Ergonomie

From WikiSkripta

Charakteristika[edit | edit source]

Ergonomie studuje vztahy mezi člověkem, pracovním předmětem a pracovním prostředí. Součástí ochrany zdraví a života pracovníků je ovlivňování rizikových faktorů. Kromě rizikových faktorů fyzikálních, chemických a biologických bereme v úvahu také faktory ergonomické. Ergonomické faktory souvisejí s vybaveností a s výkonnou kapacitou člověka. Řadíme zde:

  • tělesnou stavbu, rozměry těla a končetin, rozsah pohybů;
  • pohybové stereotypy (dráhy, přesnost, rychlost);
  • svalovou sílu a tělesnou zdatnost v závislosti na věku a pohlaví;
  • kapacitu smyslových orgánů;
  • myšlenkové procesy a funkce (paměť, představivost, zátěžová tolerance, spolehlivost apod.).

Ergonomické poznatky jsou aplikovány při stavbě průmyslových objektů, při konstrukci strojů a nástrojů a při zavádění nových technologií. CAVE!!! Nerespektování ergonomických požadavků může vést ke zvýšení počtu pracovních úrazů, nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Navíc se snižuje výkonnost pracovníků a kvalita práce.

Nejdůležitější ergonomické zásady na pracovišti[edit | edit source]

  • adekvátní plošné a prostorové rozměry pracovních míst a pracovišť;
  • vhodnou pracovní polohu;
  • vyvážené pracovní pohyby.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena : Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-551-5.