Svaly zad (tabulka)

Z WikiSkript

POVRCHOVÉ SVALY ZAD

SKUPINA JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
SPINOHUMERÁLNÍ SVALY

(5)

M. TRAPEZIUS

p. descendens: mediální ⅓ linea nuchalis superior, protuberantia occipitalis externa, pomocí lig. nuchae na proc. spinosi C1–C6
p. transversa: proc. spinosi C7–Th3
p. ascendens: proc. spinosi Th4–Th12
speculum rhomboideum: aponeurotický začátek m. trapezius nad C7 („vazivové políčko“)

p. descendens: laterální třetina klíční kosti
p. transversa: acromion, margo superior spinae scapulae
p. ascendens: dolní okraj mediální části spina scapulae až po tuberculum deltoideum

všechny: fixace lopatky a její přitažení k páteři; vytáčí dolní úhel lopatky zevně → zvedá paži nad horizontálu (synergista m. serratus ant.)
p. descendens: elevace lopatky, extenze hlavy (fixovaný pletenec a oboustranná kontrakce), lateroflexe hlavy (fixovaný pletenec a jednostranná kontrakce)
p. transversa: přitahuje lopatku k páteři
p. ascendens: deprese lopatky

n. accessorius,
rr. ventrales nn. cervicalium (C2)C3,C4

Trapezius Gray409.PNG
M. LATISSIMUS DORSI proc. spinosus Th7–S5, lamina posterior f. thoracolumbalis, spina iliaca posterior superior, labium ext. cristae iliacae, costa (IX),X–XII

crista tuberculi minoris;
přetáčení úponové šlachy: nejkaudálnější snopce se upínají nejkraniálněji na humerus nad šlachou m. teres major (také spolu srůstají)

art. humeri: vnitřní rotace, addukce a dorzální flexe
zdvihá trup (fixované končetiny)

n. thoracodorsalis
Latissimus dorsi.PNG
M. LEVATOR SCAPULAE proc. transversus C1–2, tuberculum posterius processus transversi C3–4 angulus superior scapulae

elevace lopatky (natočení dolního úhlu dovnitř)
lateroflexe krční páteře (fixovaná lopatka);
antagonista m. serratus anterior

n. dorsalis scapulae
rr. musculares (n. spinalis C3–4)

Levator scapulae.png
M. RHOMBOIDEUS MINOR lig. nuchae, proc. spinosus C6–7 (Th1) horní ⅓ margo medialis scapulae

táhne lopatku mediokraniálně k páteři
často splývá s m. rhomboideus major

n. dorsalis scapulae
Rhomboideus minor.png
M. RHOMBOIDEUS MAJOR procesus spinosus Th1–4 (Th2–5), ligamenta supraspinalia margo medialis scapulae (pod úrovní spina scapulae) táhne lopatku mediokraniálně k páteři n. dorsalis scapulae
Rhomboideus major.png
SPINOKOSTÁLNÍ SVALY

(2)

M. SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

lig. nuchae,
proc. spinosus C6–Th2,
ligg. supraspinalia

angulus costae 2.–5. zdvihá žebra;

pomocný sval vdechový

nn. intercostales (2.–5.)
Serratus posterior.PNG
M. SERRATUS POSTERIOR INFERIOR proc. spinosus Th11–L2, ligg. supraspinalia angulus costae 9.–12.

sporná – stahuje dolní žebra (pomáhá při výdechu),
fixuje dolní žebra pro vydatnější činnost bránice (pomáhá při nádechu)

nn. intercostales 9.–12.
Serratus posterior.PNG


HLUBOKÉ SVALY ZAD

CAVE!!! U všech mm. intertransversarii je dán stejný obrázek! Poukazuje jen na polohu svalu vůči obratli.

SKUPINA JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
SPINOSPINÁLNÍ SYSTÉM

(1)

M. SPINALIS

1) m. spinalis thoracis: processus spinosi Th11–L2
2) m. spinalis cervicis: processus spinosi C7–Th2, dolní část lig. nuchae
3) m. spinalis capitis: processus articularis C4–6;vzestupuje těsně podél páteře

m. spinalis thoracis: processus spinosi Th(2,3)4–8
m. spinalis cervicis: processus spinosus C2(C3,4)
m. spinalis capitis: planum occipitale mezi linea nucheae superior et inferior

thoracis + cervicis: páteř - extenze (při oboustranné kontrakci), lateroflexe (při jednostranné kontrakci)
capitis: extenze hlavy;

