Záření alfa

From WikiSkripta

Heslo
Alphastrahlung.jpg

Záření α

Záření α je korpuskulární (částicové) záření, jehož částicemi je proud jader helia 4He. Částice α vznikají při α-rozpadu těžkých jader popsaném rovnicí:

Takto vzniklé částice mají jen několik možných hodnot energie; částice α si odnášejí rozdíl energií mezi mateřským a dceřiným jádrem. Říkáme, že α-záření má čárové energetické spektrum, to znamená, že energie uvolněných α-částic může nabývat jen určitých, pro daný druh jádra specifických hodnot.

Interakce záření α

Částice α má poměrně velkou hmotnost a nese 2 kladné elementární náboje. Ionizační ztráty při průchodu absorbátorem jsou značné. Zhruba polovina energie se ztrácí ionizací a druhá polovina důsledkem excitace. I když může být rychlost vzniklých α-částic velká, jejich dosah na vzduchu je jen krátký. Záření lze odstínit i listem papíru. Nebezpečná je především vnitřní kontaminace, tedy vpravení α-zářiče do organismu. Může docházet k uvolnění velkého množství energie malému objemu tkáně, což má negativní biologický účinek.

Odkazy

Související články