absorbující látky.

Z výše uvedených rovnic je zřejmé, že nulovou absorbanci bude mít vzorek, který nepohltí žádné světlo, absorbance 1 znamená, že vzorkem prošla právě jedna desetina světla, při absorbanci 2 právě jedna setina vstupujícího světla atd. Záporná absorbance by znamenala, že vzorkem prochází více světla než slepým vzorkem, zpravidla v důsledku hrubé chyby nebo nesprávného uspořádání pokusu.

Absorbance je bezrozměrná veličina.