Modifikace histonů

From WikiSkripta

Histony podléhají nejrůznějším posttranslačním modifikacím, jako acetylace, metylace, fosforylace a dalším změnám.

Acetylace (1. řádek) a deacetylace (2. řádek) histonů – PDX1 je základním transkripční faktor pro správný vývoj a funkci beta buněk pankreatu. Špatná výživa matky je spojena s intrauterinní růstovou retardací (IUGR) a nízkou porodní hmotností, a může mít za následek sníženou expresi PDX1 prostřednictvím snížení acetylace histonů na proximálním promotoru PDX1. Snížená exprese PDX1 může vést k nesprávné tvorbě beta-buněk a zvyšuje riziko diabetu 2. typu u potomků

Fosforylace histonu H1 souvisí s kondenzací chromozomů, defosforylace s dekondenzací. Stejně tak acetylace a deacetylace histonů (nukleozomového jádra) souvisí se změnami kondenzace chromozomů a s regulací genové aktivity. Histony jsou acetylovány v transkripčně aktivním chromatinu a hypoacetylovány v neaktivním chromatinu. Acetylace ruší pozitivní náboj histonů a umožňuje uvolnění vazby s DNA a transkripci. Deacetylace histonů vede ke zvýšení pozitivního náboje a k těsné elektrostatické vazbě s DNA v inaktivním chromatinu. Tyto modifikace zajišťují enzymy histon acetyltransferázy a histon deacetylázy. Mnoho transkripčních faktorů má aktivitu histon acetyltransferázy, která působí jako koaktivátor transkripce, nebo histon deacetylázy, pak působí jako korepresor genové exprese.

Deacetylace histonů souvisí úzce s DNA metylací a přestavbou chromatinu do inaktivní podoby. Enzymatický komplex obsahující histon deacetylázy se váže na metylovanou DNA prostřednictvím vazebných proteinů MeCP1 a MeCP2, to vede ke změnám struktury chromatinu. Tento proces je komplexní, podílejí se na něm ještě další proteiny (např. HP1 protein je typický pro heterochromatin). Je-li tento proces narušen, dochází ke změně transkripční aktivity genů.

Modifikace histonů tvoří epigenetický regulační mechanismus, uplatňující se v normálních ale i patologických buněčných procesech. Posttranslační změny histonů, které jsou určující pro specifické změny chromatinu spojené s regulací genové aktivity, jsou nazývány histonovým kódem.

DNA metylace a modifikace histonů, struktura chromatinu a další změny, které ovlivňují genovou expresi beze změny v primární struktuře DNA, jsou nazývány epigenetickými mechanismy.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]