WikiSkripta:Kontrola článku učitelem

From WikiSkripta

Symbol článku zkontrolovaného učitelem

Články na Wikiskriptech mohou být zkontrolovány odborníkem – pedagogem lékařské fakulty. U takového článku pak lze očekávat vysokou odbornou úroveň a studenti jej nejspíš budou upřednostňovat před články, které takto zkontrolované nejsou. O pomoc odborníka je možné rovněž požádat v případech, kdy si redakce není jistá, jestli je text odborně správný a aktuální.

Základní pravidla

 • Kdokoli může požádat o kontrolu článku učitelem tak, že na diskusní stránku článku vloží šablonu {{Zkontrolovat}}.
 • Označit článek jako „zkontrolovaný učitelem“ (dále „kontrola“) mohou akademičtí pracovníci všech lékařských fakult ČR a SR (dále „učitelé“).
 • Kód, kterým se označují zkontrolované články, mohou za stanovených podmínek pozměňovat členové redakce WikiSkript.
 • Nedovolené označení článku za zkontrolovaný se považuje za vandalismus, za vydávání se za jinou osobu a za porušení pravidel v internetovém provozu. Uživatelé, kteří se o něj pokusí, budou zablokováni a redakce WikiSkript zahájí další kroky vedoucí k jejich stíhání. Stejně se posuzují jakékoliv manipulace s články, které by mohly budit mylné zdání, že některý článek byl zkontrolován.
 • Označení nebo neoznačení článku za zkontrolovaný je svobodné rozhodnutí učitele. Učitel má právo zkontrolovat nebo nezkontrolovat kterýkoliv článek, bez ohledu na to, zda je ke kontrole vyzván redakcí či kýmkoliv jiným.
 • Zkontrolovaný článek musí být označen jménem učitele, který kontrolu provedl. Podle údajů u článku musí být možné s vynaložením přiměřeného úsilí identifikovat pracoviště učitele a najít kontakt na něj.
 • Zkontrolovaný článek je ve svém záhlaví nápadně označen. Označení se změní, dojde-li k editaci článku po jeho kontrole, nebo uplyne-li od kontroly stanovená doba (viz {{Zkontrolováno}}).
 • Dojde-li k pozměnění zkontrolovaného článku, přičemž změny mají charakter „malé editace“ a nemění význam textu (např. oprava překlepu), může za stanovených podmínek redakce WikiSkript obnovit označení článku za zkontrolovaný.

Postup redakce

Jak připravit článek ke kontrole

Článek připravovaný ke kontrole by měl projít všemi stupni redakčních úprav. Na diskusní stránku článku se vloží šablona {{Redakce}} se všemi parametry a redaktoři postupně procházejí jednotlivé body a upravují text článku. Na konci, když je z pohledu redakce článek v pořádku, může být článek navržen na kontrolu odborníkem.

Jak podat článek ke kontrole odborníkem

 1. Seznam redakčně dokončených článků najdete v kategorii Hotové články.
 2. Zkontrolujte, zda jsou skutečně podepsány všechny parametry redakční šablony a zda je jejich podepsání oprávněné. Projděte článek a posuďte, zda je vhodný ke kontrole učitelem.
 3. Na diskusní stránku u článku vložte šablonu {{Zkontrolovat}}. Všechny články s touto šablonou najdete v kategorii Články ke kontrole učitelem. V parametru šablony je možné doporučit jméno učitele, který by měl kontrolu provést. Při hledání vhodného odborníka vám může pomoci stránka WikiSkripta:Učitelé, kontakty ve fakultním adresáři nebo seznam učitelů odpovědných za e-learning na jednotlivých pracovištích (viz Neveřejné materiály pro redaktory a správce). Pokud jste doplnili jméno navrhovaného vyučujícího a nemáte v plánu mu článek odeslat, do souhrnu editace vložte text Navrženo, neodesláno.

Pokyny pro redaktory komunikující s učiteli

 1. Do seznamu v Google Docs uveďte své jméno a jméno učitele, se kterým chcete komunikovat. Je třeba se vyhnout tomu, aby jednoho pedagoga kontaktovalo více redaktorů.
 2. Kontaktujte pedagoga. Můžete využít jeden z navržených textů v neveřejných materiálech (Žádost o kontrolu učitelem).
 3. Navrhněte článek ke kontrole.
 4. Nabídněte pomoc s případnou registrací na WikiSkriptech a s průběhem kontroly samotné.
 5. Nezapomeňte předem poděkovat a uvést na sebe kontakt.
 6. V případě, že ještě nebyl vyplněn parametr v šabloně Zkontrolovat, doplňte jméno, komu jste článek odeslali.
 7. Do souhrnu editace vložte text Zkontrolovat – žádost odeslána.
 8. V případě, že učitel nabídku kontroly přijme, na diskusní stránce článku vyměňte šablonu Zkontrolovat za šablonu Probíhá kontrola. Pokud učitel odmítne, šablonu Zkontrolovat ponechte, pouze z ní odstraňte jméno vyučujícího. Do shrnutí editace vložte, že vyučující kontrolu odmítl. Vhodné je i doplnit důvod odmítnutí.
Po přihlášení učitele do WikiSkript
 1. Vložte šablonu Vítejte na jeho dikusní stránku.
 2. Zkontrolujte totožnost, zda se skutečně jedná o daného vyučujícího.
 3. Zajistěte aktualizaci seznamu učitelů (WikiSkripta:Učitelé).
 4. Vložte šablonu Kontrolujte na jeho diskusní stránku.
 5. Instruujte k vytvoření uživatelské stránky a zapnutí tlačítka Zkontrolováno.
 6. Sledujte aktivitu učitele a sami aktivně nabízejte pomoc.
 7. Redakčně ověřte kontrolu (viz Neveřejné materiály pro redaktory a správce, Ověření článku podepsaného učitelem) a doplňte do kontrolního seznamu ověřených článků (Wikiskripta:Zkontrolované články).
 8. Z diskusní stránky odeberte šablonu Probíhá kontrola.

