První pomoc

From WikiSkripta

Soubor opatření, která účelně směřují k ochraně a záchraně zdraví osob postižených náhlou poruchou zdraví.

 1. Technická první pomoc – odstranění vlivu zevních faktorů, které způsobily poranění, přivolání RZP.
 2. Zdravotnická první pomoc:
  1. předlékařská – svépomoc, vzájemná pomoc, základní PP, vyšší PP;
  2. lékařská – zástava většího krvácení, zajištění dýchacích cest a žilního přístupu, KPR, protišoková opatření, ošetření PNO, aseptické krytí ran, imobilizace, polohování a transport.

Priority v poskytování zdravotní první pomoci[edit | edit source]

 • A (airway), B (breathing), C (circulation), D (defibrillation);

detailněni na DrABC

 • zástava zevního krvácení – nejlépe komprese a elevace, nikoli zaškrcování;
 • punkce tenzního PNO;
 • imobilizace – končetiny (nejlépe vakuová dlaha, u pneumatické je riziko compartment syndromu), krční límec;
 • analgetika – lze podat opiáty (ale při zajištěné ventilaci!), krvácení lépe prokáže UZ nebo klinické vyšetření.
 • diagnostika bezvědomí – mezi časté příčiny bezvědomí patří hypoxie, hyperkapnie, hypoperfúze mozku, aplikace sedativ či analgetik

Hromadná neštěstí[edit | edit source]

Visačky triage
 • tj. taková, jejichž povaha vyžaduje nasazení mimořádných prostředků (více výjezdových skupin ZS, pomoc hasičů, policie dané země, armády, LZS…), event. zranění > 3 osob z toho alespoň jedna těžce nebo > 10 lehce;
 • katastrofa je hromadné neštěstí způsobené přírodními vlivy;
 • úkolem první výjezdové skupiny je odhad rozsahu katastrofy (mobilizace prostředků), na operační středisko (ZOS, dispečink) je nutné ihned předat první situační zprávu (popis situace, počet zraněných, pozice MU, problémy a rizika, posily).
 • na místě neštěstí se zřizuje obvaziště (pro raněné vyžadující neodkladnou pomoc) se zdravotnickým materiálem, odsunové stanoviště a odsunová trasa (zajištění PČR);
 • prioritu má vyšetření a třídění všech (triage – visačky HN) má přednost před ošetřením jednotlivých poraněných (jen život zachraňující úkony – uvolnění dýchacích cest, stabilizovaná poloha, stavění tepenného krvácení);

START (Snadné Třídění A Rychlý Transport) – hodnocení vitálních funkcí (dýchání, krevní oběh, vědomí):

 1. neodkladná pomoc,
 2. odložitelná pomoc (spontánní dýchání a oběh, reagující na výzvu),
 3. lehce zranění (chodící),
 4. mrtví.
 • po prvotním ošetření a dalším (lékařském) třídění se transportuje do vhodných (nikoliv nejbližších) zdravotnických zařízení
 • transportovat lze jen zajištěné raněné, dle priority transferu, vhodným prostředkem.

Doprava raněných[edit | edit source]

 • Je možná až po zajištění vitálních funkcí, imobilizaci končetin a náhradě ztraceného objemu krve;
 • musí být dobře zváženo, kam transport směřovat – lépe na vzdálenější, ale vybavené pracoviště (traumacentrum), aby se předešlo sekundárnímu transferu.
 • Zraněný musí být vždy doprovázen osobou, která musí sledovat vývoj jeho zdravotního stavu:
 1. poraněný se dopravuje sám za podpory další osoby;
 2. přenášení zraněného jednou, nebo více osobami;
 3. přenášení zraněného pomocí nosítek nebo jiné improvizované pomůcky;
 4. převoz zraněného dopravním prostředkem.

Transportní polohy[edit | edit source]

 1. Vleže na zádech vodorovně – zraněný při vědomí, při podezření na poranění páteře;
 2. vleže na zádech se sníženou polohou hlavy (protišoková, Trendelenburgova poloha) – při šoku;
 3. vleže na zádech se zvýšenou polohou hlavy – při úrazech hlavy (edém mozku);
 4. poloha v polosedě (Fowlerova poloha) – při dušnosti, poranění hrudníku, krku, obličeje;
 5. vleže na břiše vodorovně – poranění orofaciální s krvácením, zlomeniny hrudní a bederní páteře;
 6. stabilizovaná poloha – zranění v bezvědomí;
 7. vsedě, vstoje nebo pěšky lze dopravovat lehčí zranění horní poloviny těla.

RZP[edit | edit source]

 • Rychlá zdravotnická pomoc;
 • soubor metod, opatření a prostředků, které tvoří soustavu zabezpečující odbornou první pomoc při náhlých stavech bezprostředně ohrožujících život (na místě nehody, během transportu).
 • Dva typy poskytování:
 1. scoop and run (nalož a jeď) – USA, Anglie – na místo přijíždí střední zdravotnický pracovník, lékaře volá jen v případě naléhavé potřeby;
 2. stay and play (zůstaň a hraj) – Evropa – lékař zajišťuje důležité léčebné úkony již na místě nehody.Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]