Das Nervensystem

Z WikiSkript

Das vegetative Nervensystem
Brain latino.jpg
Die Substantive des Atmungssystems
Německy Česky
die Einheit jednota
der Reiz vzruch
das Eingeweide vnitřnosti
der Herzschlag tlukot srdce
die Spannung napětí, pnutí
der Vorgang průběh
die Nervenzellen nervové buňky
der Grundbaustein základní stavební kámen
die Synapsen synapse
die Berührung kontakt, styk, dotek
die Fähigkeit schopnost
die Bedingung podmínka, požadavek
das Zentralnervensystem centrální nervový systém
die Sensibilität senzibilita
die Stellung poloha
die Haltung držení
das Gleichgewicht rovnováha
das Groβhirn velký mozek
das Kleinhirn malý mozek
der Hirnstamm mozkový kmen
das Rückenmark mícha
die Leitung vedení
der Wirbelkanal páteřní kanál
die Wirbelsäule páteř
die Gliederung členění
der Querschnitt průřez, příčný řez
der Schmetterling motýl
die Zwischenwirbellöcher meziobratlové otvory
das Gehirn mozek
der Abschnitt úsek
das Endhirn koncový mozek
das Zwischenhirn mezimozek
das Mittelhirn střední mozek
das Hinterhirn zadní mozek
das Nachhirn prodloužená mícha
das verlängte Rückenmark prodloužená mícha
der Gesichtspunkt hledisko
die Brücke most
die Substanz hmota
die Faser vlákno
die Hirnrinde mozková kůra
das Bewusstsein vědomí
die Furche rýha, brázda
die Windung závit
die Unterteilnug rozdělení
der Stirnlappen čelní lalok
der Scheitellappen temenní lalok
der Schläfenlappen spánkový lalok
der Hinterhauptslappen týlní lalok
die Hülle obal, pouzdro, schránka
die Meninges meningy
die harte Hirnhaut tvrdá plena mozková
die weiche Hirnhaut měkká plena mozková
die Unebenheit nerovnost
der Spalt štěrbina, mezera, skulina
der Raum prostor
die Hirnflüssigkeit mozkomíšní mok
die Erschütterung otřes mozku
die Lebensfunktion životní funkce
der Parasympatikus parasympatikus
das Versorgungsgebiet oblast zásobení
der Hirnnerv mozkový nerv
das Hals-/Brust-/Lenden-/Sakralmark sakrální mícha
der Anteil část, podíl
das Seitenhorn postranní roh
die Anpassung adaptace, přizpůsobení
die Erholung zotavení, odpočinek
die Wurzel kořen, původ, příčina
das Merkmal znak, příznak, symbol
Die Verben zum Nervensystem
Německy Česky
unterscheiden rozlišovat
vermitteln zprostředkovávat
empfinden vnímat, cítit
versorgen obstarávat
regeln řídit
ablaufen probíhat
ausstatten vybavit (koho-čím); opatřit (komu-co)
treten vstoupit
zugrunde gehen zahynout, zničit se
ersetzt sein být zastoupen, nahrazen
verlieren ztratit, prohrát
sichern zajišťovat, zabezpečovat
übergehen přecházet
darstellen představovat
aufweisen poukazovat, upozorňovat
austreten vystupovat (kudy/čím, NE Z VLAKU!)
wiegen vážit
zusammenfassen spojovat, slučovat
gegenüberstellen konfrontovat
überziehen pokrývat
furchen brázdit
folgen následovat
umgeben obklopovat
verfolgen pronásledovat
eindringen pronikat
anfüllen naplnit
entspringen pramenit
erreichen dosáhnout, docílit
wirken působit, účinkovat
Die Adjektive des Nervensystems
Německy Česky
untrennbar neodlučitelný
zentral centrální
peripher periferní
willkürlich vědomý, úmyslný
bewusst vědomý
morphologisch morfologický
günstig výhodný, příznivý
verlaufend probíhající
wesentlich podstatný
entsprechend odpovídající
gestaltet uspořádán
zart jemný ( viz plena mozková)
hart tvrdý ( viz plena mozková)
geringer nepatrný, menší
anpassungsfähig přizpůsobivý, flexibilní

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MOKROŠOVÁ, Ivana a Lucie BAŠTOVÁ. Němčina pro lékaře :  manuál pro praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. 0 s. ISBN 978-80-247-2127-9.