Pasivní pohyby dolních končetin

Z WikiSkript

(přesměrováno z Pasivní pohyby DK)

Pasivní pohyb je definován jako pohyb kloubu prováděný jinou osobou nebo přístrojem za naprosté relaxace svalstva. Jedním typem vyčleňovaným z klasických pasivních pohybů je „joint play“. Jsou to malé pohyby v kloubu do jiných směrů, než které jsou pro daný kloub typické. Nejčastěji se jedná o pohyb do distrakce, anteroposteriorního posunu, laterolaterálního posun, rotace a zaúhlení.

Typické pasivní pohyby jsou prováděny do směrů typických pro kloub. Provádí se za současné trakce a vždy jen do pocitu bolesti. Pasivními pohyby vyšetřujeme pasivní orientační rozsahy pohybu kloubu, bolestivost kloubu, kloubní blokády, svalové dysbalance v okolí kloubu a poškození měkkých tkání v okolí kloubu. Dále jsou důležité pro udržení nebo zlepšení rozsahu pohybu v kloubu, protažení zkráceného svalstva, pomáhají zabránit vzniku kontraktur. Při provádění pasivních pohybů musíme dbát na správné držení končetiny – podepření segmentu, měkké ale pevné držení, nedržet za svaly; dbát na správnou fixaci, aby nedošlo k náhradním pohybům v kloubu, nefixuje se přes dva segmenty; pohyb musí být prováděn pomalu; na konci pohybu se nedoporučuje provádět „dopérování“ pro riziko vzniku mikrotraumat. K terapeutickým účelům je pohyb prováděn opakovaně během jednoho cvičení do každého směru a pokud možno i opakovaně během dne.

Fyziologické rozsahy pohybů dolních končetin[upravit | editovat zdroj]

Kyčelní kloub[upravit | editovat zdroj]

 • Flexe – 90° při extendovaném kolenním kloubu, 140° s pokrčeným kolenním kloubem;
 • Extenze – 20°;
 • Addukce – 30°;
 • Abdukce – 50°;
 • Rotace vnitřní – 40° při pravoúhlé flexi v kolenním a kyčelním kloubu;
 • Rotace zevní – 50° při pravoúhlé flexi v kolenním a kyčelním kloubu.

Kolenní kloub[upravit | editovat zdroj]

 • Flexe – 150°;
 • Extenze – 10°.

Hlezenní kloub[upravit | editovat zdroj]

 • Dorzální flexe – 30°;
 • Plantární flexe – 45°;
 • Inverze – 40°;
 • Everze – 25°.


Pasivní pohyby dolních končetin[upravit | editovat zdroj]

Poloha, fixace, držení i pohyb jsou dané. Pokud např. na lůžku není možné se těchto zásad držet, provádíme alternativu velice blízkou provádění pohybu dle daných zásad.

Kyčelní kloub[upravit | editovat zdroj]

 • Flexe

Poloha vleže na zádech, jednou rukou fixujeme na hřebenu kosti kyčelní. Pacientův bérec položíme na své předloktí, v průběhu pohybu flexe v kyčelním kloubu můžeme pro usnadnění pohybu i našeho úchopu současně flektovat v kolenním kloubu.

 • Extenze

Poloha vleže na břiše, plosky visí mimo podložku, fixujeme tlakem nad os sacrum. Do dlaně položíme pacientovu patelu a provádíme pohyb. Je možné cvičenou dolní končetinu cvičit i s flektovaným kolenním kloubem.

 • Abdukce

Poloha vleže na zádech, fixujeme za hřeben kosti kyčelní. Bérec cvičící končetiny si položíme na předloktí, ruku nad kolenní kloub z vnitřní strany.

 • Addukce

Poloha vleže na zádech, je potřeba necvičenou dolní končetinu položit do abdukce, fixujeme za hřeben kosti kyčelní. Při pohybu můžeme stát na straně cvičené i necvičené dolní končetiny, bérec cvičené dolní končetiny si položíme na předloktí, ruka je nad kolenním kloubem.

 • Zevní a vnitřní rotace

Tento pohyb je možno provádět při různých polohách končetiny, vybrala jsem pro ilustraci nejužívanější polohu: Poloha vleže na zádech, končetina je pokrčena v kyčelních a kolenních kloubech. Fixujeme na dolním konci femuru proti úklonům. Položíme si patu po dlaně a provádíme pohyb.

Kolenní kloub[upravit | editovat zdroj]

 • Flexe

Poloha vleže na břiše, plosky nohy visí volně mimo podložky, fixujeme na os sacrum. Cvičenou končetinu držíme nad kotníkem a provádíme pohyb.

 • Extenze

Poloha vleže na zádech, fixujeme na dolním konci femuru. Cvičenou končetinu držíme nad kotníky, při pohybu nejprve provedeme trakci a teprve potom pohyb do extenze.

Hlezenní kloub[upravit | editovat zdroj]

 • Dorzální flexe

Poloha vleže na zádech, dolní končetiny jsou natažené nebo pokrčené v kolenním kloubu, fixujeme nad kotníkem. Patu položíme do své dlaně, plosku opřeme o své předloktí a provádíme pohyb.

 • Plantární flexe

Poloha vleže na zádech, dolní končetiny natažené, fixujeme nad kotníky. Přikládáme dlaň z dorzální strany nohy a tlačíme ve směru pohybu.

 • Inverze a everze

Poloha vleže na zádech s dolními končetinami nataženými, fixujeme nad kotníkem. Nohu uchopíme mezi palec a ostatní prsty z dorzální i plantární stany, možno ze strany malíkové i palcové, a provádíme pohyb.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Pasivní pohyby

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KOLÁŘ, Pavel, et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.
 • HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 1. vydání. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. ISBN 80-7013-237-X.