Kesonová nemoc

From WikiSkripta

Heslo
Dekompresní komora v NASA

Jedná se o stav z poruchy dekomprese vlivem Henryho zákona. Jelikož je dusík nejhojněji zastoupeným plynem v atmosféře, rozpouští se ho značné množství v těle potápěčů (nejčastěji v tělních tekutinách, dále v tkáních, tukové jsou zvlášť náchylné lipidech). Vlivem příliš rychlé dekomprese (poklesu tlaku) se tento dusík opět přemění v plynné skupenství a začne vytvářet bublinky, zejména ve venozní krvi. Nastávají bolesti kloubů a svalů, svalové obrny a ztráty vědomí. Nejvážnější komplikací je embólie bublinkami v plicích či koronárních cévách.

Prevence trvalých poruch potapěčů se řeší přetlakovými komorami s postupnou dekompresí. Kesonová nemoc může nastat i při porušení přetlakové kabiny letadla – pokud dojde k explozivní dekompresi ve velkých výškách, uvolňují se v bublinkové podobě i ostatní plyny.

Pozn.: Pro představu – potapěč na mořské hladině má v těle rozpuštěn asi 1 l N2, ve 30 m hloubky už 4 l N2.


Odkazy

Externí odkazy

Použitá literatura

  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 772 s. s. 318. ISBN 80-247-0512-5.