Portál:R wiki (pro pokročilejší)

Z WikiSkript

R wiki (pro pokročilejší)

R wiki logo semibold image.svg

R wiki (pro pokročilejší)

Portál R wiki je věnován programovacímu jazyku R a jeho aplikacím v biomedicíně. Důraz je na jedné straně kladen na jednoduché a postupné seznamování s jazykem, předpokládající jeho nulovou původní znalost, na druhé straně však i pokus o publikování pokročilých řešení netriviální problematiky za hranou dostupné anglofonní dokumentace.

Užitečné odkazy
České zdroje


Zahraniční zdroje
An Introduction to R
Online platformy, kurzy
 • R-Fiddle, online konzole jazyka R
 • RStudio, open-source vývojové prostředí jazyka R
 • Try R!, otevřená online škola kódování v R, vhodná i pro začátečníky
 • DataCamp, online dostupné kurzy jazyka R
 • Coursera, volně dostupné kurzy týkající se (nejen) statistiky, analýzy dat, R
Statistics with RData ScienceIntroduction to Neurohacking In R
 • edX, volně dostupné kurzy týkající se (nejen) statistiky, analýzy dat, R
Data Analysis for Life SciencesGenomics Data AnalysisIntroduction to R for Data ScienceProgramming with R for Data ScienceFoundations of Data Analysis - Part 1: Statistics Using RExplore Statistics with R

Data Scientist courseMachine Learning CourseArtificial Intelligence Certification.

 • Statistical Learning, online dostupný stanfordský kurz strojového učení v R
 • swirl, balíček na procvičování R, spouští se přímo v R


Lidé kolem jazyka R
 • Hadley Wickham, osobní web otce moderního R
 • Yihui Xie, osobní web autora několika důležitých R balíčků, především balíčku knitr
 • Rob J Hyndman, osobní web australského statistika známého prediktivními modely


Události kolem jazyka R
 • useR!, každoroční mezinárodní konference určená pro širokou komunitu jazyka R
odkaz na ročník konference 2016 na Stanfordské univerzitě
Úvod
Začínáme
Přehled základních datových typů a struktur
Jednoduché operace, čísla, vektory
Matice a pole
Datové tabulky a seznamy
Načítání dat do R z externích zdrojů a jejich ukládání
Funkce v R
R jako programovací jazyk
Statistika v R
Bernoulliho rozdělení (R)Binomické rozdělení (R)Geometrické rozdělení (R)Normální rozdělení (R)Poissonovo rozdělení (R)
Míry polohy (R)Míry variability (R)Konfidenční intervaly (R)Korelace (R)Kontingenční tabulky (R)
Anscombeův kvartet
T-test (R)F-test (R)ANOVA (R)MANOVA (R)ANCOVA (R)MANCOVA (R)
Mann-Whitneyův pořadový test (R)Wilcoxonův test (R)Kruskal-Wallisův test (R)Friedmanův test (R)
Test nezávislosti (R)Test dobré shody (R)Reziduální analýza (R)Fisherův přesný test (R)
Tukeyův HSD test (R)Nemenyi test (R)
Jacknife (R)Bootstrap (R)
Jednoduchá lineární regrese (R)Mnohonásobná lineární regrese (R)Zobecněné lineární modely (R)Logistická regrese (R)Analýza přežití (R)Regresní diagnostika (R)
Shluková analýza (R)Faktorová analýza (R)Diskriminační analýza (R)Časové řady (R)
Support Vector Machines (R)Křížová validace (R)Analýza principálních komponent (R)Rozhodovací stromy (R)Náhodné lesy (R)Neuronové sítě (R)
Grafika v R
Práce s textem v R
Některé užitečné balíčky
caretdatasetsdevtoolsdplyre1071foreignggplot2httrigraphjsonliteknitrlatticelme4MASSmicrobenchmarkOpenStreetMapopenxlsxparallelRcppRCurlrmarkdownRMySQLshinystringrsurvivalswirltmtreexlsxzoo
Ukázkové příklady - vyzkoušejte si sami
Jednodušší příklady v R
Sessions se složitější problematikou v R