Regulace genové exprese u eukaryot

From WikiSkripta

Eukaryotní buňky mají daleko složitější strukturu než buňky prokaryot. Systém membrán odděluje jádro od cytoplasmy, látková přeměna probíhá ve funkčně specializovaných organelách (mitochondrie, ER). Toto rozdělení vyžaduje i jinou regulaci jednotlivých kroků proteosyntézy a tvorby buněčných struktur.

Regulace exprese genů u eukaryot je podstatně komplexnější a mnohotvárnější než u prokaryot. Transkripce a translace probíhají na jiných místech buňky a v časové posloupnosti. Syntéza polypeptidů je diferencována v závislosti na tom, zda budou užívány uvnitř buňky nebo exportovány.

V mnohobuněčném organismu je exprese genů regulována zprostředkovaně systémem signálních molekul, jež zajišťují předávání informací mezi buňkami (a tím i informace o stavu vnějšího a vnitřního prostředí). Pro přenos těchto signálů jsou buňky vybaveny specifickými membránovými a cytoplazmatickými receptory.

Exprese lidských genů je komplexně regulována dle potřeb buňky, které závisejí mimo jiné na typu a vývojovém stádiu buňky.

Po splynutí vajíčka a spermie vzniká totipotentní zygota – tyto buňky jsou schopny se dělit a produkovat jakékoli diferencované buňky organismu. Po několika děleních se začnou specializovat. DNA v každé lidské buňce obsahuje všechny geny genomu, ale ve většině buněk je aktivní jen část v závislosti na vývojovém stádiu a tkáni a postupující diferenciaci, buňky exprimují cca 15% svých genů.

Některé geny se exprimují ve všech buňkách organismu (housekeeping geny) – jejich produkty (histony, ribosomální proteiny) jsou životně důležité pro buňky

k regulaci exprese genů dochází na několika úrovních:

 1. na úrovni chromosomu
  • změna struktury
  • efekt pozice = přenos genů z euchromatinu na heterochromatin = změna funkce
  • amplifikace = zmnožení počtu transkribovaných genů
  • translokace = přemístění struktur genu do regulační sféry silného promotoru
  • inzerce promotorů = zvýší expresi genů
  • dále i přestavby na úrovni DNA (delece, inzerce); ovlivnění sestřihu
 2. regulace transkripce
  • RNA-polymerasa – I
   • v jadérku – transkribuje prekurzor rRNA (15 proteinů)
  • RNA-polymerasa – II
   • transkribuje všechny pre-mRNA (14 proteinů)
  • RNA-polymerasa – III
   • transkribuje všechny pre-tRNA (17 proteinů)
  • regulace transkripce cis-elementy
  • enhancery (zesilovače) / silencery (zeslabovače)
   • enhancer se vytvořením kličky DNA přiblíží k promotoru, na který se naváží specifické proteiny – aktivátory
   • tato vazba brání napojení RNA-polymerasy na promotor
   • teprve po změně konformace komplexu působením signálních molekul nebo navázáním koaktivátorů je promotor uvolněn pro polymerasu a dojde k zahájení transkripce
  • Transkripční faktory
   • Zinc-fingers = proteiny, jejichž řetězce vytvářejí krátké smyčky, kde je atom Zn2+ vázán na 2 cysteiny a 2 histaminy; regulace transkripce 5S rRNA
   • Leucinové zipy = spojují 2 α-helixy vazbami mezi molekulami leucinu
   • HLH (helix – loop – helix)
   • HTH (helix – turn – helix)
  • Homeodomény
  • regulace transkripce mediátory = signální molekuly
   • koordinační činnost:
    • parakrinní
    • autokrinní
    • endokrinní (hormony)
 3. regulační genová kaskáda
  • primárně regulované geny mohou přes svůj vlastní produkt následně regulovat i expresi dalších genů
  • celá regulační kaskáda může mít celou řadu mezistupňů
  • na konci regulační kaskády mohou vzniknout i takové faktory (produkty), které naopak utlumí aktivitu primárně regulovaných genů
 4. regulace úpravou pre-mRNA
  • po transkripci pre-mRNA a navázání 5´ čepičky v průběhu transkripce
  • úprava pre-mRNA:
   1. odštěpením 3´ konce a připojení poly(A)
   2. sestřih intronů a spojení exonů
  • Další možnosti ovlivnění
   • alternativní sestřih
   • editace mRNA (změna struktury pre-mRNA)
   • stabilita mRNA v cytoplazmě
 5. regulace na úrovni translace
  • př. translace mRNA pro tvorbu ferritinu
 6. targeting
  • genetická determinace nasměrování proteinů

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]