WikiSkripta:Podmínky užití

Z WikiSkript

Uživatelé WikiSkript jsou povinni dodržovat následující podmínky, jak při tvorbě či úpravách obsahu WikiSkript, tak při jeho používání. Porušení těchto podmínek může mít za následek zablokování uživatelského účtu. Dojde-li porušením těchto pravidel k porušení jiných předpisů (například vnitřních předpisů vysoké školy či její součásti, které se na uživatele vztahují), může být podán podnět ke stíhání uživatele.

Obecné podmínky[upravit | editovat zdroj]

Dodržování platných předpisů a jednání v souladu s dobrými mravy[upravit | editovat zdroj]

Uživatelé jsou povinni dodržovat při používání WikiSkript platné zákony a předpisy, které se na ně vztahují (například vnitřní předpisy vysokých škol, jejichž studenty či zaměstnanci jsou). Je jejich povinností jednat v souladu s dobrými mravy a tak, aby neohrozili dobré jméno WikiSkript ani osob, které jsou s WikiSkripty spojeny.

Zákaz vydávat se za jinou osobu[upravit | editovat zdroj]

Uživatelé WikiSkript mohou ve vztahu k ostatním uživatelům vystupovat pod svým skutečným jménem, pod přihlašovacím jménem, nebo anonymně. Jeden uživatel si může zřídit i více účtů. Je však zakázáno vydávat se za jinou osobu. Uživatel se nesmí dopustit žádného jednání, které by mohlo vzbudit dojem, že jeho úkony provádí někdo jiný. Zejména je zakázáno:

  • vydávat se za osobu, která má v určité oblasti vyšší kvalifikaci, více zkušeností apod.;
  • vystupovat v diskusi k jedné otázce jako několik osob;
  • snažit se vzbudit zdání, že ve sporném případě několik editací podobným směrem provádělo více osob.

Podmínky pro vkládání obsahu[upravit | editovat zdroj]

Při tvorbě a úpravách příspěvků je třeba dbát účelu Wikiskript (vizte článek O WikiSkriptech). Autoři mají vždy, když je to možné, dodržovat Pokyny pro přispěvatele.

Zákaz reklamních a komerčních příspěvků[upravit | editovat zdroj]

Je zakázáno do WikiSkript vkládat komerční a reklamní obsah. Texty nesmí propagovat konkrétní značku výrobku či produkty určitého výrobce. Nesmí vznikat dojem, že produkty určitého výrobce jsou v nějakém směru vhodnější než obdobné produkty jiných výrobců.

Pokud je z hlediska výuky medicíny nevyhnutelné nebo vhodné, aby byly uvedeny obchodní názvy nějakých výrobků, například léků nebo zdravotnických prostředků, musí být zřejmé, že jde o proprietární jména (velké počáteční písmeno, symbol ®). Současně by měl být uveden též neproprietární název, existuje-li (například generický název léčiva). Důsledně je třeba dodržovat ustanovení předchozího odstavce; je-li to možné, mají být v těchto případech uvedeny obchodní názvy všech srovnatelných výrobků, přičemž nesmí vznikat dojem, že některý z nich je přednější.

Ochrana osobnosti[upravit | editovat zdroj]

Příspěvky musí dodržovat veškeré předpisy a zvyklosti týkající se ochrany osobních dat. Do WikiSkript nesmějí být vkládány žádné údaje, které by ukazovaly na konkrétní osobu nebo z nichž by byla konkrétní osoba identifikovatelná; výjimkou jsou údaje o uživateli na stránkách k tomu určených, jsou-li zveřejněny samotným uživatelem, kterého se týkají, nebo s jeho souhlasem a pokud jejich zveřejnění odpovídá běžným zvyklostem.

Materiály, které nesmějí být zveřejňovány[upravit | editovat zdroj]

Do WikiSkript je zakázáno vkládat příspěvky, jejichž zveřejněním by došlo k vyzrazení tajemství nebo porušení obecně závazných předpisů. Také je zakázáno vkládat materiály, které by mohly na veřejnost působit nepřiměřeně pohoršlivě či senzačně.

Ve WikiSkriptech nesmějí být publikovány ani materiály, jejichž nesprávnou editací by mohla vzniknout jinému vážná újma. Např. při zveřejnění léčebných a diagnostických postupů musí být zřejmé, že kopie ve WikiSkriptech má povahu pouze informačního materiálu a nejde o oficiální zveřejnění směrnice vydané příslušnou odbornou společností.

Podmínky pro užití obsahu[upravit | editovat zdroj]

Kdokoli může obsah WikiSkript dále používat, šířit a upravovat, pokud dodrží platné předpisy a podmínky uvedené na stránce Autorské právo. Především je nutné uvést WikiSkripta jako zdroj a citovat autory převzatého materiálu alespoň formou elektronického odkazu.

Pokud je materiál převzatý z WikiSkript upraven, musí být tato skutečnost u citace WikiSkript uvedena. Nesmí vznikat mylný dojem, že autoři WikiSkript s úpravami převzatého materiálu souhlasili, odpovídají za ně nebo s nimi jsou jakkoli spjati.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]