Bezpečnostní listy chemických látek

Z WikiSkript

Všechny nebezpečné látky a nebezpečné přípravky uváděné na trhu musí mít dle zákonů zpracovány bezpečnostní listy. Tyto listy obsahují souhrn všech důležitých informací o dané látce, jako jsou např. složení dané látky, pokyny pro poskytnutí první pomoci, opatření pro hasební zásahy, opatření v případě náhodného úniku, skladování a další informace týkající se ochrany a bezpečnosti osob.

Bezpečnostní list je opatřen datem a obsahuje tyto položky:[1]

 1. identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku;
 2. identifikace nebezpečnosti;
 3. složení/informace o složkách;
 4. pokyny pro první pomoc;
 5. opatření pro hašení požáru;
 6. opatření v případě náhodného úniku;
 7. zacházení a skladování;
 8. omezování expozice/osobní ochranné prostředky;
 9. fyzikální a chemické vlastnosti;
 10. stálost a reaktivita;
 11. toxikologické informace;
 12. ekologické informace;
 13. pokyny pro odstraňování;
 14. informace pro přepravu;
 15. informace o předpisech;
 16. další informace.

Každý účastník dodavatelského řetězce, který musí vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti, uvede příslušné scénáře expozice (popřípadě včetně kategorií použití a expozice) v příloze bezpečnostního listu zahrnující určená použití a zvláštní podmínky.

Zaměstnavatelé musí umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím v bezpečnostních listech látek nebo přípravků, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. Eko-net CIR. REACH – bezpečnostní listy chemických látek [online]. CIR s.r.o., ©2006. Poslední revize 2008-03-17, [cit. 2010-11-02]. <http://eko-net.cir.cz/reach-bezpecnostni-listy-chemickych-latek>.