Pokyny pro učitele provádějícího kontrolu

Akademičtí pracovníci jsou oprávněni zkontrolovat a „podepsat“ kterýkoliv článek WikiSkript. Vítáme, pokud učitelé ověří články ze svého oboru i v případě, že o to nebyli požádání.

Článek je v pořádku

Pokud je článek věcně správný a chcete jej označit jako „zkontrolovaný učitelem“, vložte na jeho úplný začátek označení {{Zkontrolováno}}:

 1. Otevřete článek v editačním okně.
 2. Umístěte kurzor na úplný začátek
 3. Vložte označení:
 • Stiskněte tlačítko Button_article_de_qualite.png Kontrola z nabídky Kontrola článku nad editačním oknem
nebo
 • vložte text {{Zkontrolováno|{{subst:REVISIONTIMESTAMP}}|~~~~}} (použijte Ctrl+C, Ctrl+V).

Pozn.: Pokud nemáte nad editačním oknem tlačítko Button_article_de_qualite.png Kontrola, kontaktujte redakci na redakce@wikiskripta.eu.

Redakce následně ověří, kdo článek podepsal, a provede v článku určité technické změny. Pokud podepisujete článek poprvé, může se stát, že Vás redakce ještě „nezná“ – v tom případě Vás budeme kontaktovat, abychom ověřili Vaši identitu.

Bude-li Vám kontrola trvat delší dobu, kupříkladu pokud si články za účelem snazší kontroly tisknete, kontaktujte prosím redakci na redakce@wikiskripta.eu. Ta článek označí, aby jej během kontroly nikdo neupravoval a neznesnadňoval Vám tak práci.

Článek obsahuje chyby či má jiné nedostatky

Budeme velmi rádi, pokud případné nedostatky v odborném textu odstraníte a článek upravíte natolik, že jej budete moci „podepsat“. Neváhejte kontaktovat kteréhokoli člena redakce, můžeme-li Vám s úpravami článku jakkoli pomoci.

Pokud nedostatky nechcete či nemůžete odstranit, označte, prosím, alespoň článek jako chybný, neúplný apod. Můžete tak učinit:

 • odesláním informace mailem kterémukoli členovi redakce,
 • uvedením nedostatků na diskusní stránce článku,
 • vložením šablony {{Diskuse}} nebo {{Pahýl}} do článku, ideálně rovněž s doplněním komentáře na diskusní stránce článku.

Obnovení kontroly pozměněného článku redakcí

Redakce může obnovit ověření článku, pokud v něm došlo pouze k malým editacím (tj. změny jsou pouze formální, např. úprava typografie, pravopisu, oprava překlepu, případně dalším). Je nutno skutečně zkontrolovat charakter editace (tj. nevycházet jen ze souhrnu editace napsaného autorem).

Úprava nesmí měnit věcný smysl textu. Opatrnosti je třeba v případě typografických úprav, které vedou ke zvýraznění některé části textu oproti jiným; pokud by tím u čtenáře mohl vzniknout dojem, že některá tvrzení jsou důležitější než jiná, jde o velkou editaci. Při doplnění části textu či obrázku se jedná vždy o velkou editaci.

Obnovu ověření by měl provádět někdo jiný, než ten (redaktor či správce), kdo daný článek editoval (netýká se učitelů).

Před obnovením kontroly je třeba projít VŠECHNY editace od posledního zkontrolování učitelem. Pamatujte, že nestačí zkontrolovat pouze poslední editaci. I samotná předchozí obnova nemusela být dle pravidel, proto je lépe ověřit její oprávněnost.

V případě, že byla provedena velká editace nebo jakákoli změna nedovolující obnovení kontroly redakcí, požádejte vyučujícího o projití provedených změn. Článek může v tomto případě označit za zkontrolovaný pouze vyučující. Označte ho jako článek po velké editaci vložením [[Kategorie:Významně pozměněné zkontrolované články]] na konec článku pomocí tlačítka Toolbar_desambig.png.

Pokud jste si jistí, že kontrolu můžete skutečně obnovit, udělejte to následujícím způsobem:

 • šablona Zkontrolováno bude po otevření editačního okna vypadat např. takto:
{{Zkontrolováno|98765432109876|[[Uživatel:OSeda|Prof. MUDr. Ondřej Šeda, PhD.]]|123456|12345678901234}}
 • Poslední dvě hodnoty nahraďte novými. K tomu využijte tlačítko Časové razítko Time_add.png v horním okraji editačního okna. Zapnout si ho lze v Nastavení/Udělátka/Editační tlačítko "časová značka". Dejte pozor na správný zápis včetně jednoho oddělujícího svislíku.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte správce nebo administrátory.