Rizika při práci

Z WikiSkript

Při práci v rizikovém prostředí musíme správně ohodnotit riziko, kterému je zaměstnanec vystaven:

Hodnocení rizika (risk assessment) je proces určení rizika pro zdraví a bezpečnost pracovníka při práci v důsledku okolností přítomného nebezpečí na pracovišti, který zahrnuje:

 1. prevenci rizik při práci,
 2. poskytnutí informace pracovníkům,
 3. poskytnutí výcviku pracovníkům,
 4. organizaci a zavedení potřebných opatření.
Neeliminovatelné riziko musí být redukováno a redukované riziko kontrolováno a znovuhodnoceno!

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ vydalo SMĚRNICE RADY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 89/391/EEC o zavádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zaměstnanců při práci.

Terminologie[upravit | editovat zdroj]

 • Expozice (exposure) je vystavení organismu působení faktorů prostředí (například hluku, vibracím, prachu, záření) nebo účinkům látky. V úvahu se bere objektivně zjištěná (změřená) hodnota zátěže faktory pracovního prostředí a doba, po kterou je v práci člověk této zátěži vystaven.
 • Nebezpečí (hazard) je vnitřní vlastnost nebo schopnost materiálu, zařízení, pracovní metody a praxe s potenciálem způsobit škodu.
 • Riziko (risk) je pravděpodobnost způsobení škody v podmínkách užití či expozice, a možný rozsah škody.

Postup hodnocení rizika při práci[upravit | editovat zdroj]

 1. Určení nebezpečí.
 2. Určení pracovníků v potenciálním riziku.
 3. Kvalitativní a kvantitativní stanovení rizika.
 4. Rozhodnutí, zda riziko může či nemůže být odstraněno.
 5. Rozhodnutí o dalších opatřeních zaměřených k prevenci či k redukci rizik.

Příklady pracovních situací a aktivit pro hodnocení rizik[upravit | editovat zdroj]

 • Užití pracovních zařízení (točivé a pohybující se stroje, volně pohyblivé materiály, dopravní stroje, nebezpečí exploze a požáru, možnost pádu).
 • Pracovní činnost a uspořádání prostor (nebezpečné povrchy, práce ve výškách, uzavřené prostory, vliv užívání ochranných pomůcek,…).
 • Užití elektřiny.
 • Expozice látkám škodlivým lidskému zdraví (inhalace, ingesce a kožní absorpce nebezpečných materiálů, užití hořlavin a výbušnin, asfyxie, přítomnost žíravin, reaktivní a nestabilní látky, senzibilizátory).
 • Expozice fyzikálním škodlivinám (elektromagnetické záření – tepelné, světelné, rtg, ionizující; lasery, hluk a ultrazvuk, mechanické vibrace, horké a chladné látky, kapaliny pod tlakem).
 • Expozice biologickým činitelům (nezáměrné a neúmyslné expozice mikroorganismům, exo- a endotoxinům, přítomnost alergenů, legionel).
 • Faktory životního prostředí a klimatu (osvětlení, teplota, vlhkost, proudění, ventilace, polutanty).
 • Interakce pracoviště a humánních faktorů (normy chování, motivace k bezpečné práci, ergonomie).
 • Psychologické faktory (monotónie, klaustrofóbie, samostatná práce, …).
 • Organizace práce.
 • Různé faktory.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]