  • m. spinalis thoracis splývá s longissimus thoracis a semispinalis thoracis
  • m. spinalis capitis splývá s m. semispinalis capitis (tvoří jeho mediální část)

rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-Th8

Spinalis.png
SPINOTRANSVERSÁLNÍ SYSTÉM

(3)

M. SPLENIUS

1) m. splenius cervicis: proc. spinosus (Th3)Th4–Th6
2) m. splenius capitis: dolní část lig. nuchae, proc. spinosus C7–Th3

m. splenius cervicis: tuberculum posterius processus transversi C1–C2(C3)
m. splenius capitis: processus mastoideus, laterální 1/3 pod linea nuchae inferior

oba: extenze hlavy (oboustranná kontrakce), lateroflexe hlavy a rotace na tutéž stranu (jednostranná kontrakce)

  • m. splenius cervicis může chybět/nezřetelně oddělen od m. splenius capitis
rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1–C5
Musculus splenius capitis et cervicis marked.png
M. ILIOCOSTALIS

1) m. iliocostalis lumborum: medialní část labium externum cristae iliacae, crista sacralis lateralis
2) m. iliocostalis thoracis: angulus costae (6.)7.–12. žebra
3) m. iliocostalis cervicis: angulus costae 3.–6.(7.) žebra;
průběh vzestupně podél páteře, jednotlivé části vždy mediálně od předchozí

p. lumborum: dolní část angulus costae (6.)7.–12. žebra
p. thoracis: horní část angulus costae 1.–6. žebra, tub. posterius proc. transversi vertebrae porominentis (C7)
p. cervicis: tub. posterius vetebrae cervicales C4–C6

páteř: extenze (oboustranná kontrakce), lateroflexe (jednostranná kontrakce) rr. posteriores (dorsales) n. spinalis (C8–Th1)
Iliostalis.png
M. LONGISSIMUS

1) m. longissimus thoracis – crista sacralis mediana, processus spinosi Th11–L5 + ligg. supraspinalia
2) m. longissimus cervicis – proc. transversi Th1–Th4(Th5)
3) m. longissimus capitis – proc. transversi Th1–Th4(Th5) et proc. articulares C4–C7
probíhají vzestupně podél páteře, jednotlivé části vždy mediálně od předchozí

p. thoracis: zadní plocha proc. costales et proc. accessorii L1–L5, proc. transvesi Th1–12, mezi tuberculum a angulus costae (2.,3.)4.–12. žebra, lamina media f. thoracolumbalis
p. cervicis: tub. posterius proc. transversi C2–C5(C6)
p. capitis: proc. mastoideus

thoracis + cervicis: extenze páteře (oboustranná kontrakce), lateroflexe páteře (jednostranná kontrakce)
capitis: extenze hlavy (oboustranná kontrakce), lateroflexe a rotace hlavy na tutéž stranu (jednostranná kontrakce)

rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1–L5
Longissimus.png
TRANSVERSOSPINÁLNÍ SYSTÉM

(3)

MM. MULTIFIDI

1) m. multifidus lumborum
2) m. multifidus thoracis
3) m. multifidus cervicis
(facies dorsalis ossis sacri, aponeurosis m. erectoris spinae, spina iliaca posterior superior, lig. sacroiliacum posterius, processus mamillares vertebrarum L1–L5, processus transversi vertebrarum Th1–Th12, processus articulares C4–C7)
průběh mediokraniálně

po celé délce processus spinosi, přeskakují přes 1–3 obratle výše

páteř: extenze (oboustranná kontrakce), lateroflexe a rotace páteře (jednostranná kontrakce);
tvoří soustavu krátkých svalů při páteři

rr. posterories (dorsales) nn. spinalium C3–S1
Multifidi.png
MM. SEMISPINALES

1) m. semispinalis thoracis – proc. transversus Th6–Th10(Th11)
2) m. semispianlis cervicis – proc. transversus Th1–Th5(Th6)
3) m. semispinalis capitis – proc. transversus C7–Th6(Th7), proc. articularis C4–C6,(proc. spinosus C7,Th1)

p. thoracis: proc. spinosus C6–Th4
p. cervicis: proc. spinosus C2–C5
p. capitis: mezi linea nucheae superior et inferior

thoracis + cervicis: extenze páteře (oboustranná kontrakce), rotace páteře na opačnou stranu (jednostranná kontrakce)
capitis: extenze hlavy a krční páteře (oboustranná kontrakce), rotace hlavy a krční páteře na opačnou stranu (jednostranná kontrakce);splývá s m. spinalis capitis (tvoří jeho mediální část)

rr. postreriores (dorsales) nn. spinalium
thoracis: (Th3)Th4–Th6
cervicis: C3–C6(C7)
capitis: C1–C4

