Prohlídky pracovišť

Z WikiSkript

Pracovní lékař je povinen vykonat prohlídku pracoviště (dohlídku pracoviště) nejméně jednou ročně a to doložit − nejlépe protokolem o prohlídce pracoviště. Součástí prohlídky je nejen pracoviště (např. továrna), ale i všechna zařízení, která zaměstnavatel pro své zaměstnance poskytuje (závodní jídelna, ubytovna, odpočinkové prostory zaměstnanců). Podstatou prohlídky pracoviště je dohled nad pracovními podmínkami a pracovními zvyklostmi, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců.

CAVE!!! Zaměstnavatel je povinen umožnit smluvnímu pracovnímu lékaři vstup na všechna jím zřizovaná pracoviště a prostory pro zaměstnance a to ještě před tím, než lékař započne se zdravotními prohlídkami zaměstnanců. Současně musí zaměstnavatel lékaři poskytnout informace o evidenci rizikových prací, zásobování pitnou vodou, výsledcích jednotlivých měření koncentrací látek, charakteru práce, technologie, materiálu...

Protokol o prohlídce pracoviště[upravit | editovat zdroj]

Vypracováním protokolu lékař prokazatelným způsobem doloží, že provedl prohlídku pracoviště. Součástí je:

 • identifikace nebezpečí,
 • hodnocení rizik možného ohrožené na zdraví zaměstnanců,
 • zhodnotit zdravotní náročnost práce.

Musí obsahovat stanovení míry zátěže:

 • biologickými faktory (fyzická a psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli),
 • chemickými faktory (chemické látky),
 • fyzikálními faktory (hluk, vibrace, prach, neionizující záření..).

Výstupy z prohlídky pracoviště[upravit | editovat zdroj]

Na základě prohlídky pracoviště musí být pracovní lékař schopen:

 • posoudit důsledky vlivu práce na zaměstnance i při změně pracovních postupů
 • navrhnout zaměstnavateli opatření nebo zhodnotit výsledky navržených
 • poskytnout poradenství a konzultace zaměstnavateli i zaměstnancům...

Teprve po prohlídce pracoviště by měly následovat pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • SLÍVA, Jiří. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích :  příručka pro zaměstnavatele. 2. vydání. Praha : Tigis, 2004. ISBN 8070712481.
 • TUČEK, Milan, Miroslav CIKRT a Daniela PELCLOVÁ. Pracovní lékařství pro praxi : Příručka s doporučenými standardy. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. 328 s. ISBN 80-247-0927-9.