Role sestry

From WikiSkripta

Role je očekávané chování jedince, které souvisí s jeho postavením ve společnosti. Sociologie ve vztahu k profesi vymezuje sociální roli, kterou vysvětluje v souvislosti s termínem sociální status, tzv. pozice. Profese sestry zahrnuje určitý systém rolí a chování předpokládaného společenským statutem povolání. Role sestry jsou společensky dané a jsou historicky podmíněné. Sestra vykonává mnoho rozličných avšak stejně důležitých rolí. Pro kvalitní vykonávání profese je tedy důležité, aby sestra byla všestranná a pracovala podle etických norem. Pokud sestra zvládá jen některé role, měla by se na ně zaměřit a pracovat například jako mentorka. Pakliže sestra své role neplní, nemůžeme mluvit o sestře kvalitně vykonávající své poslání.


Nejčastější role sestry[edit | edit source]

Sestra nikdy nezastávala svým profesionálním působením jen jednu roli. Jak minulosti tak i dnes se jedná o více pozic, které ovlivňují změny ve společnosti, systém zdravotní péče, nové poznatky a technologie, celkový zdravotní stav obyvatelstva apod.

V současnosti plní sestra nejčastěji tyto role:

Sestra poskytovatelka ošetřovatelské péče – tento vztah je charakteristický holistickým chápáním jedince a skupiny zohledňující jejich zdraví a prostředí v zájmu uspokojování potřeb.

Sestra manažerka – působí v řízení a organizaci na různých úrovních. Plní i úlohu manažerky ošetřovatelské péče přímo u jednotlivců a skupin tím, že řídí ošetřovatelský proces. Pokud se sestra s touto rolí neztotožní, může být následkem nekoordinovaná a neefektivní péče.

Sestra edukátorka – mnohostranné zaměření na utváření a formování uvědomělého a zodpovědného chování jedince v zájmu podpory zdraví nebo jeho obnovy.

Sestra advokátka – obhajuje práva pacienta, reprezentuje jeho práva a vysvětluje mu je, zároveň také tlumočí jeho požadavky a názory. Obhajuje jeho zájmy. Projevem této role je zájem sester o pacienta.

Sestra nositelka změn – ošetřovatelství se stále vyvíjí a mění. Bez těchto změn by bylo ošetřovatelství stagnující obor. Pro sestru by měla být tato role hnací silou.

Sestra výzkumnice – tato role se stává aktuální ve společnosti, ve které se utváří ošetřovatelství jako sociálně významná vědecká profese. Pro tuto roli je důležité vzdělání, možnosti a potenciál.

Sestra mentorka – zodpovídá za klinický dohled nad studenty ošetřovatelství. Tato role vyžaduje adekvátní klinickou a pedagogickou způsobilost a zralou osobnost.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • FARKAŠOVÁ, Dana, et al. Ošetřovatelství - teorie. 1. vydání. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-227-8.