Semispinalis.png
MM. ROTATORES

1) mm. rotatores lumborum
2) mm. rotatores thoracis
3) mm. rotatores cervicis

  • běží z horní zadní strany processus transversus (costalis); probíhají mediokraniálně z nižšího obratle na vyšší
dolní postranní část lamina arcus vertebrae

rotace páteře
p. lumborum a p. cervicis jsou nekonstantní

rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1–L5
Rotatores.png
KRÁTKÉ HŘBETNÍ SVALY
MM. INTERSPINALES

1) mm. interspinales lumborum: mezi proc. spinosus L1–L5 (4 páry)
2) mm. interspinales thoracis: mezi proc. spinosus Th1–Th2 (Th2–Th3,Th11–Th12) 1 pár (3 páry)
3) mm. interspinales cervicis: mezi proc. spinosus C2–Th1 (6 párů)

  • probíhají po stranách ligg. interspinalia z nižšího obratle na vyšší
processus spinosus dané oblasti

extenze krční páteře;
p. lumborum a thoracis jsou nekonstantní

rr. posteroires (dorsales) nn. spinalium:

p. lumborum: L1–5
p. thoracis: Th1 (Th2,Th11)
p. cervicis: C2–C8

Transversospinales interspinales enko.svg
MM. INTERTRANSVERSARII

1) mm. intertransversarii mediales lumborum: mezi proc. transversi Th10–L1
2) mm. intertransversarii thoracis: proc. accessorius na Ll–L5
3) mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis: mezi proc. transversii C1–Th1 (7 párů)

  • probíhají kraniálně z nižšího na vyšší obratel

mm. intertransversarii mediales lumborum + thoracis: viz začátek
mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis:processus mamillaris vyššího obratle

lateroflexe vyššího obratle na tutéž stranu
mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis et thoracis jsou nekonstantní

rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium
Intertransversarii muscles.jpg
MM. INTERTRANSVERSARII ANTERIORES CERVICIS

processus transversii C1–Th1 (7 párů);

  • probíhají kraniálně z nižšího na vyšší obratel
viz začátek lateroflexe krční páteře rr. anteriores (ventrales) nn. spinalium C2–Th1
Intertransversarii muscles.jpg
MM. INTERTRANSVERSARII POSTERIORES LATERALES CERVICIS

mezi processus transversi C1–Th1(7 párů);

  • probíhají kraniálně z nižšího na vyšší obratel
viz začátek lateroflexe krční páteře rr. anteriores (ventrales) nn. spinalium C2–Th1
Intertransversarii muscles.jpg
MM. INTERTRANSVERSARII LATERALES LUMBORUM

pp. dorsales: proc. accessorius L2–L5
pp. ventrales: proc. costalis L2–L5;

  • probíhají kraniálně z nižšího na vyšší obratel

pp. dorsales: proc. costalis L1–L4 pp. ventrales: proc. costalis L1–L4

lateroflexe bederní páteře rr. anteriores (ventrales) nn. spinalium L1–L5
Intertransversarii muscles.jpg
HLUBOKÉ ŠÍJOVÉ SVALY

(4)

MM. RECTUS CAPITIS POSTERIOR MAJOR proc. spinosus axis laterální část linea nuchalis inferior (a os occipitale pod ní) extenze hlavy (oboustranná kontrakce), lateroflexe a rotace hlavy na stejnou stranu (jednostranná kontrakce) n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
Rectus capitis posterior major.png
MM. RECTUS CAPITIS POSTERIOR MINOR tub. posterius atlantis mediální část linea nuchalis inferior (a os occipitale pod ní až foramen occ. magnum) extenze hlavy (oboustranná kontrakce), lateroflexe hlavy (jednostranná kontrakce) n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
Rectus capitis posterior minor.png
MM. OBLIQUUS CAPITIS SUPERIOR horní plocha proc. transverus atlantis mezi linea nuchalis superior a inferior (lat. od m. semispinalis capitis) extenze hlavy (oboustranná kontrakce), lateroflexe hlavy (jednostranná kontrakce) n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
Obliquus capitis superior.png
MM. OBLIQUUS CAPITIS INFERIOR processus spinosus axis dolní plocha proc. transversus atlantis rotace hlavy na stejnou stranu n. suboccipitalis (r. dorsalis nn. cervicalium C1)
Obliquus capitis inferior.png

Zdroj[upravit | editovat zdroj]