Poukaz na vyšetření (ošetření) ORP/PGS (VPL)

Z WikiSkript

Poukaz na vyšetření (ošetření) ORP (na formuláři VZP-06orp/2007):


Ošetřovatelská a rehabilitační péče (ORP)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

ORP je zkratka pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytovanou v pobytových zařízeních sociálních služeb (dále jen PZSS) nebo v lůžkových zdravotnických zařízeních (dále jen LZZ) v rámci zvláštní ambulantní péče.

Vyplnění[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

V dílu A požadující vyplní:

 • Pořadové číslo poukazu nepřerušené ORP – vzestupně od čísla 1. Vystavením následujícího poukazu lze prodloužit, změnit, event. ukončit předcházejícím poukazem vyžádanou péči (bez nutnosti vyplňovat na následujícím formuláři již uvedené a nezměněné informace o pacientovi s výjimkou údajů v záhlaví dílu A dokladu). **Nepřerušená ORP = péče vyžádaná poukazy, kdy následující poukaz je vystaven vždy nejpozději 1. den po skončení platnosti předchozího. Následující poukaz ruší od data vystavení platnost předchozího a může být vystaven jen na základě nového lékařského vyšetření.
 • Platnost do – datum, do kterého je poukaz platný.
  • Předpis ORP ošetřujícím lékařem má platnost max. 3 měsíce.

Informace o pacientovi[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Požadující lékař vyplní údaje potřebné pro kvalitní a účelné poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v PZSS / LZZ. V případě indikace ORP v rámci zvláštní amb. péče v LZZ, bude odbornost indikujícího i provádějícího pracoviště uvedená na dokladech 06 identická, tzn. „004“.

 • Mobilita pacienta – V případě pacienta s omezenou mobilitou se doplní konkretizací omezení mobility, u zcela imobilních, se doplní slovně klinický nález - příčina imobility.
 • Smyslové omezení – v případě smyslového omezení se uvede jaké, jinak se uvede „není“.
 • Přiznaný stupeň závislosti na pomoci jiných osob – u indikace ORP u pacienta, který nemá stupeň závislosti (zatím) přiznaný, se vyplňuje dále uvedená „schopnost základní sebeobsluhy“.
 • Schopnost základní sebeobsluhy, vč. dodržování léčebného režimu – nevyplňuje se v případě, že se vyplňuje přiznaný stupeň závislosti na pomoci jiných osob.
  • V případě omezené schopnosti sebeobsluhy, resp. pacienta, který nemá žádnou schopnost sebeobsluhy (prokazatelně vysoká závislost na pomoci druhé osoby) se doplní slovně klinický nález - příčina omezené či žádné schopnosti sebeobsluhy.
 • Údaje o současné medikaci a způsobu její aplikace, včetně aplikace inzulínu
  • požadavek aplikace léku zdravotní sestrou je oprávněn jen výjimečně (v příp. odůvodněných zdravotním stavem pojištěnce), kdy je prokazatelně nutné podání léčivého přípravku výhradně sestrou pro vysoké riziko možných komplikací po podání.
   • aplikace inzulínu zdravotní sestrou je odůvodněná jen v případě, že si ho pacient nemůže spolehlivě aplikovat sám.
 • Způsob podání stravy, výživy – slovně klinický nález – příčina indikace ošetřovatelské péče (kdy indikován výkon odbornosti 913). Prostá potřeba krmení či kontrola, zda pacient jí, není medicínskou indikací pro ošetřovatelskou intervenci zajišťovanou kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

Další informace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Ostatní konkrétní a specifikované informace, které mohou ovlivnit poskytování vyžádané péče a jsou důležité pro její odůvodnění

 • např. upozornění na inkontinenci a uvedení stupně inkontinence, alergie atd.

Cíl předepsané ORP, kterého má být dosaženo

 • medicínské zdůvodnění a očekávaný efekt požadované péče.

Pozor! Nelze indikovat péči ORP pro činnosti, které patří mezi základní povinnosti při poskytování sociálních služeb (v PZSS nebo LZZ) a jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění nehrazené (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při vlastní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, aktivizační činnosti, nácvik soběstačnosti, apod.)

Požadováno[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Vyplní:

 • číslo požadovaného zdravotního výkonu a
 • uvede se slovní specifikace požadavku, (např. při opakované frekvenci během jednoho dne interval mezi jednotlivými výkony,)
 • při indikaci rehabilitační péče (v odbornosti 913) je pak nezbytné specifikovat požadovanou proceduru, konkrétní techniku, metodu, oblast těla, délku trvání a požadovaný počet výkonů v jednom dni, resp. požadovanou frekvenci v týdnu.

V případě, že je vzhledem ke zdravotnímu stavu odůvodněná indikace provedení výkonu v době 22:00-6:00 ev. o sobotách a nedělích (svátcích), se zaškrtnou v dané řádce u příslušného čísla výkonu jedna/obě předepsané kolonky „křížkem“. Při indikaci těchto bonifikačních čísel výkonů se musí jednat o ojedinělé, zdravotním stavem řádně a prokazatelně odůvodněné situace, to platí zejména v nočních hodinách.

Poukaz-ustavní-ORP.jpg

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]